( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣ್:)

 

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರ್ ಮೆಚ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ಯಾಂನೊ, ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ದೆಣೆ ಅರ್ಪುಂಕ್, ಯೆಣೆ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಉತ್ತಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಭಿಮಾನಿಂನೊ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾಲ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಆನಿ ವಂದನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಾ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಹಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಾ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಸಂಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ಭರಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್‌ಭರಿತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರಂಗಾಳ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ವೆದಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ.

ಆಮಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ, ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಘಡುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪಾಟಿಂಚೊ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಜಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಯಾ ಸಂಘ್ ಘಡುಂಕ್ ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾಂ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ- ಭಶ್ಟಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಉಡೊನ್-ಪಡೊನ್ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ.

ಆಮಿ ಮೂಟ್ ಧರ್‍ಯಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆರಾವ್ಯಾಂ. ಮುಟಿಂತ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ಬೊಟಾಂ ಎಕಾಚ್ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪಾತ್ರಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಮುಟಿಂತ್ ತಿಂ ಎಕ್ವಟ್ತಾನಾ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್, ಸಕತ್ ಆನಿ ಶೆವೊಟ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಆಮಿ ಮೂಟ್ ಧರ್ಯಾಂ, ಬುದ್ವಂತಾಕ್ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆರಾವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ವಾವ್ರಾನ್, ಶೆವೊಟಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಕ್ ಸಕತ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ಆಮಿ ಘಟ್ ಜಾವ್ಯಾಂ, ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಆನಿ ಮೂಟ್ ಧರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲೊವ್ಯಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವಿಂ ಗೃಂಥಾಂ ಆನಿ ಪುಂಜೊ ಮೆಳವ್ನ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಭರ್‍ಯಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್-ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್‍ಯಾಂ ಆನಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ, ದೆಶಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕರ್ಯಾಂ.

ಸತ್ ಉಚಾರ್‍ಚೆಂ ತರ್ ಅಸಲೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಅಲಂಕಾರ್, ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಸಾಹಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಾಥೆ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾಂ ಚಲೊಂವ್ಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ತಸಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪುತ್ರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಸತ್ ಉಲಯ್-ಧರ್ಮ್ ಚಲಯ್ ತತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೆಜ್ ಹಾಣಿ ಜಲ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಂಚ ಪಾಂಡವ ಜೊಸಾ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾಞ, ಎಟಿ ಲೋಬೊ, ಚಾಪ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾ ಪ್ರಕಾಸಾಭರಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಪಂಚ ಪಾಂಡವಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊಂ ಆನಿ ಫಳಾಭರಿತ್, ಪ್ರಶಂಸಾಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡೆ ಹ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ಅಲಂಕಾರ್ ದಿತಾತ್. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆರ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಅಮೇರಿಕಾ-ಕೆನಡಾ ಆನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಋಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಫಾವೊ, ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಪಂಚಪಾಂಡವಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್‌ಚ್ ಚಮ್ಕಾತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ದಿಶಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್, ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಆನಿ ವೈಭವಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಕಾರ್‍ಬಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಕ್ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ದೆಕುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಂ: ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಯಾಂ, ಮೂಟ್ ಧರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಘಟ್ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಬಚಾವಿ!


ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ: ವಳಕ್

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಂವ್ : ಎಡ್ವಿನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ನೆಟ್ಟೊ

ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ : ೧೦.೪..೧೯೩೮, ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಉದ್ಯೋಗ್ : ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯು ಸೇನಾ (ಐಎಎಫ್) ೧೯೫೬-೧೯೯೩

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಆಫಿಸರ್

ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ : ಜುಮ್ಲಾ: ೨೮೭೮ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂ ೨೬೪೭ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಕಾಣಿಯೊ (೪೩೫), ಲೇಖನಾಂ (೨೧೭೪)
ಕವಿತಾ (೨೭) ಪುಸ್ತಿಕಾ (೦೬)

ಕಾಣಿಯಾಂ ಪುಂಜೆ    : ಕುದ್ರೊ ೨೦೦೩, ಮಾಣ್ಕುಲೆಂ ೨೦೦೪

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್    :

  ೧. ೧೯೯೩ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಿಕಾ
  ೨. ೨೦೦೨ ದಿವೊ ಪತ್ರ್, ಮುಂಬಯ್
  ೩. ೨೦೦೫ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
  ೪. ೨೦೦೬ ಕೊಂಕಣಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಡ್, ಕುವೈಟ್
  ೫. ೨೦೦೮ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್
  ೬. ೨೦೧೦ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]