೨೦೦೯-೧೦ ವೆಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂಚೊ ವಿವರ್

೧.   ೪-೪-೨೦೦೯ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಭ್ರಮ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಅಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ೪-೪-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ೧೦ ಗಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಶಾಳೆಂನಿ ೬ ವಿ ಆನಿ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್/ಶಿಕ್ಷಕಿಂಕ್ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ೨೦೦೮-೦೯ ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಸವೆ ಅನಿ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ೧೦೦ ಅಂಕ್ ಜೋದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ೯೯ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ೨೦೦೮-೦೯ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಮಿನೆಜಸಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ತರ‍್ಬೆತಿ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಲೊಬೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಮಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.  ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್   ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ‍್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಜೆರ್, ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಬಾ.ವಿಲ್ಸನ್ ವಾಯ್ಟಸ್ ಡಿಸೊಜ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಅನಿ ಡೊ.ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಜ್ರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.

೨. ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಆನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ(ರಿ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಅಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಪಿಳಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಅಕೆರಿಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಜ್ ೫-೪-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ೫ ಥಾವ್ನ್ ೭ ವರಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಮ್ಲಿ.  ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುನ್ “ಅಕಾದಮಿಂನಿ, ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾಸೊಬಿತ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ವಾಡಯ್ಜೆ’’ ಮ್ಹಳೆಂ.  ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಗಾಂವಾಚೊ ಎವ್ಜನಾಧಿಕಾರಿ ದೋ. ವಾಮನ್ ನಂದಾವರಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತುನ್, ಹಪ್ತ್ಯಾ ಅಕೆರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವಿವರಾವ್ನ್ “ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಶೆಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಸಾಂಜೊ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.  ನಿಮಾಣೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ ಅನಿ ತಾಂಚೊ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಸ್ ಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆ.

೩.   ದೊ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಜಲ್ಮಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಆಚರಣ್:
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಅಂಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಅಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಕಾರ್‌ವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಡವಾಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಾಂತ್ ದೊ.ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ೨೧-೪-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ೩.೩೦ ಗಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲಯಲ್ಲೊ  ಕೆಡಿಡಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಉಗ್ತಯ್ಲಿ. ಆನಿ “ದಿನಕರ ಡೆಸಾಯಿಚಿ ಶೀದಾ ಉಲಣೆ-ಶಿಸ್ತ್-ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಅದರ್ಶ್ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹಳೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಜನತ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಬಿ.ಭಟ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್, ಲೇಕಾಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉದಯಕಾಂತ್ ಆಣ್ವೇಕರ್  ಆನಿ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂ ಕಲಾಕಾರ್ ನಂದಾ ಆಚಾರಿಕ್ ಸಂಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸರ‍್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾಗೇಶ್ ಆಣ್ವೇಕರ್, ಜೆಡಿ ಪಾಲೆಕರ್, ವಸಂತ್ ಬಾಂದೆಕರ್, ಉದಯಕಾಂತ್ ಆಣ್ವೇಕರ್ ಹಾಣೆ ತಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ವರಚಿತ್ ಚುಟುಕಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಎವ್ಜನಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಯೆತ್ ದಿಲಿ.  ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಸಂತ್ ಬಾಂದೆಕರಾನ್ ಸ್ವಾಗತುನ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.  ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಚಡಿತ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

೪.  ೨೦೦೮ವೆಚಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗವ್ರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್- ಕಾರ್‌ವಾರ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ೨೩-೫-೨೦೦೯ ವೆರಾ ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ೪ ಗಂಟ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ವಾರ್ ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ.  ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್‌ಅಪರಿಮಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಬಿ ಮೊರಾಯಸ್, ಲೊಕ್ ವೇದ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೆ. ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಯೀ ರೂ.೧೦,೦೦೦/- ನಗ್ದೆನ್, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಕಾಣಿಕೆಸಂಗಿಂ ಫಳಾಂ ವಿಡೊ ದೀವ್ನ್ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಘನಾಧಿಕಾಂ ಸಮೊರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೌಢ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಗವ್ರವ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾರ್ ವಾರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಾಚೊ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಾವೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಜಿಂನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.  ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ದೊ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಕಲೆಚಿ ಸಂಶೋದ್ವಿಣ್ ದೊ.ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.  ಆಕಾದಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎನ್.ಹರಿಕುಮಾರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆ.  ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚಿ ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಚಿ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಂಗಳ್ ನಾಯಕ್ ಹಿಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

೫.  ೨೦೦೮ವೆಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್
೨೦೦೮ವೆಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೃತಿ- ಮೊಗ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೊರಾಸ್‌ಕ್ ಆನಿ ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿ – ಮೊಗಾಚೊ ಘಾತ್ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾವೊ ಜಾಲಾ.  ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ರು.೫೦೦೦/- ನಗ್ದೆನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಗಂಧಾಝೆಲೊ,ಫಳಾಂ-ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಬಾವೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಜಿನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಸಮಾಜ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶೇಷ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತಾಕ್ ಡೊ.ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಫಳಾಂ ವಿಡೊ ಉಗ್ದಾಸಾಕಾಣಿಕ್,ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ ವಾರ್ ಚ್ಯಾ ನಿಕಿತಾ ಶಿರ್ಶಿಕರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನಾಚಾ ಮುಕಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ.  ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯವೆಳಿ ಜಾವ್ನ್ ದಾಲ್ದಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ನಾಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಯಾಕೂಬ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆನಿ ಜಮೊ, ಶಿರೂರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗಿತ್ ಕಡ್ ವಾಡ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ್ ರೇವಣಕರ್ ಆನಿ ಜಮೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿ  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾ ತಶೆಂ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾ ನಾಮ್ಲೆಚೊ ಕಲಕಾರ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ. ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯೊ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾಕೃತಿಯೊ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ರಂಗೋಲಿ ಕಲೆಂತ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಲ್ಲೊ ಮನೋಜ್ ಸಾಳಿಸ್ಕಾರ್ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಯೀ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಸಂತ್ ಬಾಂದೇಕರಾನ್ ಕಾರ್ಯ್ ಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸವ ಖಾರ್ವಿನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಲ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸೊನ್ ಹೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಂಣಿ ವಾಖಣ್ಲೆಂ.

೬. ಶಿರೂರಾಂತ ‘ಮ್ಹನ್ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಮುಲಖಾತ್’
ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉಮೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಸವೆಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎವ್ಜನೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಸು ಮೇಸ್ತಾ ಆನಿ ಗವ್ರವ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಫ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಯುವ ಸಂಗಟಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಯಾಕೂಬ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜೀ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.  ಮ್ಹನ್ ಮನಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾಗಪ್ಪ್ ಶೇಟ್, ಬಾಬುರಾಯ್ ಗೋಪಾಲ ಕಾಮತ್, ಜನಾಬ್ ಕೋಕಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್, ರಾಮು ಎ ಮೆಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಂಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಕಾದಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಸಂತ್ ಬಾಂದೆಕರಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸವ ಖಾರ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಯವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.
ತೆಚ್ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ನಾಚ್ “ಧಪ್” ನಾಕುದಾ ದಫ್ ಕಮಿಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಮನಾಥ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ‘ಮೇಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ಲೊ.  ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಜಮ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಲಿ.

