( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ)

ನೇತ್ರಾವತಿ ಜುವಾರಿ ಲಾಗಿಂ ಸರಾ, ಸಪ್ತ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಜಿವಾಳ್ ಭರಾ! ಸರಿಸುಮಾರ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಆನಿ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ನಾರೊ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ ಸಂಬಂಧಿಂ ತಾಣೆಂ ತವಳ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ನಾರೊ ಆಜಿಕ್‌ಯಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.


ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಎಕಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ತ್ಯೆ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂಚೆ ಅಬಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಎಕಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಲ್ಮತಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ವಾ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂಪಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಚೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಂತ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ದವರ್‍ಚಿ ತಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಂತ್ ಆಸಾ.

ಲಗ್ಬಗ್ 600 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ಗಿತಾಂ, ಕಂತಾರಾಂ, ಪುರಾಣಾಂ, ದೊತೊರ್ನ್, ವೆರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉದೆವ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಏಷ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ವಿವಿಧ್ ಧರ್ಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲಾ. ವಿವಿಧ್ ರಿತಿ, ರಿವಾಜಿ, ದಸ್ತುರ್‍ಯೊ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಆಚರಣಾಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ವಿವಿಧತೆಂತ್ ಏಕತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾ. ಡೊ. ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದ್ ಆನಿ ಸಂಗ್ರಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಎಕೆ ಚಾಳೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ಪಿ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಗೌಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಕುಡ್ಮಿ, ಖಾರ್ವಿ, ದಾಲ್ದಿ, ಗೊವ್ಳಿ, ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಕುಂಬಾರ್, ನವಾಯತ್, ಸಿದ್ದಿ, ಮೇಸ್ತ, ರಾಜಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಆಚಾರಿ, ಭಂಡಾರಿ, ಕೆಲ್ಶಿ, ಮಡಿವಾಳ್, ವೈಶವಾಣಿಯ, ವ್ಹಾಜಂತ್ರಿ, ಜಮಾಯತಿ, ಕಲ್ವಂತಾಂ, ಗುಡಿಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 41 ಬೋಲಿ ವಾ ಉಪಭಾಸೊ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಜ್ ಕನ್ನಡ, ದೇವ್‌ನಾಗರಿ, ರೋಮಿ, ಮಲೆಯಾಳಿ ಆನಿ ಪರ್ಸೊಅರೆಬಿಕ್ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳುನ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ವ್ಹಾಳೊ. ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ಂಚ್, ಬದ್ಲುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜನಾಂಗಾಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆನಿ ಲೊಕ್‌ವೆದ್ ಹ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಂನಿ ಜಿವಂತ್ ದವರ್‍ಲಾ. ಆದ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆಮಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ತೆ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾಜೆ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ. 1994 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿತಚ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲಿ. ಹಟ್ಟ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿಯೊನ್ .2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸವೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೇ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ಐಚ್ಚಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ದೇವ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಬರಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬರೇ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಎದೊಳ್ಚಾಕ್ ಧಾವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಡಿಗ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತಿ ಪಾಸತ್ ಥೊಡಿಂ ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಳಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಬಿಮಾನ್ ಹಾಡಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಆರಂಬ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯೊ ಪರಿಕ್ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್‌ಚ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತಾಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ, ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.
 
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್, ಶೆಂಬರೊಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ, ಸಂಸೋದಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಸಂಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಬಾಣ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕಕ್ ಸಂಗಟನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ರಾಕ್ಣೊ, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕರೀತ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಾಖಣುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯಿ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಟನಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಹಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಎಕ್ವೊಟಿತ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಆನಿ ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಪ್ರಮುಕ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಳ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಐವಜಾಸಂಗಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ತೆ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೆರ್ ಜಾಗತಿಕರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಿಶಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಚವ್ಗ್ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬರೊ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಚಲೊಂದಿತ್. ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವ್ಹೆವಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಂವ್? ಐ ಲವ್ ಯೂ ಕೊಂಕೆನಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾತಾವೇ? ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಗೋಡಿ ಗೋಡಿ ಜಾಯ್ನಾವೇ? ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾನಾಂವೇ?

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್! ಜಯ್ ಹಿಂದ್, ಜಯ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ: ವಳಕ್

ಹಾಸ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ : ಫುಗೆಟ್ಯೊ, ಫೊಕಣಾಂ, ಗ್ರಹಚಾರ್, ಸುರ್‍ಸುರ್‍ಯೊ, ಕುಚಿಲ್ಯೊ, ಮಸ್ಕಿರ್ಯೊ, ಚಿರ್ಮುಲ್ಯೊ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದುಬಾಯ್, ಬುಳ್ಬುಳೆ, ಸುಳ್ಸಳೆ, ತಾಂಬ್ಡೆಗುಳೆ

ನಾಟಕ್    : ಮರಿ ಮಾಗ್ದೆಲ್, ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್, ಹಾಸ್ಚೆಂಗಿ ರಡ್ಚೆಂ, ಪಿತುಳ್,ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಎಕ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ, ಜಿರ್‍ಗಿ ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್, ಡಾಯಾನಾ

ಕತಾ    : ಪತ್ತೆದಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಸ್, ದುಕಾಂ, ಖುನ್ಯೆಗಾರಾಚಿ ಖುನ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ

ಕವಿತಾ    : ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ, ಕುಲ್ಕುಲೊ

ಸಂಪಾದಿತ್    :  ರವಿ ಆನಿ ಕವಿ, ಉಲೊ ಆನಿ ಝೆಲೊ, ಪಾಂಚ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ, ಸಾತ್ ಸಾಳ್ಕಾಂ

ಸಂಪಾದಕ್    :  ಕಾಣಿಕ್, ಉಮಾಳೊ, ರಾಕ್ಣೊ (ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್)

ಅನುವಾದ್    :  ಡೊನ್ ಕ್ವಿಕ್ಸೊಟ್, ಜೀವನ್ ತುಫಾನ್, ವೇಕ್ ಫಿಲ್ಡಾಚೊ ವಿಗಾರ್, ಆಬೊಲಿನಾ, ಪೆರಿಸ್

ಧಾರ್ಮಿಕ್    : ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲ್, ಆಧುನಿಕ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್

ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್    :

  • ಗೊಂಯ್ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
  • ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
  • ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
  • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]