( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ ಹಿಣೆ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್)

ವಾಂಶಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ಸುಚೆ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಸಮುದಾಯಾಕ ಜನಾಂಗ ಮೋಣು ಸಾಂಗುವೇತ. ಏಕ ಜನಾಂಗಾಚೆ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜೀವನಾಚೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತಿ. ಜನಾಂಗಾಚೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್ ಆಸ್ಸಲೆ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ಜೀವನಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ, ಜನಾಂಗಾಚೆ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್, ಮೌಖಿಕ ಆನಿ ಅಮೌಖಿಕ ಕಲಾ, ಲಲಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಯೋಜನಾತ್ಮಕ ಕಲಾ, ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಕಲಾ ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಚೆ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಕ ಅಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹೋಣು ಸಾಂಗುವೇತ.


ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ಮೌಖಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೀಚಿ ಭಾಸ್. ಭಾಸ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ದಾಯ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ಎಫ್. ಹೊಕೆಟ್. ಕಿತ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ್ ಆಸ್ಸಕೀ ತಿತ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೊಯಿ ಆಸ್ಸಚಿ. ಅಶ್ಶಿ ಜನಾಂಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಣಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ಸ. ತೇ ದೆಕುನು ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂವರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಯಿ ಜನಾಂಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಭಾಸೇಚೋ ಏಕ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮ್ಹೋಣ್ಯೇತ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತು ಸಬಾರ್ ಜನಾಂಗಾಂ ಆಸ್ಸಚಿ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ, ಉಪಭಾಸ್ ಉಲ್ಲೋವ್ಚೆ ಜನಾಂಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತು ಆಸ್ಸಚಿ. ವೀಸಾಕಯಿ ಚಡ ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಚೆ ಲೋಕು ವೆಗ್ಳೆ ವೆಗ್ಳೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಪಭಾಸ್ ಉಲ್ಲೈತಾಚಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಚೆಪ್ಟೇಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯವಾಣಿಯ, ಕುಡಾಲ ದೇಶಸ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಆಚಾರಿ, ಭಂಡಾರಿ, ಗಾಬಿತ್, ಗೊವ್ಳಿ, ಗುಡಿಗಾರ್ ಕೆಲ್ಶಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಕೋಮಾರ್ ಪಂತ್, ಕುಡ್ಮಿ ವಾ ಕುಣುಬಿ, ಕುಂಬಾರ್, ಮರಾಠಾ, ಮಡಿವಾಳ್, ಮೇಸ್ತ್, ಪಡ್ತಿ, ಶೇರುಗಾರ್, ಹಿಂದೂ ಸಿದ್ಧಿ, ಗೌಡಿ, ವ್ಹಾಜಂತ್ರಿ, ಚಾಮಾಗಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾಂವ್ಡಾಪೈಕಿ ಮಂಗ್ಳೂರೀ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಾರೊಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್‍ಚೆ ಸೀರಿಯನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಿದ್ಧಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನವಾಯತ್, ದಾಲ್ದಿ, ಜಮಾಯತಿ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಸಚಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತು ಸಬಾರ್ ಜನಾಂಗಾಂ ಆಸ್ಸತಿ ಮ್ಹಣ್ತನ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಉತ್ತರ ಭಾರತಾಥಾವ್ನು ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ ಎವ್ಚೆ ಫುಡೇಚಿ ಕೊಂಕ ತಸ್ಸಲೆ ಮೂಳ್ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲಿ. ಇತ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಭಾಸೇಚೆ ಮೂಳ ಶಬ್ದಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಿಹಾರಾಚೆ ನಾಗಪುರಾಚೆ ಮುಂಡಾರಿ ಭಾಸೆಂತುಲೆ ಶಬ್ದಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ತಕುನು ಕೊಂಕ್ಣಿಂತು ದೋನಿ-ತೀನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಕೋಳ್ನು ಎತ್ತ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಿಚೆ ಸಹಸ್ರ ಮಾನಾಕ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‍ತನ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆ ಮೂಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈರಿ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವು ಕಶ್ಶಿ ಜಾಲ್ಲಾ ಮೋಣು ಪೊಳೋವ್ಯಾ. ತಾಜ್ಜೆ ಫುಡೇ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸ್ಸಲೆ ಮೋಣು ಪೊಳೋವ್ಯಾ.