೭.  ೩೦-೬-೨೦೦೯ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಮುಲಾಖತ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗಚ್ಯಾ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ೫ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನ್ iನಿಸ್ ಏಕ್ ಮುಲಾಖತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಆಕಾಡೆಮಿಚೊ ರಿಜಿಸ್ತ್ರ್‌ರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎನ್ ಹರಿಕುಮಾರಾನ್ ಎವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮಾನೊತಜ್ಞ ದೊ.ಕೆ.ಎ.ಅಶೋಕ್ ಪಯ್ ನ್ ದಿವೊ ಜಳಯ್ಲೊ.  ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾಧವ ಪಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ದೊ.ಅಶೋಕ್ ಪಯ್ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಭೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕನ್ನಡ್ ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾ ಡಿಸೊಜಾ, ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೇವದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯವಳಿಂತ್ ಮಾನೆಸಿಣ್ ರೂಪಾ ನಾಯಕ್, ಶೃದ್ದಾ ಪಯ್, ಗೀತಾ ಪಯ್, ಲತಾ ಪ್ರಭು, ಸುಮಂಗಲ ಭಟ್, ಸುಮಾ ಭಟ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟಿಲ್, ಆನಿ ನವಿನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸಿಣ್ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯ್ಕ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ ವೀತ್ ಅಭಿಮಾನ್ಯು’ ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ನವಿನ್ ಸುರತ್ಕಲಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೊ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

೮.  ೧೭-೦೭-೨೦೦೯ವೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಗೀತ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್
        ಕಾರ್‌ವಾರ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ೨೦೦೯ ಜುಲಾಯಿ ೧೭ ವೆರ್ ಸಾಂ ೩.೩೦ ಗಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‌ಗೀತ್ ಗಾಯನ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ್ ಲೋಹ ಮಠ ಮಾಜಾಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಣಪತಿ ಭಾಳಕೃಷ್ಣ ಚಾರಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರ‍್ವಿಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುಖಾರಾಮ್ ಭೂತೆ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಅನೇಖ್ ಪೂರ‍್ವಿಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುರೇಶ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಂಜ್ರೆಕರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಆಸಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಗೀತಗಾಯನಾಂ, ಪದಾಂ, ರೋಪಕಾಂ ನಾಜೂಕಾ ರೀತೀರಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

೯.   ೨೪-೦೭-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಅಂತರ್‌ಶಾಳಾ ಕೊಂಕಣಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್
        ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೆನರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಳಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ೨೪-೦೭-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಪರ‍್ದೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಜರೂರ್‌ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂಚ್ಯಾ ಎವ್ಜನ್ ಅದಿನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಒಳ್ಳುನ್ ಘೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪರ‍್ಸಾರ್‌ಲೊ. ಹಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಜರೂರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಎವ್ಜನಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ.

೧೦.    ೧-೦೮-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್
      ೧-೮-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತರ‍್ಪೇತೇ ಕಾರ‍್ಯಾವಳೀಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹೇಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಶಾಳೆನಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ೮ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

೧೧.   ೨-೦೮-೦೨೦೦೯ ವೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ಮೆಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್
        ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕರಾವಳಿ ಮಿಲನ್, ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ೨-೦೮-೦೯ ವೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮಾರ್ಸಾ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ  ಸಂಚಾಲಕ್ ಬೋ| ಮಾ| ಮಾರ‍್ಸೆಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾಕ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ಮುಖೆಲ್ ಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರೊ| ಹಿಲ್ಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿ-ಲೆಕಕಾನಿ ಜೋಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಜರೂರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಎವ್ಜನಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ.

೧೨.   ೯-೦೮-೨೦೦೯ ವೆರ್ ರಾಜಾಪುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಭಾಶೆ ಮಹೋತ್ಸವ್
        ಹಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಯಾನಾಯಕಾನ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉಪಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ.

೧೩.  “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್-೨೦೦೯” ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್
     ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ೮ ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ೨೦.೦೮-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ೧೦.೦೦ ಗಂಟ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶ್ಹೆರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೊ| ಮಾಧವ್ ಭಾಂಢಾರಿನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ| ಸ್ಟೀಬರ್ಟ್ ಡಿ. ಸಿಲ್ವಾ, ಜೆ, ಸ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆ.  ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಯ್ರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕಾನ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

       ಹೆ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ದ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ೭ ವೆ ಆನಿ ೮ ವೆ ವರ‍್ಗಾಚ್ಯಾ ಭಯರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಳೆ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚಲವ್ನ್‌ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಣ್ ಸ್ಪರ‍್ದ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್‌ಮಾನ್ ಲಾಭೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್( ಪಯ್ಲೆಂ/ ದುಸ್ರೆಂ/ ತಿಸ್ರೆಂ) ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್‌ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್  ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ‍್ಧೊ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ( ಪಯ್ಲೆಂ)ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಆಂಜೆಲಿನಾ ಗ್ಲೆನಿಟ್ ಡಿಸೋಜಾ: (ದುಸ್ರೆಂ)  ಸಾಂತ್ ಲಿವಿಸ್ ಶಾಳಾ, ಉರ‍್ವಾಚ್ಯಾ ನಿಶೆಲ್ ನಿವ್ಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ತಿಸ್ರೆಂ) ಬಜ್ಪೆ ಮೊರ್ನಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಆಡೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಕಾಂ (ರು.೧೦೦೦/-,೭೫೦/-,೫೦೦/-) ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನು ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್  ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಸಂತ್ ಬಾಂದೆಕರಾಚಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ವಿನೋದಾವರ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಜಾಲಿ.

೧೪.   ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್
    ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಉಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿನ್ ೨೯-೦೮-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ೫-೮ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ  ಸಂದೇಶ್ ಕಲಾ ಭವನಾಂತು ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ. ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಶೆತಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಫುಲಾಂಚೆ ಎಂತ್ ವೊಡ್ಲೆ ಮುಕಾಂತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಮುಕೆಲ್ ಸೊಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಿಚೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ಟರ್ ಭಾ| ವಾಲೆರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಜರ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ. ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಡೇಸಾನ್ ಸಯ್ರಾಂಕ್ ಎವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್   ಸಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

೧೫. ೫-೯-೨೦೦೯ ಬೆಳ್ಗಾವಾಂತ್”ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಅಭಿಯಾನ್-೨೦೦೯”
    ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾ ಮಧೆಂ ಭಾಸ್/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣ್ ಹಾಡಂವ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಜಿಲ್ಲಾನಿ”ಅಖಿರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಅಭಿಯಾನ್-೨೦೦೯ ಮಾಂಡುಕ್ ಎವ್ಜುನ್, ಹಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ೫-೦೯-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಬೆಳ್ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಹಪುರ್ ದೈವಜ್ಞ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಧರ‍್ಮಾ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಅ|ಮಾ| ಫೀಚರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣೆ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ದೈವಜ್ಞ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಮುಕುಂದ್ ರಾಯ್ಕರ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದೆಚೊ ಪುರ‍್ವಿಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿವಿಶೆಣಯ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವಳಿಂ ಸಮಾಜ್‌ಸೇವಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಿಕು ಶೇಠ್ ವರ್ಣೇಕರ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.೨೫ ಕಲಾಕಾರಾನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್‌ಪಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲೆಂ.

