( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಆಲ್ವಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಬಂಧ್)

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ತಶೆಂ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೇರಳ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವನಾಗರಿ, ರೊಮಿ, ಕಾನಡಿ, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಪರ್ಸೊ-ಅರೇಬಿಕ್ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲೆ, ವಿಮರ್ಶಕ್, ವಾಚ್ಪಿ, ಸಾಹಿತ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಮಾನಾಚೆಂ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್, ಸೃಜನಾಶೀಲ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಣೆ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಚಡಾವತ್ ತರ್ನಾಟೆ ಜೆಂ ಕೊಣೆ ಚಾಫ್ರಾಕ್, ಎಟ್ಯೆಲಾಕ್, ಜೊಸಾ ಆಲ್ವಾರಿಸಾಕ್, ಖಡಾಪ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುನ್ ನಿಯಾಳ್ನ್, ಕಾನಡಿ ವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾದಂಬರಿ, ನೀಳ್ಗತಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಬೆಳೆಂ ವಿಕುಂಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಹೊ.

ಲಗ್ಭಗ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾದಾಳಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಏಕ್ ಶೆಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆರೋಪ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್. 53 ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ತಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, 23 ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹೆ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ದೂರದರ್ಶನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಮನೋರಂಜನ್, ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂತುಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ವೊತ್ತು ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಛಂದಸ್, ಅಲಂಕಾರ್, ವಾಕ್ಯೆಂ ರಚನ್ ಶೈಲಿ, ಇಮಾಜಿ ರುಪಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಚಿಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚುನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ನವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಆರೋಪ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊರ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಬೊಲಿ ವೆವೆಗ್ಳಿ ತರ್‌ಯಿ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚಿ ಲಿಪಿ ಕಾನಡಿ. ಜರ್ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಸ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಮುಕಾರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹುಸ್ಕೊ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಾದಾಳಾಂ ಮಧೆಂ 2000 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 60 ಕಾದಂಬರಿ, 65  ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್, ೨೫ ಹಾಸ್ಯ್, ೪೦ ನಾಟಕ್, ೧೮ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ೩೭೦ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ೯೮ ಮಾಹೆತ್ ಲೇಖನಾಂ, ೬೦ ಚರಿತ್ರಾ, ೪೯ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ, ೧೪೦ ಕವಿತಾ, ೪೦ ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ೮ ಸಬ್ದಾಕೋಶ್, ೨೮ ರಾಂದ್ಪಾ ಸಾಹಿತ್, ೧೨ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್, ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟು ೧೦೯೨ ಮುದ್ರಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸರಾಸರ್ ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ೮೦ ಆನಿ ೯೦ ದಶಕಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ೨೦% ಚಡಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಆತಾಂ ಶಾಳೆಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೇವ್ನ್ ತಿ ಪದ್ವೆ ಹಂತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಬೊಲಿಚೆ ಪಾಠ್ ಆಸುನ್, ಕಾವ್ಯೆಂ ಆನಿ ಕವಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾತಾ. ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಕತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಂಯ್ ಭಾಷೆಚೊ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಡಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ಲೇಖನ್, ಪ್ರಬಂಧ್, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕಥಾ, ಕವಿತಾ, ಹಾಸ್ಯ್, ವಿಡಂಬನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಸವೆಂ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಕಾರಾಂಚೆ, ಕವಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್ ಹೊ ತರೀ, ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಟೊ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್‌ಯಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ, ವಿವಿಧ್ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳಿ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸತ್.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಕಾಂಯ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಫುಡೆಂ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಕಳವ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಹಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ತರ್ ಹಾಂತುಂ ಕವಿತಾ, ಪ್ರಬಂಧ್, ಕಾಣಿಯೊ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಬರಯ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿ, ಅಂಕಣ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್‍ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಡಂವ್ಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಬೋಳಂತೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಚೊ ಚಂದ್ರಹಾಸ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ನಾಟಕಾದ್ವಾರಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್‌ಚ್ ಖೆಳುನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ. ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜನನ್, ಆಸಿಸ್ಸಿಚೊ ಸೆರಾಫ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಕಥಾ, ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಗೊಲಿಯಾತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಹೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್‍ನ್ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮಂದ್ ಜಾಲೆ. ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸಾ, ಪ್ರತಿಮಾ ಆಸಾ, ಪ್ರಾಸ್ ಆಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ರಸ್ ವ ಸಾರ್ ಆಸಾ. ದೆ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಪದಾಂ ಘಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್‌ಚ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆಜ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ದೀಪಕ್ ಬರ್ಬೊಜಾ ಪಾಲಡ್ಕ, ಜೊಸಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಜೊನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು, ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನಿನಾಸಂ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಣೈ, ಕುಳ್ಳಪ್ಪು, ಮಮತಾ ಕಾಮತ್- ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ನಿರ್ದೇಶನಾಂನಿಮ್ತಿಂ, ಕಲಾಕುಲ್, ಸಾಧನ ಬಳಗ ತಸಲ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಲೊರಿ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಭಿನ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಶಿರ್ಸಿ, ಧಾರ್‍ವಾಡ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಭಾವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೆ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾತಾತ್. ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಾಟಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ನಾಟಕ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್‍ತಾ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಯೆತಾ. ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಭಟ್ಕಳ್‌ಚೆ ನವಾಯತ್ `ಮೆಹಫಿಲ್ ನಾಂವಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಕಾವ್ಯ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚಿಂ ಮೆಹಫಿಲಾಂ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ಕವಿ-ಗಾವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ದಿ, ಕುಡ್ಮಿ, ದಾಲ್ದಿ, ಗಾವ್ಳಿ ಹಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾನಪದ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆಂಚ್ ಉರ್ಲಾಂ. 
  
ಕೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಯೆ ಯೆ ಕಾತ್ರಿನಾ, ಚಣ್ಯಾವಾಲಿ, ಮರಿಯಾ, ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲೊಂ, ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆನ್ರಿ ಸೋಜ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಲೊರೆನ್ಸ್, ಜೆರೊಮ್ - ಹಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆನಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ - ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಇಗರ್ಜೆ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಕೊಯರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಲಿಕ್ಲಿಂ, ತಾಳೆ ಬಸಯ್ಲೆ. ವರ್‍ಸಾಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಯ್ಡ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಗೊಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಕೊವ್ಳಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ ಕೊವ್ಳೆಂನಿ ಸಾಬಿತ್ ಕೆಲೆಂಕೀ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಫಕತ್ ಪ್ರಾಸಾಕ್ ಒತ್ತು ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ಮೋಲ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ, ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್, ಹೆನ್ರಿ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಜೊಯಲ್ ಅತ್ತೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ - ಹಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪದಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್‍ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೊವ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ನಾಗರಾಜ್ ಕಿಣಿ, ರಾಜೇಶ್ ಪಡಿಯಾರ್, ಬಸ್ತಿ ಕವಿತಾ ಶೆಣೈ, ಹಿಂ ಆರ್ವಿಲಿಂ ನಾಂವಾಂ. ಹೆರಾಂ ಮದೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಭಜನ್ ಗಿತಾಂಚ್ ಚಡ್.

ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ, ಶಾಲಿನಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ, ಗೀತಾ ಕಿಣಿ, ಪದ್ಮಾ ಶೆಣೈ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನವಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತಿ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ೨೦೦೦ ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಹುರುಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಜೆಯಲ್ ಮಂಜರ್‌ಪಲ್ಕೆ, ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, ಜಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದಬಾವ್, ವಾವ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಗೌರಿ ಮಲ್ಯ, ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್, ಪ್ರೇಮಾ ಕಾಮತ್ ಥೊಡಿಂ ಹೆರ್ ನಾಂವಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್
2000 ಇಸ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂಕ್ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ರಾಕ್ಣೊ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸುನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಆನಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ನಜ್ರೆತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಾ ವರ್ವಿಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾಚ್ಯಾ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ವೆತಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸೊದಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಣಿ ಆಸಾ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್‌ಚ್ ಜಾಲಾ. ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ, ಕಿಟಾಳ್, ದಿರ್ವೆಂ, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.
 
ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಚ್ ವಿವಿಧ್ ಬೊಲಿಂಚೆ ವಿವಿಧ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚನೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ವಾಹನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್,  ಕೊವ್ಳ್ಯೊ, ಪತ್ರಾಂ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವಾಕ್, ಹಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಘಾಟಾರ್ ಸಯ್ತ್ ವರ್‍ನ್ ವಿಕ್ರೊ, ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ.

ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್:
ರೊಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿ ವಾಪ್ರುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಆನಿ ನವೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಚೆಂ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತರ್‌ಯಿ ತಿಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಯುವ ಬರೊವ್ಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕರ್‍ತೆ ಆಸಾತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಆನಿ ಪೊಯಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ, ಸಕಾಳಿಕ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೆ ಶಿಕ್ಪಿ ತರ್ನಾಟೆ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಿ ಮಾಗದರ್ಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿಪಿಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ನಿವಾರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಂಕನ್ವರ್ಟರಾನ್ ಕೆಲಾಂ.
  
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್
2000 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ, ಗಝಲ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಕವಿತಾ, ವಿಚಾರ್, ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾ ಠೀಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾಚೆ ಆಂದ್ರಾಮಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಜೊಸಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆಚೆ ಸಿದ್ಧ ವಚನ್ ಅಂಕಣಾ ರುಪಾರ್ ಆತಾಂ ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್, ಸ್ಪೇನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಚಿಕ್ಕ, ಪಾಂಗ್ಳ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ ತರ್, ಗ್ಲ್ಯಾಡ್‌ಸನ್ ಖತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಖ್ತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆತಾಂ ಪೇತ್ರಿಚೊ ಅಜಿತ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೊಜಾ ಮೆಳ್ಳಾ.  ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿಕ್ಣಿ ಕತಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಬ್ಲೊಗ್ ರಚುನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾಳಿರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಫುಡಾರ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್, ತಾಕಾ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ? ಮುಖ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿತ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಹೆಡ್ಡ್‌ಪಣ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಿಂತನ್-ಮಂಥನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ಅನುಸರಣ್ ಆನಿ ಅನುಮೋದನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ ವಾ ಕವಿ ಚಡಾವತ್ ಶಿಕ್ಪಿ. ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಭಾಸ್ ವಾಚುಂಕ್, ಬರೊಂವ್ಕ್, ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆ, ಲೊಕಾಂನಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್‍ಚೆ, ಪಸಂದ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಚೊ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ ಛಾಪುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಥರಾವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ಕೊವ್ಳ್ಯೊ, ನಾಟಕ್, ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾ ವರ್ವಿಂ ಸುದಾರ್ತಾಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಧೊಸ್ತ್ತಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ನಿರಂತರ್ ಜಾತಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಪಾಸ್ ಬುಕಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾಚಿ ಆಜ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ `ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ' ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಜೂನ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದಿನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಸ್ಟೇನ್ ಆಗೇರಾ, ಮಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ವ್ಯಾಕರಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಫಾ. ವಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತಾನ್, ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಡಾ ಮೋಹನ್ ಪೈ, ಪರ್ಸೊ ಅರಾಬಿಕ್ ಲಿಪಿಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಕ್ಷ್ ಎ ನವಾಯತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ವರ್ಗ್ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಪೇಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.


ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್: ಏಕ್ ವಳಕ್

ಆಲ್ವಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಆಲ್ವಿನ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ದಾಂತಿ, ಎಮ್.ಎ.,ಬಿ.ಎಡ್.) ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ. 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ "ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಮಿತ್ರ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಭಾಷಣಾಂ, ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ `ಫಾತಿಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್. 2013 ಆಕ್ಟೋಬರಾಂತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ 400 ವಯ್ರ್ ಶಿಬಿರಾಂ, ವಿಚಾರ್‌ಸಾತಿಂ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಭಾಷಣ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಭಾಷಣಾಂಚೊ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರ್.ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಬಿಂದಾಸ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ. ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಉಂಚ್ಲೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿರ್ ತಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ, ಸಂದರ್ಶನಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್.

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]