ಜಾಗತೀಕರಣ ಮಳ್ಯಾರಿ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್, ಉತ್ಪನ್ನ್, ವಿಚಾರ್‌ಧಾರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಾಚೆ ಅಂತರ್‌ವಿನಿಮಯಾಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಜಾವ್ಚೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ವಟೇಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೇಚೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನಾ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ವಾಡ್ಪಾಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯಕ ಜಾವ್ನು ಎಕ್ಕಕಡೇ ತಕುನು ಅನೇಕ ಕಡೇಕ ವಚ್ಚೆ ಸೌಲಭ್ಯ (transportation),, ದೂರಸಂವಹನಾಚೆ ಸುವಿಧಾ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತರ್ಜಾಲಾಂತುಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೋಡ ಮಾಪಾನ ಕಾರಣ ಜಾಲ್ಲಾ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಜಕಾಲ ನವೇ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ನಂಯ್, ಪೈಲೆ ವಿಶ್ವಝುಜಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿಚಿ ಹೇ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲಾ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಾಕ್ಕ ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಅವಧಿ ದೋನಿ ಹಜಾರ್ ಇಸ್ವಿಚೆ ಉಪ್ರಾಂತುಲೆ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಪ್ರಭಾವು ತಕುನು ಹಾಂವ ತಿತ್ಲೆ ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ಖಬ್ರೇಕ ವಚ್ಚನಾ.

ಸುಮಾರ ಏಕುಣ್‌ಕೆ ಶತಮಾನಾಥಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾರತಾಚೆ ಹಳ್ಳಿಯೇಂತು, ಗ್ರಾಮಾಚೆ ಚೌಕಟ್ಟಾ ಭಿತ್ತರ್ ಆನಿ ಜಾತೀಚೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟಾಚೆ ಭಿತ್ತರೀಚ್ಚಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಮಾಜಾಕ ಏಕ ಘಟ್ಟ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘಟಿತ ಸ್ವರೂಪ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಹರ್ಯೇಕ ಸಮಾಜಾಕ ಶತಮಾನಾ ತಕುನು ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೇಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಪದ್ಧತ್, ರೀತಿ-ರಿವಾಜ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಶ್ಶಿಲಿ. ಅತ್ತ ಸುಮಾರ ವರಸಾ ತಕುನು ಸಮಾಜಾಚೆ ಹೇ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲ್ತ ಅಸ್ಸ. ಹ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಆನಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಜಾಗತೀಕರಣಾ ನಿಮಿತ್ತಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಂತು ಉಪಭೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿಣೇಚೆ ಸರ್ವಕಡೇನ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲ್ಲಾ. ಆಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಂಕ ವಿಪರೀತ ವಾಪುರ್ಚೆ ಹರ್ಯೆಕ ಮನ್ಶಾಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಡ್‌ಪಣಾಚೆ ಸಂಕೇತ ಮ್ಹೋಣು ಲೆಕ್ಚೆ ಮಟ್ಟಾಕ ಏವ್ನು ಪಾವ್ಲ. ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಖೇಳು ಹೋಚ್ಚಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮೆರಿಸಂ ಏಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಜಾವ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಕೊರ್ಚಾಕಯಿ ಆದಿ, ಮನ್ಶಾಲೆ ಮನಾಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಾಚೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೇಕ ತಕೀತ ಜಾವ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್‍ತಾಚಿ. ತಾಜ್ಜೆ ಖತೀರ ಸುರ್ವೆಕ ತಾಕ್ಕ ತಾಗ್ಗೆಲೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಥಾವ್ನ್, ಪರಂಪರೇ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ ಕೋರ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾವ್ನು ತಾಕ್ಕ ಅನಾಥ ಕರ್‍ತಾಚಿ. ತಾಜ್ಜೆ ಬದ್ದಲ ನಾಟಕ, ಸಿನೇಮ, ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪಬ್, ಭೊಂವ್ಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋರಂಜನ್ ಅಸ್ಸಲೆ ನವೆನವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಮತ್ಕಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೀನ್ ಮನ್ಶಾಲೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚೆ ಕಾಮ ಆಮ್ಕ ಕಳ್ನಾತ್ತಿಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೇರಿ ಚಲ್ತ. ಬಾಮ್ಮುಣ-ಬಾಲ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಸುಖಾಚೆ ಭ್ರಮಾಲೋಕು ಸೃಷ್ಟಿಕೋರ್ನು ಮ್ಹಾಂತಾರೆ ಆನಿ ಚೆರ್ಡುವ ಕುಟುಂಬಾಕ ವೊಜ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮನಾಕ್ ದಿತ್ತಾಚಿ. ಹೇ ಪೂರಾ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಘರಾಚೆ ಹಾಲಾಂತು ಬೈಸುನು ಟಿ.ವಿ. ಪಳಯ್ತ ಪಳಯ್ತ ಆಮ್ಗೆಲೆವೈರಿ, ಆಮ್ಕಾಚಿ ಕಳ್ನಾ ಅಶ್ಶಿ ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಚೆ ಜಾಹೀರಾತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮನಾಂತು ಭರ್ತಾಚಿ.