೧೬.  ೬-೯-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಂತ್ “ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗವಣೇ ಅಭಿಮಾನ್-೨೦೦೯
   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೀ ಜಾಗ್ವಣ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಎವ್ಜನೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಿಕ್ಕೊಡಿಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ ಸಮಾಜಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಮೇಶ್ ಕುಡ್ತೆಕರ್ ಹಾಣೆ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮುಖೈಲ್ ಸಯ್ರೊ ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ಇಗರ‍್ಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ವಾಯ್ಪಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್, ತಳೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ‍್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ೨೫ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಪುದರ‍್ಕನ್ ದಿಲೆಂ.

೧೭.  ೧೩-೦೯-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ್‌ಚ್ಯಾ ಮಂಚಿಕೇರಿಂತ್ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಮುಲಾಖಾತ್”
   ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಂಚಿಕೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಮಾಜ್ ಮಂದಿರಾಂತು ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್. ಎಮ್.ಶೇಟ್ ನ್ ಉಗ್ತಾಂವ್ಣೆಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಸುರ‍್ವಾಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಲಾದರಸ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪಾರ್ವತಿ ಆಚಾರಿ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ವೆದಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಮಾನನೆಸ್ತ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೇಠ್ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿರ‍್ಗೊಲಿ ಸಿದ್ಧಿ, ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಿ. ಎಸ್. ಫಾಡುದೆ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ತಾಂಚೆಸಂಗಿಲ ಸಂವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ್, ಲೋಕವೇದ್ ಗೀತ ಗಾಯನಾಂ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಶಾಡೊಸ್ಲೇ, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೋಕ್ವೇದ್ ನಾಚ್, ಮೂಕಾಭಿನಯ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಜಾದೂ, ಅಸಲಿಂ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ

೧೮.   ೩-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ದೇವ್ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ರಜ್ಪಾಕಲೆಚೆಂ ತರ‍್ಪೆನ್ ಕಾಮಾಸಾರ್
   ೩-೧೦-೨೦೦೯ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಳಂದ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾ, ಸಂಕ್ಯಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಸಂಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ತಳಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯವ್ಜನೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಜರೂರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ದೇವನಾಗರಿ  ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಲಾಭಂವ್ಲ್ಯಾಕ್  ಏಕ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೋ. ಯು. ಎಸ್. ಮೋಹನ್ದಾಸನಾದುಕಾನ್ ಉಗ್ತಾವರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ‍್ವಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.
ಹಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಜರೂರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಎವ್ಜನಾಂತ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ.

೧೯  . ೧೧-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಹುಬ್ಳಿಂತ್  ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ಅಭಿಯಾನ್-೨೦೦೯
     “ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗ್ವಣೆ ಅಭಿಯಾನ್-೨೦೦೯” ಎವ್ಜನೆಂತ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ೧೧-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಹುಬ್ಳಿಚ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದನಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಂ. ಈ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್. ಎನ್. ನಾಯಕಾನ್ ಉಗ್ತಯ್ಲೆಂ. ಮುಖೈಲ್ ಸೊಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಮೇಶ್ ವರ್ಣೆಕರ್, ಹುಬ್ಳಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಇಗರ್ಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಜೊಸೆಫ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕೊಂಕಣ್ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಪಿ. ಸಾವಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ಉಮ್ಚಾಯೆಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.

೨೦.   ೧೨-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಧಾರ‍್ವಾಡಾಂತ್ “ಅಖಿಲ್ ಕನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಅಭಿಯಾನ್-೨೦೦೯
    ಹೈ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ತಾ:-೧೨-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಧಾರ್‌ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಭವನಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಬಾ| ಆಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್, ಸಾಂಜುಜೆಚಿ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಧಾರ್‌ವಾಡ್ ಹಾಣೆ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ದೈವಜ್ಞ್  ಸಮಾಜಾಚೆ ಪುರ‍್ವಿಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿವಾನಂದ ವರ್ಣೆಕರ್, ಕೊಂಕಣ್ ಮರಾಠಾಸಮಾಜಾಚೆ ಕಾರ‍್ಯ್‌ದರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂಜೀವ್ ನಾಯಕ್  ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ವೆದಿಕಾರ‍್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಕ್ಣಿ  ಜಾಗೌಣಿ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಪಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರಿಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

೨೧. ೧೧-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್‌ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್
    ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಖಬರ್ ಪರ‍್ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ೧೧-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಏಕ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಲೇಖಕಾಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಗ್ಳೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ಬರ‍್ಪಾಂಚೆಂ ಸುಧ್ರಾತ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

೨೨. ೧೬,೧೭,೧೮-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾತಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್”
   ೭ ಥಾವ್ನ್ ೧೦ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಯ್ ಭಾಶೆಚೆಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೬,೧೭, ಆನಿ ೧೮ ವೆರ್ ೩ ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಚಿಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್  ಮೂಡಿಗೆರೆಂತ್  ರಾಖಣ್  ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಚೊ ಗುರ‍್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೊಯ್ರೊ ಸೆವಕ್ ಪಾತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ| ಜೊನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಸೊಜ್, ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚಿಂ ೨೨೫ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್, ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

೨೩.   ೨೪-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ ತೀನ್ ಭಾಸಾಂ ಎಕ್ವಟಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ
     ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾಕಾರಾಖಾಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಳೆಂ ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೊ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ  ಸಹಯೋಗಾನ್ ಆನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ೨೪-೧೦-೦೯ ವೆರ್ ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ದಾವಣ್ಗೆರೆಚೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿ  ತಶೆಂಚ್ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಣಿ ಕೆಲೆಂ. ಸರ‍್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ಲೋಕಸಭಾ ಸಾಂದೊ, ಕೆ. ಅಮರನಾರಾಯಣ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಶ್ಯಾಗಲೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಭಾಶೆಬಾಂದಪ್ ಹಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ,ವಿ.ನಾವಡಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ತೀನ್ ಭಾಸಾಂ ಕವಿಗೊಶ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮಾನೆಸಿಣ್ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಎಕ್ಕಂಬಿ,ಮುಕ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣಯ್, ತುಳು ಕವಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ,ಎನ್ ಪಿ, ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ಸರಿತಾ ಮಕರಂದ, ಕನ್ನಡ ಕವಿ ದೊ| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಮರಳ್ಳಿ, ದೊ| ಆನಂದ್ ಋಗ್ವೇದಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮುದ್ದುವೀರ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ. ಎಮ್ ಹಾಂಣೆ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯನ್, ತುಳು ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ಗೀತಾಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

೨೪.      ೧೩-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸುಳ್ಯಾಂತ್ “ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್”
         ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ ರಾಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ೧೩-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸುಳ್ಯಾಂತ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಲಾಮಂದಿರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ನಾರಾಯಣ ಖಾರ‍್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ದರ್ಶನ್ ಸಿ.ಡಿ.ದರ್ಶನ್ ಸಿ.ಡಿ ದಾಕವ್ಣೊ ತಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲಿಂ.

೨೫.     ೧೪-೧೧-೦೯ ವೆರ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ “ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್”
       ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾಕಾರಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ  ಸಹಯೋಗಾನ್ ೧೪-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ವೀರವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೆವ್ಳಾಂಗ್ಲಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ‍್ವಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮುಖೈಲ್ ಸೊಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂ. ಗೋವಿಂದ್ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ  ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ದರ್ಶನ್  ಸಿ.ಡಿ ದಕವ್ಣೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೀಕ್ ಸಂಗೀತ್- ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.

