ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಆಜ್ ಎಕಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬರೆ ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ  ಪಾದುವಾ, ರುಜಾಯ್ ಆನಿ ಕಿರೆಂ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ 65 ಭುರ್ಗಿಂ ಡಿಗ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್  ಆರಂಬ್ ಕರ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ.

ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಭೊವ್ ಪರ್ನೆಂ. 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿತಚ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಹಠ್ ಧರ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ಐಚ್ಛಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.

ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಮಂಡಳಿ ಖಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಳಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಕಾರ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಲಿ ಅಶೆಂ ತಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ:

1. ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ: ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧಾವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಡಿಗ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪಿಯುಸಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಪಿಯು ಮಂಡಳಿನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ.
2. ಡಿಎಡ್/ಬಿಎಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್‌ಯಿ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಹಾಕಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಅನುಮತಿ ಗರ್ಜ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅನುಭವಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾವುರ್‍ನ್ ಆಸಾ.
3. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್: ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಷಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಯೆವ್ಜಣ್ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಪಾವಜೆ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.
4. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ: ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಕಾಮಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಫುಡೆಂ ವಚುನ್ ಎಮ್‌ಎ, ಎಮ್‌ಫಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆವಸ್ಥೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
5. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಭಾಶೆಚೆಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪೀಠ ಆರಂಬ್ ಕರುಂಕ್ ದೋನ್ ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಠೇವಣಿ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಡಿನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕೇಂದ್ರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಿ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ. ವಿವಿನ್ ಪೀಠಾಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಾಂದೆ ಆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯಕ್, ರೇಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ಸಂಸದ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂ ಭೆಟುನ್ ಮನವಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.
 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಾಯಭಾರಿ ಆಸಾತ್ ಆಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್. ತಾಣಿ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಮನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲಿ ತರ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾತ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿಚಾರ್‌ಗೋಷ್ಟಿ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್.

ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್: ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಂತ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಐಎಎಸ್/ಐಪಿಎಸ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೆ.
 
ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳುನ್ 22 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆವೊಟ್ ದವರ್ಲಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್‌ಯಿ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ದ.ಕ. ಡಿಡಿಪಿಐ (ಆಡಳ್ತೆಂ)  ಜಾವ್ನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಡಿಡಿಪಿಐ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಆನಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಡಿಪಿಐ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಲೋಬೊ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಕೆ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ, ಅಶೊಕ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. 
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ದೋಗ್ ಶಾಸಕ್ ಜೆ ಆರ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್. ಜರ್ ಹಾಣಿ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ತರೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಜೆ. ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ನವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ತಾತ್ ತರೀ ಧಾವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ನಾಂತ್. ಶಾಳಾಂನಿ ಲಗ್ಬಗ್ 50000 ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಧಾವೆಂತ್ ಫಕತ್ 60-70 ಜಣಾಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಫುಡೆಂ ವಚುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಭೊಂವಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂಯ್ 22 ಭಾಸಾಂಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಜಾತಲೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯಿ ಫುಡಾರ್ ಲಾಬ್ತಲೊ.

 

-  

     ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್

 

 

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]