ಸಮಾಜಾಥಾವ್ನ್ ಅಶ್ಶಿ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲಲೊ ಮನೀಶ್ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತ್ತ. ಆಪ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ ಆರಾಧನ ಕೋರ್ನು ಘೆವ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾತ್ತಾ ತೋ. ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾಲ್ಲಲೋ ಹೋ ಅನಾಥುಮನೀಷುಚಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತ್ತ. ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕ ಜಾಹೀರಾತಾಚೆ ಉದ್ದೇಶೂಯಿ ಹೇಚ್ಚಿ. ಅನುಭೋಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಡ್ಡೂಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಭಾರೀ ಕುಮ್ಮಕ್ ದಿತ್ತ.

ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಪರಂಪರೇ ಸಂಗಾತಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಲೆ ಕೂಡುಕಟ್ಟಾಚೆ ಸಂಗಾತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ತುಟೋವ್ನು ಘೆತ್ತಿಲೊ ಮನೀಶು ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಜೀವನಾಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಿತ್ತೇಪಣ ಭೋರ್ನು ಘೆವ್ಚ್ಯಾಕ ಬನಾವಟೇಚೆ ಆಸ್ರೊದಿಕ್ಕಾನ ಮನ ಘಾಲ್ತಾ. ಆಡಂಬರಾಚೆ ಉಪಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಲಾಂಕ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ, ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಭೋರ್ನು ಘೆತ್ತ. ಅಶ್ಶಿ ಉಪಭೋಗ್ ಮ್ಹಾಳಾಂಕ ಭೋರ್ನು ಘೆವ್ಚೆ, ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞಾ ತಕುನು ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಚೆ ಉಪಾಯ ಜಾವ್ನು ತೋ ಚಿಂತಾ.

ಅಸ್ಸಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾಥ ಮನ್ಶಾಂಗೆಲೆ ಸಂತಾನ ಅತ್ತ ಹ್ಯಾ ತೀಸ್ರೇ ಶತಮಾನಾಂತು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಾಲೆ ಸಂತಾನಶಿ ವಡ್ತ ಅಸ್ಸ. ಅತ್ತ ಜಗತ್ಯಾಂತು ಭೋರ್ನು ಆಸ್ಸಲೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂತಾನ ಜಾತಿ, ಕಾತಿ, ಧರ್ಮಾಚೆ ಭೇದ ನಾಶ್ಶಿ ವಾಡ್ತ ಆಸ್ತನ ತೇ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕಯಿ ಅನ್ವಯ್ ಜಾತ್ತ ಮ್ಹೋಣು ಹಾಂವ ಚಿಂತ.