೨೬.      ೧೫-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಬಂಟ್ವಾಲಾಂತ್ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್
         ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ೧೫-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ್ ಹೆಂಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ”ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ” ಯಕ್ಷಗಾನ್, ಕುಮ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಧಾರೇಶ್ವರ್  ಹಾಚೆಧಾರ‍್ನಾ ಸಿಂಹೇ ನಾಚ್ ಸಾದರ್‌ಜಾಲಿಂ.

೨೭.   ೨೨-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಗದಗಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ  ಕರ್ನಾಟಕ  ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಅಭಿಯಾನ್-೨೦೦೯
ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ -೨೦೦೯ ಸಾಕ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ೧೨-೧೦-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಗದಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ನಗರಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಸಿ. ವರ್ಣೆಕರ್ ನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಉಗ್ತಯ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚಿಂ ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಣ್ಣ ಕಾಮತ್, ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುದಾಕರ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಸಗಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್,ಲೊಯೆಲ್ಲಾ ಶಾಳೆಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಣ್ಣ ಕಾಮತ್- ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ ಗದಗ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ ಅಂಕದ, ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈನಾ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ತಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯ್ಕರ್ ಸಂಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

೨೮.    ೨೮ ಆನಿ ೨೯-೧೧-೨೦೦೧ ವೆರ್ ಪುತ್ತುರಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಮಾನಾಳ್
ಪುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು  ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ೨೮- ಆನಿ ೨೯-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ೨ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್  ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ‍್ವಿ, ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಣಣತ್ ಭಟ್, ನಗರಸಭಾಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾ| ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ.ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಂಡ್ದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾಮತ್, ಪುತ್ತೂರು ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಸಂತಿ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತಾ ವಿಶಿಂ,ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಗಾವುಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಹಿತ್ ದಿಲಿಂ.

 ೨೯-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಮುಕೆಳ್ ಸೊಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾನಸಸ್ತ್ ಬಿ. ಅಶೋಕ ಶೆಣಯ್ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಾ| ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಗೊಮ್ಸ್,  ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ‍್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಸಂತಿ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ೧೪೫ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನು  ಸಂಗೀತಾಂತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಲಾಯ್ಲೊ

೨೯.    ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ -ಪುತ್ತೂರು ೩೦-೧೧-೨೦೦೯
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಎವ್ಜನೆಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಪುತ್ತೂರಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಲಾಮಂದಿರಾಂತ್ ೩೦-೧೧-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಹಿ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ್  ಅಖಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ‍್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೆ. ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್, ಎ<ಪಿ. ಶೆಣಯ್, ಎಂ. ಅಣಂತ್ ಶೆಣಯ್, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಣಯ್ ಹೆಚ್. ಎಮ್ ಮುಬೀನ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿ.ಡಿ. ದಾಕವ್ನ್, ಕುಡುಬಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ನಾಚ್, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ್ ನಾಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ.

೩೦.   ೨೭-೧೨-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ  ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ೦೯-ಹಾವೇರಿಂತ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಂ ಮದೆಂ ಭಾಸ್-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ಉದೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿನ್ ಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್-೦೯ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಎವ್ಜುನ್ ೨೭-೧೨-೨೦೦೯ ವೆರ್ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೊ, ಹಾವೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸಭಾ ಮಂಟಪಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ್ಯೆಚೊಒ ಮಂತ್ರಿ  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಸಿ. ಎಂ ಉದಾಸಿನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ‍್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸಜ್ಜನರ್, ವಿದಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ-ಹಾವೇರಿ, ನೆಹರು ಓಲೇಕಾರ್, ಶಾಸಕ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಆಯೋಗ್ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ| ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಲನ್‌ಕರ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೊ ಫುಡಾರಿ ದೊ| ಸತೀಶ್ ಪಂಡಿತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಪುತಳೀಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ  ತಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ವಯ್ಭವ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೊಂ.

೩೧.   ೯- ಆನಿ ೧೦-೧-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಶಿರ‍್ಸಿಂತ್ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಯ್ಲೊಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಉತ್ಸವ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾ ಮದೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ವೋಡ್ ಉದೆಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ೨೦೧೦ ಜನೆರ್ ೯ ಆನಿ ೧೦ ವೆರ್ ಶಿರಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಗಸೇ ಬಾಗಿಲು ದೈವಜ್ಞ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರಂತ್”ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೇ ಉತ್ಸವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊಂ.ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತುಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಕಾರ್‌ವಾರ್, ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಂಗಾರು ಆಚಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಿ. ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ , ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾರ್ಧಯಕ್ಷ್ ಕು| ರೇವತಿ ವಡ್ಡರ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ‍್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಠಿ, ಭಕ್ತಿಗೀತಾಂ, ಭಜನಾಂ, ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್, ತೊಣಿಯೊ,ನಾಟಕ್, ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಚಾರ್‌ಗೊಶ್ಠಿ, ಸಂವಾದ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ನಕ್ಲಿನ್ಹೆಸ್ಲಾ ಸ್ಪರ‍್ಧೊ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ತಶೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

೩೩.   ೧೭-೦೧-೦೨೦೧೦ ಯಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್ ಬೊವ್‌ಬಾಸ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕರ‍್ಯಾವಳ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ೧೭-೧-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕುಂದರಿಗಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಭಾಂಗ್ಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಲೆಂ ಬೊವ್ ಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ- ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ- ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲ್. ವಿ. ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಹಾಣಿ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಸರ‍್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವರದಾ ಹೆಗಡೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಗೊಂದಳಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕುರ್ಡೆಕರ್,ಸರ‍್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉಮೇಶ್ ಭಾಗವತ್, ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಹೇರಂಬಾ ಹೆಗಡೆ, ನಟರಾಜ್.ಕೆ. ಗೌಡ, ಪಿ.ಬಿ.ಛಬ್ಬಿ , ವಿ, ಆರ್ ಭಟ್ಟ ಹಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಕಾನೂನು ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸನಮುದಾಯೊ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

೩೪.   ೩೦ ಆನಿ ೩೧ ಜನೆರ್ ಕಾರ್‌ವಾರಾಂತ್ “ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ್”
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ೨೦೧೦ ಜನೆರ್ ೩೦ ಆನಿ ೩೧ ವೆರ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರಾಂತ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಮಧ್ಲೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ‍್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ  ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಮೊಗವೀರ್ ಇಲಾಖೆಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಂದ್ ಆಸ್ನೊಟಿಕರ್  ಹಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಾರ‍್ಯಾವಳಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಸರ‍್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಣಪತಿ ಉಳವೇಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಭಟ್, ರಾಮ ಬಾಂದೇಕರ್ ಹಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಬಾಳ್ ಪ್ರತಿಭಾ , ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಪರ‍್ಧೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ. ೩೧ ವೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ಸಂಗಿಂ, ಚಿತ್ರ್‌ಕಲಾ, ನಾಟಕ್ ಅಸಲ್ಲೆಂ ನೆವೆಗ್ಳೆ ಥರಾಚೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆ  ಸ್ಪರ‍್ಧೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

