ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಚವ್ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ 20-10-2001 ಥಾವ್ನ್ 19-10-2004 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಏಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಮುಖೆಲಿ ಮೊನ್ಸಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ 2015  ಆಗೋಸ್ತ್ 20 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 89 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ 1926 ಮೇ 29 ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ 23-03-1952 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಬೆಂದೂರ್ ಆನಿ ಉರ್ವಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಚ್ 1955-58 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ S.T.D. (Sacrae Theological  Doctor) ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ.

ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್:

* 1958-71: ತವಳ್ಚೆಂ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ CYM ಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್

* 1958-72: ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ದಿರೆಕ್ತೊರ್.

* 1962-85: ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್

* 1971-83: ಬೆಂದುರ್, ರುಜಾಯ್, ಮಿಲಾರ್ ವಿಗಾರ್

* 1972-87: ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್

* 1988-91:: ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್

*1991-98: ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ವಿಗಾರ್

* 1999-2001: ವಾಮಂಜೂರ್ ವಿಗಾರ್

 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್:

* ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (1961-72)

* ತ್ಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಲ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ (1976)

* ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆದ್ವಾರಿಂ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್‌ಚ್ಯಾ 135 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಘರಾಂ.

* ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ (06 ಫೆಬ್ರೆರ್ 1986)

* ದಲಿತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮೆಳುಂಕ್ ಬೃಹತ್ ರ್‍ಯಾಲಿ (1996)

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೆಣ್ಗಿ: 

* ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್:

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್1961 ಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊ. ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ರಾಕ್ಣೊಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ 300% ವಾಡಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ, ದಫ್ತರ್ ನವೀಕರಣ್, ಗರ್ಜೆಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ, ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಿರಾಂ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. 1963-ಂತ್ ರಾಕ್ಣೊಚೊ ರುಪ್ಯಾಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ 200 ಪಾನಾಂಚೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂಕೊ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ. 

* ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ತರ್ಜಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ:

1962-65 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಾತಿಕನ್ ಮ್ಹಾ-ಸಭಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ತರ್ಜಣ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ 6 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕಾರ್‌ವಾರ್, ಬೆಳ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್, ಪೂನಾ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ರೀತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಭಾಸ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

* 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ `ಆಂಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊ.

ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್:

ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚೊ ಆದೇಶ್ ಸಂಖೊ ಸಂಕಇ 58 ಕರಆ 2001 ಪರ್ಮಾಣೆ 20-10-2001 ವೆರ್ ಫಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಚವ್ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಯು.ಎಸ್.ಶೆಣೈ, ವಾಸುದೇವ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಅಪ್ಪು ಗೌಡ, ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಿದ್ದಿ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಎಮ್.ಎ. ರೆಹಮಾನ್, ಡಾ. ಕುಸುಮಾ ವಿ. ಪೈ, ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಪ್ರವೀಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಚ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಾಂಕಾಂ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಶೇಟ್ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೇಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾಂ ಕೋ ಆಪ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಶೆತ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೇಖನ್‌ಮಾಳಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹುಮೆದ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ.

ಬರೊ ಮನಿಸ್: 

ಮೊನ್ಸಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಸದಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸದಾಂ ಮುಖಾರ್. ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಅಚ್ಚು ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ನಿವೃತ್ ಜೀವನ್ ತೊ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಾರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆನ್ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆ ಥೊಡೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

 ತಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮೇರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಬಂಧಿಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸುಮಾರ್ ಪರ್ನೆ ನೋಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮೇರಿಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ದಿಲೆ. ಮೆಜ್ತಾನಾ ರುಪಯ್ 20,000 ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಥಾಂಬಯ್ಲಿ.

ಏಕ್ ದೂಖ್:

ಮೊನ್ಸಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಥಂಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದೂಕ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ.

ತಾಚಿ ಮೊರ್ನಾ ರೀತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸೊಮಾರಾ 24 ಆಗೋಸ್ತ್ ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಚಲ್ತಲಿ. 

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಫುಡಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಚ್ಚು ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದೇವ್ ಸಾಸಣ್ ಶಾಂತಿ ದೀಂವ್.

Add comment


Security code
Refresh

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]