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರಾಗತ ಧಂದೊ, ಚಾಲ, ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ - ಹೇ ಪೂರಾ ಅನುಭೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕ ಅಡ್ಕಳಿ ಜಾವ್ಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಕರಾಳಹಾತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸುರ್ವೇಕ ನಾಶ ಕರ್‍ತ. ತೇ ನಿಮಿತ್ತ ಜಗತ್ಯಾಂತು ಸರ್ವ ಏಕ ಮಾದರೀಚೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಬ್ಜತ. ಆನಿ ತೇ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರತೀಯತಾ ಮಳ್ಳಲೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸುದ್ದಾ ಏಕ್ ವೊಜ್ಜೆಶಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಏನಿ ತೇಚ್ಚಿ ವೇಳಾರ್ ಹೀ ಅನುಭೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯತಾ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕ ಲಾಭ್ ಕೊರ್‍ಚೆ ಭಂಡವಾಳ ಜಾವ್ನು ವಾಪರ್‍ತ. ಭಾರತೀಯ ವೊಕ್ತ (Medicine), ಯೋಗು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಧ್ಯಾನ ಅಸ್ಸಲೆ ಜನಾಂಗೀಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೀತಿರಿ ರೂಪಾಂತರ ಜಾವ್ನು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೇಲಾಂತು, ಹಾಲಿಡೇ ರಿಸೊರ್ಟಾಂತು ವಿಕ್ರಿತ ಜಾವ್ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ ಜಾವ್ನು ಮೆಳ್ತ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರಾಗತ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಖಬರ್ ನಾತ್ತಿಲೊ ಆಯ್ಚೊ ಮನೀಶು ಅಸ್ಸಲೆ ಪಟ್ಕೀರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಾಕಡೇನ ಆಕರ್ಷಿತ ಜತ್ತ. ದೇಶೀ ವೊಕ್ಕದ, ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪದ್ಧತ್ಯೊ, ದೇಶೀ ಖಾಣಾ-ಜೆವಣ, ಜಾನಪದ, ದೇಶೀ ಸಂಗೀತ, ಕಲಾ ವಿಕ್ಚೆ ನಕಲಿ ಪಂಡಿತಾಂಗೆಲೆ ಹೋಡ್ ಪಂಗಡ್‌ಚಿ ತಯಾರ್ ಜಾತ್ತ ಆಸ್ಸ. ಥೊಡೆ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬಾ ಸಂಗಾತ ಗೋವಾಕ ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ತೆದ್ನ ಥಂಯ್ ಏಕ ಅಸ್ಸಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಳ್ಳೀಕ ಗೆಲ್ಲೆಲಿ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಣ್ಕೆ ಮಸ್ತ ಜನ ಆಯ್ಯಿಲೆ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾರಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಚಾರ ಆಶ್ಶಿಲೆ ನಿಮಿತ ವಿದೇಶೀ ಲೋಕೂಯಿ ಭರಪೂರ ಆಯ್ಯಿಲೊ. ಹಾಂವೆ ಜಲ್ಮಾ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಾಂವು ಕಶ್ಶಿ ಆಸ್ಸ್‌ಕೀ ತಶ್ಶಿ ತೋ ಗಾಂವೂಯಿ ಆಶ್ಶಿಲೋ. ತೋಟ, ಗಾದ್ದೊ, ಪೊಪ್ಳಾ ಮಡ್ಡಿಯೋ, ಗಾಯಿ, ಕೊಡ್ಕೆ, ಕಾಯೀ ವಿಂಗಡ ವಿಷಯು ಥಂಯ್ ನಾ ಆಶ್ಶಿಲೋ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿಯಿ ಜನ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ಜಾವ್ನು ಎತ್ತಾಲೀಂಚಿ. ಸಕಾಣಿ ತಕುನು ದನ್ಪಾರ ಪರ್ಯಂತ ತೋಟ ಭೋವ್ನು, ತಾನ್ನಿ ದಿಲ್ಲೆಲೊ ಜೀರೇ ಕಷಾಯು ಪೀವ್ನು, ಸಾಧಾರಣಜೆವಣ ಜೇವ್ನು ಎವ್ಚಾಕ ತಾನ್ನಿ ಎಕೇಕ್ಳಾಂಕ ಸುಮಾರ ಪೈಂಶಿ ರುಪ್ಪಯೋ ಪಶಿ ಚಡ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತೇ ನಂತ ಥಂಯ್ ಜೀರೆ, ಮೀರೆ, ಹಳದ್, ಮೋವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕಾಳಾ ಜೀರೆ ಲಾನ್ ಲಾನ್ ಬಾಲ್ಲೆಯೇಂತ ಘಾಲ್ನು ಹ್ಯಾ ಪೂರಾ ಭಾರೀ ಚಾಂಗ ವೊಕ್ಕದ ಮ್ಹೋಣು ಚಡ ಮೊಲ್ಲಾಕ ವಿಕ್ರಪಾಕ ದವರ್ಲೆಲೆ. ಜಾಗತೀಕರಣಾ ನಾಂವಾರಿ, ಆಮ್ಗೆಲೆ-ತುಮ್ಗೆಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿಸ್ಣೆ ನಿಪ್ಪೋವ್ನು ಸಂವೇದನಾ ನಾತ್ತಿಲೆ ರೊಬೋಟ್‌ಶಿ ಆಮ್ಕ ಪರಿವರ್ತನ ಕೊರ್ಚೆಚ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಯಂತ್ರ ಜಗತ್ತ್ಯಾಚೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಕುತಂತ್ರ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ.