೩೫.  ತಾರಿಕ್ ೨೭-೨-೨೦೧೦ ಆನಿ ೨೮-೨-೨೦೧೦ ವೆಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್:
   ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತಗಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೆ.ಅರ್.ರಸ್ತೊ ಹಾಂಗಾ ಅಸ್ಚ್ಯಾ  ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜಾಂತ್ ತಾರಿಕ್ ೨೭-೨-೨೦೧೦ ಆನಿ ೨೮-೨-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಚಲುನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಬಂದರು ಆನಿ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ್, ಪರಿಸರ್ ಇಲಾಖೆಚೊ ಆನಿ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ್ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೊ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಇಲಾಖೆಚೊ ಸರ್ಕಾರಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಅರ್.ಜಯರಾಮರಾಜೇ ಅರಸ್ ಭಾ.ಅ.ಸೇ., ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನುಬಾಳಿಗಾರ್, ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ.ಪಿ.ದಯನಂದ್ ಪೈ ಭಾಗ ಘೆತ್ತಿಲೆ. ತಾರಿಕ್ ೨೮-೨-೧೦ ವೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೃಹ ಆನಿ ಮುಜುರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಚೊ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ್ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ. ವಿ.ಎಸ್.ಆಚಾರ್ಯ್, ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ರಾಜ್ಯಚೆ ತಿಸ್ರೆಂ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಚೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎ.ಜಿ.ಕೊಡ್ಗಿ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ದೊನ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಂಡುರಂಗನಾಯಕ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಾಂಚೊ ಪಂಗಡಾ ಥಾವ್ನ್  ದೇಶ್‌ಭಕ್ತಿಗೀತಾಂ ಆನಿ ಬಾವಗೀತಾಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಪಂಗಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಪಂಗಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಸಂತಿ ಅರ್ ನಾಯಕ್, ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್, ಆನಿ ಪಂಗಡ್, ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಶಾನುಭಾಗ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್,   ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕಣಿ ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ  ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊದಾಂ  ಗಾಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾವಿದಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್  ಡಾ.ಪಿ.ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹಾಂಚೊ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

೩೬.   ತಾರಿಕ್ ೭-೩-೨೦೧೦ ಜೋಯಿಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್:
ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ  ಯೆವ್ಜಜಾಣೆಂತ್  ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆಂ  ಜೊಯಿಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಬಹುಭಾಷಾಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್  ಜೊಯಿಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಚೊ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಂಣಿ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಾಸ್ ದೇಸಾಯಿ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ,  ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲ ಅನಂದ್ ಶಾನುಭಾಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ಬಹುಭಾಷ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ,ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ, ಭಾಷೆಚೆ ಮಾನಾಯ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ರಚನ್ ಕರುನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ “ಅಜ್ಯಾಲಿ ಮಜಾ” ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆ.
 
೩೭.  ತಾರಿಕ್ ೨೦ ಆನಿ  ೨೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೦ ವೆರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್‌ಚ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ್ ದರ್ಯ ತಡಿರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಉತ್ಸವ್:
     ೨೦-೦೩-೨೦೧೦ವೆರ್ ಚಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಲ್. ಬಿ. ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್, ಕಾರವಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲ್‌ಯ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ–ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ  ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಡಿ. ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ್, ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಚೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಂಭು ಗೌಡ- ಸಾಂದೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್-ಮಂಕಿ, ಶ್ರೀ ಮೊಂಟಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್-ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ ಕುಮಟಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಜಿ. ಕಾಮತ್- ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ನಾಟಕಕಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೋಕ ಕಾಸರಕೋಡು ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.

೨೦-೦೩-೨೦೧೦ ವೆರ್ ೭-೦೦ ವೊರಾರ್  ವಿವಿದ್ ತಂಡ ಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಲಾ ತಂಡ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:-  ವಿದ್ಯಾರಂಗ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ- ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಲಾಟ, ಸಿದ್ಧಿ ಜಾನಪದ್ ಪಂಗಡಾ ಥಾವ್ನ್‌ದಮಾಮ್ ನಾಚ್, ಯಾಕುಬ್ ಮಹ್ಮದ್ ಜೀ ಶಿರೂರು  ಪಂಗಡ ಥಾವ್ನ್ – ದಫ್ ನಾಚ್,  ವಿರೇಶ್ವರ ಹೋಳಿ ಪಂಗಡ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇರಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪಂಗಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೋಳಿ ನಾಚ್, ಎಂ.ಬಿ.ಶೇಠ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೌಳಿ ನಾಚ್, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಘಟಕ ಥಾವ್ನ್- ಮಾಂಡೊ, ವಿಠ್ಠಲ್ ರುಕುಮಾಯಿ ಖೇಳ್ ಪಂಗಡ್ ಕಡವಾಡ ಥಾವ್ನ್- ಕೊಂಕಣಿ ಖೇಳ್, ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ  ಹೊನ್ನಾವರ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಲಾಟ-ಹೊಳಿ ನಾಚ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ, ಶಿರಸಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್- ವೊವಿಯೊ-ವುಮಣಿ, ನಾರಾಯಣ ವಾಸು ಮರಾಠಿ ಪಂಗಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಗ್ಗಿ ನಾಚ್-ಕೋಲಾಟ ಅಶೆಂ ವಿವಿದ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್  ಚಲ್ಲಿ.

೨೧-೦೩-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ   ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಚ್ಯಾ  ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಡಿ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಮ ಮೊಗೆರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚೆ ಮುಖೆಲ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ- ಅದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರವಾರ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬದ್ರುಲ್ಲಾ ಹಸನ್ ಮೌಲ್ಯಿನ್-ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಾಂಜಿಮ್ ಭಟ್ಕಳ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ- ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಮಟಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆನಾಂಡಿಸ್- ಎಂ,ಡಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕೊ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಸಂತ್ ಕರ್ಕಿಕರ್- ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೆಸ್ತಾ- ಸಮಾಜಸೇವಕ್ ಕಾಸರಕೋಡು, ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎಸ್.ಎಚ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

 ೨೧-೦೩-೨೦೧೦ ವೆರ್ ವಿವಿದ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್  ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕುಡ್ಮಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಎಡಪದವು, ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ-ತೊಣಿಯಾಂ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಿಳಾ ರಂಗ ಕಲಾ ಸಂಘ ಸದಾಶಿವಗಡ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ - ಕೋಲಾಟ ಪುಗಡಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಕಲಾ ಮಾಂಡ್ ಭಟ್ಕಳ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಲಾಟ-ಗುಮ್ಟಾಂ, ಮಹಾಮಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡ, ಚಿತ್ತಾಕುಲ ಕಾರವಾರ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೀಪಮಾಳಾ, ದೀವಿಜ, ಕರಾವಳಿ ಬಳಗ ಕಾಸರಕೋಡ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಲಾಟ-ಗುಮ್ಟಾಂ, ಖಾರ್ವಿ ಮಾಂಡ್ ಕಾಸರಕೋಡು ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಲೋರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಅರ್ಜುನ ಕೋಟ, ಕಾರವಾರ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ, ಪಂಚವಾದ್ಯ, ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕಲಾವಿದಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಹೋಳಿ ನಾಚ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ವೇದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ.  

