( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚಿ ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಡೊ ಶೋಭಾ ನೀಲಾವರ್ ಹಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ)

 

ಮಗೆಲೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ನಮ್ರ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಸಮಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಶುಭೇಚ್ಛಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆನ್ ಕಾಳಾನ್ ಕಾಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇಮಾಚೊ ಮಾಯೆಚೊ ಮೊಗಾಳ್ ಸುಗಂಧ್ ದಿಲಾ. ಆಮ್ಗೆಲಿ ಹಿ ಮಾತೃಭಾಸ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರೇಮಾಳ್, ಸರಳ್ ಆನಿ ಸೌಮ್ಯ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಗೊತ್ತು ನಾಶಿಲೆ ಜನ್ ಸುದ್ಧಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಶಿತಾತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇಮ್, ತ್ಯಾಗ್, ಸೆವಾ ಮನೋಭಾವ್ ಆಶ್ಶಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಸಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜನ್, ಆಮ್ಗೆಲಿ ಮೂರ್‍ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಹಡ್.

ಮಾತೃಭಾಶೆಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಅತ್ಯಂತ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಸೊಂಪಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಭಾಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಣಿ ತಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಯಾ ಔಪಚಾರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಶಿಕಲ್ಲಿ ಆಸಾನಾ, ಪಣ್ ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಬದ್ದ್ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ಶಿಕಲ್ಲಿ ಉರ್‍ತಾ. ಮೆಗೆಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್  ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಕೀ ಮಾತೃಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಲಿ ಪದ್ಧತ್ `ಮದರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಹ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಚೆ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳಾರ ಏಕ್ ಕರುನ್ ಶಿಕ್ಚೆ. ಭಾಶಾ ಶಿಕ್ಚಿ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಪದ್ಧತ್. ಹೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಭಾಶೆಚೆ ಪದ್ಧತ್ ಆನಿ ಭಾವನಾ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್‍ತೆಲಿ ತಾಕತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಧವಳಿಂತ ಕಳ್ತಾ.

ದುಸರೊ ಉಪ್ಯೋಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನಾಚೊ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಆಯಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಮಾನಸಿಕ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ನೈತಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆನಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪಾಸನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ವಿಕಾಸ್ ಮಾತೃಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತುನ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಿಕ ಭಾಂದವಾಂತ ದಿಸುನ್ ಯೆವ್ತೆಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಚಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಗೂಣ್ ಆಸಾ. ಪಣ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಿ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಜಣಾಲೊ ಅಶಿ ಏಕ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ಕಾ. ತಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜನಾನ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾವ್ಕಾ ಆನಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾಂದವಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಕಾ.

ನಾಗರಿಕಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕತೆಚೊ ಸ್ವಭಾವ ಆಶ್ಶಿಲೊ ಲೋಕ್. ಜನ್ಮಾ ಜನ್ಮಾಂತರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗೂಣ್ ಹೊ. ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಬಂಧು-ಭಾಂದವೀಕತಾ ಆಮ್ಗೆಲೆ ರಗ್ತಾಂತ ಆಸಾ.

ಆಮಿ ಜನ್ಮಾಜಾತ ಕಲಾ ಉಪಾಸಕ ಆಸಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಇತರ್ ಭಾಶಾ ಬರಾಬರ್ ತುಲನ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಗೆಲಿ ಸಾಕ್ಶಿ ಮಸ್ತ ಕಮೀ ಮೆಳ್ತಲಿ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಆನಿ ವೃತ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ಕೊಂಡಿ ಥೊಡಿ ನಾಜೂಕಾಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಜೆ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ ಗೊತ್ತು ಆಸಾ. ಜರ್ ಕಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೃಭಾಸ್ ಹಿ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ಏಕ್ ಸಾಧನ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ ಆನಿ ಬಲಶಾಲಿ ಜಾತಾ ಆಶ್ಶಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಜ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವರಸಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಜ್ಜೆ ಫಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆ.

ಮಾತೃಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏಕ್ ನಾಣ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂ ಆಶ್ಶಿಲೆ ತಶಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಜನಾಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗ್‌ಜಾಹೀರ್ ಆಸಾ. ಪಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಜನ್ ತಿಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಗೆಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಘರಾಚ್ ಉರ್‍ಲಿ. ಆಜ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚಿ ಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಜಾಗರ್ ಜಾಲಾ ತಾಜೆ ಬರ್ಪೂರ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ ಕರುನ್ ತಿಜಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಚಿ ವಾಡ್ ಭರ್‌ಭರಾಟ್ ಜಾವ್ಕಾ. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕರ್‍ತಲಿ ತಾಕತ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ತೊ ಉಪಯೋಗ ಕರುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಿಯೇಂತ್ ಮಾತೃ ಭಾಶೆಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಿ ಜಾಲಾ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾತಳಿಚೆರ್ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಮಾತೃ ಭಾಶೆಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚೆರ್ಡುವಾಲಿ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಹೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಆನ್ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗನಾಂಕೀ?

ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಶೆಚೆ ಸಮಸ್ತ ಭಾಂದವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋಬರ್, ಆನಿ ದೋನ್ ಭಾಶಾ, ರಾಜ್ಯ್‌ಭಾಶಾ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೀಶ್/ಹಿಂದಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಪಶೀ ಜಾಸ್ತ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಜಿ ಜಿವನಾಂತ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿ ಜಿವನಾಂತ್ ಕರುನ ಘೆತಾತ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಸುದ್ದಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಏಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಯೋಜನಾ ಘಾಲುನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವೃದ್ಧೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ ಪ್ರಕಟ ಕರ್‍ತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಕೊಡವ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀವ್ಕಾ, ಹೆಚ್ ಮಗೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿಚೊ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುದಾರ್ಣೆಚಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಸುಮಾರ್ ಇತ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಂಕ್ ವೆಗ್‌ವೆಗ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭಾಶಾಂತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆ. ಏಕ್ ಖುಶಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ ಲಾಗ್ಲಾಂ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಯ್ನಿರ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಶಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿನ್ ಇತ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕೀ `ಖಂಚೆಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಬೊಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಸೈನಿಕ ದಳ್ ಆನಿ ವಾಯು ದಳ್ ಆಶ್ಶಿಲ್ಲೆ ಅಶೆ. ಜೊ ಪರ್ಯಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಪಾಲಕಾಂಕ ಹ್ಯಾ ಜಾಗತೀಕರಣ ಕಾಲಾರ್ ಏಕ್ ಭಾಶೆ ನಿಮಿತ್ ಉರ್ಧ್ವಮುಖಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ ತ್ಯಾ ಭಾಶೇಕ ಲಡಾಯ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾಕ ಜಾಗೊಚ್ ಉರ್‍ನಾ.

ಅತೀ ನಮೃ ಸರಳ್ ಆನಿ ಸಾದೆ ನಾಗರೀಕತ್ವ್ ಗುಣಾನ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಆಶ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಂದವಾಂಕ ಮೆಗೆಲೊ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ ದೇವ್ ಬರೊ ಕರುಂ.


ಡಾ. ಶೋಭಾ ನೀಲಾವರ್

ಡಾ. ಶೋಭಾ ಸದ್ದ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾ - ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಎಡ್., ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಪಿಜಿಡಿಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಮ್, ಪಿಜಿಡಿಸಿಎ, ಜರ್ಮನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ. ತಿಣೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಘೆತಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಪ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ತಿಣೆ ಏಕ್ ಯುಜಿಸಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾ. ಸ ಸಂಶೋಧಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲಾ. ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಿಷದ್, ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸಾಯನ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂದೊ ಆಸಾ. ತಿಣೆ 50 ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಪಾತಳಿಚೆರ್ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಿಶಯಾಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಧಾರ್‌ವಾಡ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ದಿತಾ.

ತಿ ಕಾರ್‌ವಾರ್‍ಚಿ ಚಲಿ, ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಚಿ ಸೂನ್, ಧಾರ್‌ವಾಡ್ ತಿಚಿ ಕರ್ಮ್‌ಭೂಮಿ.

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]