ದುರ್ಬಳೆಪಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತೀನ ಬೊಂಬಾ ತಸ್ಸಲೆ ಮಹಾನಗರಾಕ ಆನಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ ಧಂದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆದ್ದನ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೀ ಲೋಕು ವಚ್ಚಾಕ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೊಕೀ, ತೆದ್ದನ ಧೋರ್ನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಮಾಜಾಕಯಿ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಮಾರ್ ಪೋಡೂಕ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಶ್ಶೀಂಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ವಣ ಶಿವಾಯ್ ಅನ್ಯ ಶಿಕ್ವಣ ನಾಂಕಿ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಹರ್ಯೆಕ ಘರಾಂತುಲೇನ ಏಕ, ದೋನಿ ಲೋಕು ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಪಾಂಯ್ ದವೋರ್ನು ದುಡ್ವಾಕ ಮೋಲ ನಾಶಿಜಾಲ್ಲೆ.

ಫುಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತು ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗೂಚಿ ಮೂಳ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಕುಟುಂಬಾಭಿತ್ತರೀಚಿ ಪೂರಾ ಜನಾಂಕಯಿ ಉದ್ಯೋಗು ಅಶಿಲೊ. ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಸದಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನ ಅಶ್ಶಿಲೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭಾರೀ ಘಟ್ಟ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಆಜಿಕಯಿ ಕುಡುಬಿ ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಕು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿರೀಚಿ ಆಸ್ಸಚಿ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಚಡ ಶಿಕ್ವಣ ಪಾವ್ವಿಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕು ಉದ್ಯೋಗಾ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆದ್ದನ ಗಾಂವ ಭಾರೀ ಗೆಲ್ಲೆಕೀ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನಾ ದೂರ ಜಾಲ್ಲೆ. ಅವಲಂಬನ ಮಳ್ಳೆಲೆ ವೋಜೆ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಮನೋಭಾವು ಎವ್ಚಾಕ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ಗಾಂವಾಂತು ಪ್ರಾಯ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಾಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಆಸ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಕೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಸಚಿ. ನೈವೇ, ತಾನ್ನಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾಂತು ಆಸ್ತಾಚಿ. ನೈವೇ, ಕಾಮಾ ವೊಚ್ಚಾ ಬಾಯ್ಲ-ಬಾಮ್ಣಾಲೆ ಕುಟುಂಬಾಂತುಂ ತಾಂಗೆಲೆ ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಪೊಳೊವ್ಚಾಕ ಮೋಣು ಮ್ಹಾಂತಾರೆ ಪೆಂಟಾಕ ವೊಚ್ಚುನು, ಗಾಂವಾಂತು ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಲೆ ಘರಾಂತು ಆಜಿ ದಿವ್ವೊ ಲಾವ್ಚಾಕಯಿ ಜನ ನಾ ಜಾಲ್ಲ.