೩೮.    ೨೮-೦೩-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಉಡುಪಿಚಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಕೊಲೇಜಿಚಾ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮಂಟಪ ಹಾಂತು ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ  ೨೦೦೯ ವೆಂ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ್:-
೨೮-೦೩-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ೨೦೦೯ ವೆಂ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಂಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ವಿ ಶೆಣೈ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಂಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಚೊ ಗೃಹ ಆನಿ ಮುಜರಾಯಿ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಉಡುಪಿಚೊ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾ| ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ್ ಹಾಂಣಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸಿ ಗೌರವ್ ಧನ್ ರೂ.೧೦,೦೦೦/- ಶಾಲ್, ಗಂಧಮಾಳಾ, ಫ್ಹಳಾಂ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ್, ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್  ಬಾಯ್ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಮತ್, ಬಾಯ್ ಶಶಿಕಲಾ ಪೈ ಅನಿ ಬಾಯ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾಮತ್, ಪುತ್ತೂರು ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರಾ ಸವೆಂ, ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆ ಮೆರವಣಿಗೆಂತ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಚುರಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್,  ಗುಮ್ಟಾಂ ನಾಚ್, ಸುಗ್ಗಿ ನಾಚ್, ಖಾರ್ವಿ ನಾಚ್  ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲಿಂ.

೩೯.   ೨೮/೦೩/೨೦೧೦ ವೆರ್ ಉಡುಪಿಯ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿg ಕೊಲೇಜಿಚಾ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮಂಟಪ್ ಹಾಂತು ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ   ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ೨೦೦೯ ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ :-
೨೮/೦೩/೨೦೧೦ ವೆರ್ ಉಡುಪಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ೨೦೦೯ ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಯವಳಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಂಣಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂ.ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಚಾ “ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ” ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ್ ಹಾಕಾ  ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿರಿಲ್. ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಕಾ ತಾಚಾ “ಸುಳ್ಸುಳೆ” ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖನಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಕೆಲೊ. ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ ಜಾವ್ನ್ ರೂ.೫,೦೦೦ ಶಾಲ್, ಗಂಧಮಾಳಾ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣ್‌ಪತ್ರ್, ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭರ್ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್. ಎ. ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಚಾ “ ಪಯ್ಣಾರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿ ಮೊತಿಯಾಂ” ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಉಪೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಘೆತಿಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಪಾಲ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
 
೪೦.   ೬-೦೪-೨೦೧೦ ತಾರ್ಕೆರ್  ಶಕ್ತಿನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತು ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಶಿಕ್ಪಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ-‘ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’
 ೨೦೦೯-೧೦ ತಾರೀಕ್ ೬-೦೪-೨೦೧೦ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಶಿಕ್ಪಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ-‘ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್  ಮಂಗಳವಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ :-೯-೩೦ ವೆರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಚಲನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯಾಂತು ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಳ್ಯಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಚಲನಾಚಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾನ್ನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಕೆ ವಿವರ್ ವಿಶ್ಲೇಣ್  ಕೋರ‍್ನು ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ದೀವ್ಚ್ಯಾವರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್‌ನ್ದೀವ್ಕಾ ಮ್ಹಣು ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲೊಂ. ಅತ್ತಸರ್ ಇಸಕಲಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಕ್  ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಹೇಂ ರಬೈನಶಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ “ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ವಿಜ್“ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ರಾದ ಎಸ್. ಎಚ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಕೆಗೆ  ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿಯವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಕೆಗೆ  ಸರ್ವ ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿರುವ “ಜೆಸ್ಸ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ- ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪುರಸ್ಕಾರ” ವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿನ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾ  ಅವರಿಗೆ  ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ೫೦೦೦/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಚಲನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
 
೪೧.   ೨೫-೦೪-೨೦೧೦ತಾರ್ಕೆರ್ ಸುರತ್ಕಲಾಂತು ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಆನಿ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭ್
    ೨೫-೦೪-೨೦೧೦ ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ೩.೦೦ ವೊರಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಭು ಹಾನ್ನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚಾಚೊ ಧರ್ಮಗುರು ಆಂಟನಿ ಲೋಬೋ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೇಮಂಡ್ ರೋಚ್, ಸಂಚಾಲಕ್ ಜೊರ್ಜ್ ಲಿಗೊರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತೆರಿ ಅಸ್ಸಿಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾನ್ನಿ  ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ. ರೀಟಾ ಪಿರೆರಾ ಹಾನ್ನಿ ವಂದನಾರ್ಪಣ್‌ಕೆಲ್ಲೊಂ. ತಾಜ್ಜೆ ನಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ್ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಂತು ಲೇಖಕಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಚಾ ವಿಜಯಗೌಡ, ಶಿರಸಿಚಾ ನಾರಾಯಣ ವಾಸು ಮರಾಠಿ, ಸಾವೇರ್ ಸಂತನ ಸಿದ್ಧಿ ಮುಂಡುಗೋಡು ಹಾನ್ನಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂತು ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ.

ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ವಠಾರಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳೂರು ಹಾಂಗೆಲಾ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಆಶ್ರಯಾಂತು ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ್ ಕಲಾಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಾದರ್ ವೆಲೆರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಭೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಸಮಾರಂಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾರಂಭಾಂತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್‌ಚಾ ಧರ್ಮಗುರು ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಾಂ ರೆ. ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಲೊಬೊ, ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎಸ್. ಎಚ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಆನಿ  ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸುರತ್ಕಲ್‌ಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜೊರ್ಜ್ ಲಿಗೊರಿ ಡಿ’ ಸೋಜಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ರೇಮಂಡ್ ರೋಚ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್  ರಾಕಿ ಪಿಂಟೊ, ವೀಡಾ ಪಿರೆರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಯನಲ್ ಡಯಾಸ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ರಸ್ಸಲ್ ರೋಚ್, ಡೊನಿ ಸುವಾರಿಸ್, ಅಪೊಲಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, ಸೆವ್ರಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸದಸ್ಯ್ ಆನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಅಸ್ಸಿಲ್ಲಿಂ.

೪೨. ತಾರೀಕ್ :೧೧-೪೦-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ೫-೩೦ ಕ್ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಸಭಾಗೃಹ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ್, ರಾಯರಪೇಟೆ, ಶಿರಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ತರಬೇತ್ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭ್:-
ತಾರೀಕ್ :೧೧-೪೦-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ೫-೩೦ ಕ್ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಸಭಾಗೃಹ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ್, ರಾಯರಪೇಟೆ, ಶಿರಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಡಾ|. ವಿ. ಎಸ್. ಸೊಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ  ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್, ಶಿರಸಿ ಹಾನ್ನಿ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಮೇಶ್ ಬಿ. ಆಚಾರಿ, ನಗರ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, , ಶಿರಸಿ ಆನಿ ಡಾ| ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿರಸಿ, ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಷ್ಣುದಾಸ್ ಕಾಸರಕೋಡ, ಮೊಕ್ತೇಸರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ್, ಶಿರಸಿ ಹಾನ್ನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ

ತಾರೀಕ್ :-೨೧-೪-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಹ್ಯಾ  ನಾಟಕ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭ್  ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್  ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಬುಧವಾರ್ ಸಂಜೆರ್ ೫-೩೦ ವೆರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಾಯರ ಪೇಟೆ, ಶಿರಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅರುಣ ಕೋಡಕಣಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ನಗರ್ ಸಭಾ ಶಿರಸಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕೂಡ್ಲ ಆನಂದ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಮಾಜಿ  ಸದಸ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೈ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇeರ್, ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಯವೀರ ಅಳಸೂರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಸೇವಾವಾಹಿನಿ, ಶಿರಸಿ ಹಾನ್ನಿ ಭಾಘ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಕೇರಿಕ್ ಶಿಬಿರಾಂತು ಭಾಘ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಭುರ್ಗ್ಯಾಲೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

೪೩. ತಾರೀಕ್ :-೧೧-೪-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವರಣ್ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿಚೊ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭ್.
ತಾರೀಕ್ :-೧೧-೪-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ  ಶಿರಸಿಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವರಣ್ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಚಲೊನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎನ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ಜಾನದ್ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಆನಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ (ಉ.ಕ).ಆನಿ  ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಟಿ. ನಾಯಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ್ ಮಳಲಗಾಂವ ಶಿರ್ಶಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಎಸ್. ಸೊಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷತ್, ಶಿರಸಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ನಾಗರತ್ನ ಬ. ಹಸ್ಲರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿಸ್ಲ ಕೊಪ್ಪ, ಶಿರ್ಶಿ ಆನಿ  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್  ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿಸ್ಲಕೊಪ್ಪ ಶಿರಸಿ ಹಾನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ.

