ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ೪೧ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ವಾವುರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ. ದೆಕುನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್‍ತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಆಮಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಳ್ಕುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಲಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಸವೆಂ ತಿಂ ವಿಕುಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ನಾಟಕ್ ತರ್ಬೆತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್‍ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ನವ್ಯಾ ತೀನ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಸುರು ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಭರಾನ್ ಫುಡೆಂ ವಚುನ್ ಆಸಾ.
ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]