ಆಜಿಕಾಲಿ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟುಂಬಾಚೊ ಏಕು ಸದಸ್ಯು ಭಾಯ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತು ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ದೇಶಾ ಭಿತ್ತರಿಚಿ ಆನ್ನೇಕ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಮ್ಹಳ್ಳೆವರಿ ಜಾಲಾ. ಪರಸ್ಥಳಾಂತು ಆಸ್ಚೆ ಹೇ ಸದಸ್ಯ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಮೂಳ ಕುಟುಂಬಾ ಸಂಗಾತ ಸಂಬಂಧು ದವೋರ್ನು ಘೇವ್ನು ಆಸ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ, ತಾಂಗೆಲೆ ವೈರಿ ಪರಸ್ಥಳಾಚೊ ಪ್ರಭಾವು ಜಾವ್ನೂಚಿ ಜಾತ್ತ. ತೇ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಬದಲಾವಣ ಆಪೋಆಪಿ ಜತ್ತ ಆಸ್ತ. ತಶ್ಶಿ ಆಸ್ತನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ದೇಸೀಗುಣ ಅತ್ತ ಅಪುಟ್ ರೂಪಾರಿ ವೊರೋವ್ನು ಘೆವ್ಚೆ ಕಷ್ಟ ಜಲ್ಲ. ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಅತ್ತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ವಸ್ತು ಜಾವ್ನು ಉರ್‍ತ ಆಸ್ಸ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಹಾಳೋ ಜಾವ್ನು ವುರ್ನ.

ಫುಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತು ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವ್ನು ತಾಂಗ್‌ತಾಂಗೆಲೆ ಉದ್ಯೋಗು - ಧಂದೊ ಫಕತ್ ಪೋಟ ಭೊರ್ಚೆ ಉದ್ಯೋಗು ಮಾತ್ರ ಜಾವ್ನು ನಾ ಅಶ್ಶಿಲೆ. ತೇ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀಣ್ಯೆಚೆ ರೀತ್ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ, ಜೀವನಾಚೆ ಕ್ರಮೂಚಿ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಜಾಗತೀಕರಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ಅತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ನವೇ ದಂದ್ಯಾಕಯಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜೀವನಾಕಯಿ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ ನಾತ್ತಿಲೆ ತಕುನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಭದ್ರತ ನಾಶ ಜಾವ್ಚೆ ಸಂಭವ ಅಸ್ಸ.

ಆಮ್ಗೆಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರಾ ಜಾಗತೀಕರಣಾ ನಿಮಿತ್ತ ವಿರೂಪ ಜತ್ತ ಅಸ್ಸ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವಯಿ ಆಜಿ ದುಡ್ವಾ ಬಲಾನ ಘೆವ್ಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾವ್ಚೆ ಕಮೊಡಿಟಿ ಜಾವ್ನು ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಾಲ್ಲಾ. ಕೃಷಿ, ಬೇಸಾಯಾ ಸಂಗಾತ ವಿಂಡುನು ಘೇವ್ನು ಆಯಿಲಲೆ ತೆತ್ತೆ ಋತುಸಂಬಂಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮು ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ತಸ್ಸಲೆ ನಾಚ್, ಖೇಳು ಸಹಜಪರಿಸರಾ ತಕುನು ಚುಕ್ಸಾವ್ನು ಘೇವ್ನು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ್, ತುಳು ಉತ್ಸವ್, ನುಡಿಸಿರಿ ಅಸ್ಸಲೆ ಆಡಂಬರಾಚೆ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತು ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಜಾವ್ಚೆ ಕಮೊಡಿಟಿ ಜಾವ್ನು ಪರಿವರ್ತನ ಜಾತ್ತನ ತೀ ಕಲಾ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಸಹಜ ಸೊಭಾಯ್ ನಾಶ ಜಾವ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ಜಾತ್ತ.