೪೪. ತಾರೀಕ್ :-೩೦-೪-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಶುಕ್ರಾರಾ ಸಂeರ್ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಕಂಬಿಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಆವರಣಾಂತು ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ್

ತಾರೀಕ್ :-೩೦-೪-೨೦೧೦ ವೆರ್ ಶುಕ್ರಾರಾ ಸಂeರ್ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಕಂಬಿಚ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಆವರಣಾಂತು ಜಾನಪದ್ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸೊಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅ. ವಂ. ಫಾದರ್ ಫೆಲಿಕ್ಷ್ ಸೆರಾವೊ, ಧರ್ಮಗುರು ಸಂತ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಚರ್ಚ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೊ ಶಿರ್ಶಿ ಆನಿ ಸೊಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಸದಾನಂದ ಭಟ್, ನಿಡಗೋಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿರಸಿ. ಆನಿ ಡಾ| ಬಿ ಎಸ್ ತಲವಾಡಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಬ ಹಸ್ಲರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿಸ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಶಿರಸಿ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಮಾಧವ. ನಾಯಕ್, ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಕ್ಕಂಬಿ- ಶಿರ್ಶಿ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ.
   
೪೫. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್  ಭಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಹಕಾರಾನ್ ತಾರೀಕ್ ೩-೫-೨೦೧೦ ಥಾವ್ನ್ ೬-೫-೨೦೧೦ ಪರ್ಯಂತ್ ಚಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್
      ತಾರೀಕ್:-೩-೫-೨೦೧೦ ಥಾವ್ನ್ ೬-೫-೨೦೧೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಲಾ ನಾಟಕ್  ಕರ್ತಾಲೊ  ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನ್ ೪ ದೀಸ್ ಚಲ್ಲೊಂ.

       ೩-೫-೨೦೧೦ ತಾರ್ಕೆರ್  ರಂಗಯೋಗಿ ರಮಾನಂದ ಚೂರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಶಾಸಕ್ ಎನ್. ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ ಹಾನ್ನಿ ಚಲೊನ್ ವೆಲ್ಲೊಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂಬಳೆ ಸುಂದರ್‌ರಾವ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾನ್ನಿ  ಭಾಗ್ ಘೇತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ದೀಸ್ ದಿವಂಗತ ರಮಾನಂದ ಚೂರ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪುತ್ರ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚೂರ್ಯ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮ್ ೬-೦೦ ವೊರಾರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗೆಲೊ ನಾಟಕ್ “ಮಜ್ರಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಕೊಣೆ? ಆನಿ ಅಸಲ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್  ಪಂಗಡ ಥಾವ್ನ್  ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಲೊ  ನಾಟಕ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾ ಆಯ್ಲಾರ್! ಹ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾಂಪ್ಲೊಂ.

   ತಾರೀಕ್ ೪-೫-೨೦೧೦ ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಳೊ ದಿ. ಬಿ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಂಗೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಂತು ಚಲ್ಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್  ಮಾನೆಸ್ತ್  ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ್ ವ್ಯೆವಸ್ತಾಪನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಚಲನ, ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ಡಾ| ಶಾಂತಾರಾಮ ಬಾಳಿಗಾ, ಸಂಪಾದಕರು, ಪಂಚ್ಕದಾಯಿ, ಮಣಿಪಾಲ ಹಾನ್ನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ದೀಸ್ ದಿ. ಬಿ.ವಿ. ಬಾಳಿಗಾ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪತ್ನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಉಮಾ ಶಾಂತಾ ಬಾಳಿಗಾಣ್ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ.  ೫-೩೦ ಥಾವ್ನ್ ೬-೩೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಬಾಲ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗೆಲೊ ನಾಟಕ್ “ಬಾಬು ಟಾಟಾ” ಆನಿ ಸಾಕಾರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಹಣಕೋಣ ಹಾಂಚೆ ತರ್ಪೆನ್  ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಲಿ ನಾಟಕ್ “ಆಜ್ಯಾಲಿ ಮಜಾ” ೬-೩೦ ಥಾವ್ನ್ ೭-೦೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

      ತಾರೀಕ್: ೫-೫-೨೦೧೦ ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಚಾ ರಾಜಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಲಾ  ಚಾಫ್ರಾದಿ. ಕೋಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾಂತು ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಆನಿ ಶ್ರೀ ಲುಯಿಸ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾನ್ನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ೫-೩೦ ಗಂಟೆ ಥಾವ್ನ್  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಲ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗೆಲೊ ನಾಟಕ್  “ ಭಕ್ತ ಧ್ರುವ” ಆನಿ ೭-೦೦ ಥಾವ್ನ್ ೯-೦೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗಡ ಥಾವ್ನ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್” ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

     ತಾರೀಕ್: ೬-೫-೨೦೧೦ ರ್ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿ ಹಾಂಗೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾಂತು ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಡಾ| ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ್, ಮಂಗ್ಳೂರು ಆನಿ ಡಾ| ನಾ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಗಡೆ ನಾಟಕಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೊ ಆವ್ಸ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪದ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ.. ಸಂಜೆರ್ ೫-೩೦ ವೊರಾರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಹಾನ್ನಿ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗೆಲೊ ನಾಟಕ್ “ಪಂಜಾರ ಶಾಳಾ” ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಂಘ ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಗಡಥಾವ್ನ್ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಲೊ ನಾಟಕ “ಹೂನ್ ಉದ್ಕಾ ಘೋಟ್” ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಸ್ಸಿ ೪ ದೀಸ್ ದೊಂದೊನಿ ಘಂಟೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

೪೬. ಬೆಳಗಾವಿಂತು ೨೦೧೦, ಮೇ ೩೦ ತಾರ್ಕೆರ್  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ೧೦.೩೦ ವೆರ್  ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವೈಕ್ಯತಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಗಡಿನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ “ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್”
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಗಡಿಭಾಗಾಂತು ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಲ್ ತರ್ಪೆನ್ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರ‍್ಚ್ಯಾ  ಕಾರ್ಯಾನ್  ಆನಿ ಇತರ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ ಭಾವೈಕ್ಯತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ‘ಗಡಿನಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್’ ಯೋಜನೆಖಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ,, ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ಸಂಗೀತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ “ಭಾಷಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್” ೨೦೧೦, ಮೇ ೩೦ ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ೧೦.೩೦ ವೆರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಚಾ ಸಭಾಂಗಣ್ , ಹ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕ್ಲಬ್ ರೋಡ್ (ಈಫಾ ಹೊಟೇಲ್ ಎದ್ರಾಕ್) ಬೆಳಗಾವಿಂತು ಚಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಉದ್ಭಾಟನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆನಿ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಸಚಿವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹಾನ್ನಿ ಚಲೊನ್ ವೆಲೊ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಎಸ್. ಎಚ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕೆಲೊಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಿರೋಜ್ ಶೇಟ್ ಶಾಶಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ್, ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಜ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಪಾದಕ್ ನುಡಿ ಚಿತ್ರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಫಾ| ಜಾರ್ಜ ಲೋಫೆಜ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಡಯಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಆನಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಮುಕುಂದ ರಾಯ್ಕರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ದೈವಜ್ಞ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಶಹಾಪೂರ- ಬೆಳಗಾವಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್. ಸಿ. ಸಾಲವನಕರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ರಾಜಾಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಘ, ಬೆಳಗಾವಿ ಆನಿ  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಾಂದೊ ಗಡಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಅಸ್ಸಿಲಿಂ.

ನಂತರ್  ಸಕಾಳಿಂ ೧೨-೦೦ ವೊರಾರ್  ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದ, ಸಂಗೀತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ವಿಷಯಾನ್  “ಬಹುಭಾಷಾ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ  ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಡಾ| ಬಸವರಾಜ ಜಗಜಂಪಿ ಹಾನ್ನಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಕನ್ನಡ್ ವಿಷಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ವಾಸುದೇವ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್, ಶಿರಸಿ, ಕೊಂಕಣಿವಿಷಯಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲುಯಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಉರ್ದುವಿಷಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಾರುಕ್ ಹನ್ನಾನ್, ಮರಾಠಿಯ ವಿಷಯಾನ್  ಡಾ|| ಶೋಭಾ ನಾಯ್ಕ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಾನ್| ರಾಜೇಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಹಾನ್ನಿ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನೆ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಮದ್ಯಾಹ್ನ ೩-೦೦ ರಿಂದ ೪-೦೦ ರವರೆಗೆ “ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿ”ಯು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್  ರೊಡ್ರಿಗಸ್  ಸದಸ್ಯರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು-ಉಜವಾಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವರು ವಹಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಕವಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗೋಕ್ರಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿ.ವಿ. ಶೆಣೈ ಮತ್ತು  ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲನ್ ಬೊರಜಿಸ್ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಕವಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಮ್ ಮನಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಕವಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊ ಮೀರಾ ತಾರಳೇಕರ್ ಮತ್ತು  ಹಿಂದಿ ಕವಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಹೇಡಾ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಸಂಜೆ ೪-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ರವರೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿಯವರು ವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್. ಆರ್. ಪಾಂಗಮ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲೀಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಮತ್ತು ಡಾ| ಎಸ್. ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಆರ್ ಪಿ.ಡಿ, ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೀನಾನಾಥ ರೇವಣಕರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೈವಜ್ಞ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಶಹಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ. ಫಾ| ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೊರ್ ಲೂಸಿಯೋ ಮಸ್ಕಾರೇನ್ಸ,ವಿಕಾರ ಜನರಲ್, ಡಯಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್. ಚೆನ್ನೂರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

 ಸಂಜೆ  ೫-೦೦ ರಿಂದ ೭-೦೦ ರವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಕೊಂಕಣಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಇವರು ಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯರಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,  ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ, ಶಿರಸಿ. ಮತ್ತು  ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ  ಜಾನಪದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕೋಲಾಟ, ಜಡೆ ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರಂಗ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರುಗಳು ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.
            
೪೭. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಾನಪದ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾವೈಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ “ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ -ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಭ್ರಮ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಾನಪದ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವೈಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ   “ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ -ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಭ್ರಮ” ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ: ೪-೬-೨೦೧೦ ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ೪-೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾಂತೇರಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣ ಪಾಲಯಂ-ಮಾಪುಸಾ ಗೋವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಾ| ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯಕ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಥೊಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಇವರು ನಡೆಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಂದಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಖಾರ್ವಿಯವರು ವಹಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಮುಕುಂದ ಮಡಗಾಂವಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಶಾಂತೇರಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಎನ್.ಬಾನಾವಳಿಕಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ, ವಾಸ್ಕೊ ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಸೌ ದಿಪಾಲಿ ದೀಪಕ ಕುಡಣೇಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬಣ್ಣಿ ಜನಾರ್ದನ ನಾಗವೇಕರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
 
ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶ್ರೀ ಉದಯಕಾಂತ್ ಅಣವೇಕರ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕವಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಗಡಕರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅಣವೇಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಬಾಂದೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ದುಬೆ ಇವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ದುಬೆ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಸದಾಶಿವಗಡ ಇವರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಉದಯಕಾಂತ್ ಅಣವೇಕರ ತಂಡ-ಕಡವಾಡ ಇವರುಗಳು ಕೊಂಕಣಿ ಜಾನಪದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಶಿರ್ಶಿ ಇವರುಗಳು ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗ ಗೀತೆಗಳು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಬಳಗ, ಕಾಸರಕೋಡ ಜಾನಪದ ಕೋಲಾಟ, ಗುಮ್ಟಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
                                        
೪೮. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಮೀರಾರೋಡ್ ಥಾಣೆ., ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಂಕಣ ಖಾರ್ವಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ ಇವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ  “ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಮೀರಾರೋಡ್ ಥಾಣೆ., ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಂಕಣ ಖಾರ್ವಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ ಇವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ  “ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮಿಲನ “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು   ದಿನಾಂಕ : ೨೭-೬-೨೦೧೦ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೩೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ಮೀರಾರೋಡ್, ಥಾಣೆ ಇಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುಂಬಯಿ ಇವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

      ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಿಸ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು  ರೆಂ.ಫಾ. ಡೊಮೆನಿಕ್ ವಾಜ್,ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್, ಮೀರಾರೋಡ್, ಥಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ ಡಿ ಬೊರ್ಕಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಘ, ಮುಂಬಯಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಇವರು ವಹಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ನಡೆಯಿತು.

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ ವರೆಗೆ  ಕವಿತಾ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗಳೂರು  ಹಾಗೂ ೭೫ ರಿಂದ ೧೦೦ ಯುವಕವಿಗಳು ಕಾರ್ಯಗಾರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
 
ಯುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಯು ೨.೦೦ ರಿಂದ ೩.೩೦ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ೧೫ ಯುವಕವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಮುಂಬಯಿ ಇವರು ವಹಿಸಿದರು.

೩.೩೦ ರಿಂದ ೫.೦೦ ವರೆಗೆ  ೮ನೇಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾಣೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸಂವಾದವು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಷಯವಾಗಿ– ಶ್ರೀ ವಿತೋರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳು  ಮಾತನಾಡಿದರು.

 ೭. ೦೦ ರಿಂದ ೮. ೦೦ ವರೆಗೆ  ಹಿರಿಯರ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ವಹಿಸಿದರು. ಕವಿಗಳಾಗಿ  ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಸಾಂಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ ಥಾಣೆ, ಮತ್ತು  ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ.ಸಿಲ್ವ್ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಕಂಬಾದಕೋಣ್ ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು  ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಅಡರ್ಕರ್ ಗೋವಾ. ಇವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
   
೭.೦೦ ರಿಂದ ೯.೩೦ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕೊಂಕಣ ಖಾರ್ವಿ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ ಇವರಿಂದ ಖಾರ್ವಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾ ತಂಡದವರಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

Subcategories

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]