ಕಟ್ವಣಾಚೆ ಶೈಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸ್, ಕೌಶಲ್ಯಾಂತು ಕರಾವಳೀಚೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ ಚಂದಾಯಿ ದಿಲ್ಲೆಲೆ, ಪರಿಸರಾ ಭರ್ಶಿ ಮೇಳ್ನು ಘೆವ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ನಳೇಚೆ, ರುಕ್ಕಾಚೆ ಬಾಂದಾವಳೀಚೆ ಚಂದ ಘರಾ ಬದ್ದಲ ನವೇ ಶೈಲಿಚೆ, ಎಕ್ಕರೀತಿಚೆ ಹಲ್ವಾ ಕುಡ್ಕೆಶಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಚೆ ಕಟ್ಟಣ ಮಾತ್ತೆ ಉಬ್ಬರೀತ ಅಸ್ಸಚಿ. ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಚೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಹಾಂತುಂ ಜಗತ್ತ್ಯಾಚೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಾಕ ಭಾರತಾಚೆ ದೋನಿ ಮಹತ್ತ್ವಾಚೆ ದೇಣೀಂತು ಏಕ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ನಳೋ ಮ್ಹೋನು ವರ್ಣನ ಕೆಲ್ಲ. ಹ್ಯಾ ಕರಾವಳೀಂತೂಚಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಮೇಣ್‌ಮಾತ್ತಿ ವಾಪುರ್ನು, ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಹಾತ್ತಾ ಕೌಶಲ್ಯಚಿ ವಾಪುರ್ನು, ಹಾಂಗಾಚೆ ಪಾಚ್ವೆಸಾಣು ಒಟ್ಟು ಭರ್ಸುನು ವೊಚ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಶಿರಾಂಧಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಹವೇಕ ಹೊಂದ್ವುನು ವೊಚ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ನಳೇಚೆ ಘರ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ದುರದೃಷ್ಟಾವತ್, ನಳೇಚೆ ಘರ, ಕಟ್ವಣ ತಾಜ್ಜೆ ಕುಳಾರಾಂತೂಚಿ ನಾ ಮ್ಹೋಣೋನು ಘೆತ್ತ ಅಸ್ಸ. ಪ್ರತಿಏಕ ಗಾಂವಾಂತು ತೆತ್ತೆ ಗಾಂವಾಂಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜಾವ್ಚೆ ಕಟ್ವಣ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಉದಾಹರಣೇಕ, ಮಂಗ್ಳೂರ್‍ಚೆ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್, ಉಡುಪಾಚೆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಳ್, ಬೊಂಬೈಚೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಟರ್ಮಿನಸ್, ಅಶ್ಶಿ ಹರ್ಯೇಕ ಗಾಂವಾಂತು ಅಮ್ಮಿ ಅಸ್ಸಲೆ ಐಸಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಣ ಪೊಳೋವ್ಯೆತ. ತಶ್ಶಿಂಚಿ ಕರಾವಳೀಂತು ಮುಖಮಂಟಪು ಆಸ್ಚೆ ಘರ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್ಸೊ, ಸಾರಸ್ವತ ಆಸ್ಸೊ, ಮುಖಮಂಟಪಾಚೆ ನೈವೇ ದಾರ್‌ವಟೇಚೆ ಘರ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೀ ಸಂಸ್ಕೃತೀಚೆ ಪ್ರತೀಕ ಜಾವ್ನು ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಆತ್ತಾಚೆ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮ್ಗೆಲಿ ನಂಯ್, ಫುಡೆ ಪ್ರತಿ ಘರಾ ಏಕ್ ಚಾವ್ಡಿ, ಜಗಲಿ, ಮಾಯ್ದರ್, ಪುಯ್ದರ್ ಅಶ್ಶೀ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಆನಿ ಹಿ ಚಾವ್ಡಿ ಜಾವೋ, ಜಗಲಿ ಜಾವೋ, ಮುಖಮಂಟಪು ಜಾವೊ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಕಾಮಾಕ ಎತ್ತಾಲೆ. ಅತ್ತ ಬೆಡ್‌ರೂಂ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ರೂಂ, ಲಿವಿಂಗ್‌ರೂಂ - ಅಶ್ಶಿ ಖಡಕ್‌ಪಣ್ ಘರಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತು ಆರಂಭ ಜತ್ತರಿ, ಪ್ರೈವೇಸೀಚೆ ನಾಂವಾರಿ ಆನಿ ನೆವನಾರಿ ಘರಾಂತುಲೋ ಏಕು ಸದಸ್ಯು ಆನ್ನೇಕ್ಳೇಕ ಪರಕೋ ಜಾಲ್ಲಾ.

ಮಾತ್ರನಂಯಿ, ಅತ್ತ ನಳ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ಬಾಂದ್ಪಾಂತು ಕೌಶಲ ಆಶ್ಶಿಲೆ, ಕರಕುಶಲಗಾರಾಂಗೆಲೆ, ರುಕ್ಕಾಚೆ ಕಾಮಾಚೆ ಶಿಲ್ಪಿಂಗೆಲೆ ಪೀಳ್ಗಿ ನಾಶ ಜತ್ತ ಅಸ್ಸ. ಹಳ್ಳಿಯೇಂತು ಘರ ಆಸ್ಸುನೂಯಿ ಪೆಂಟಾಂತು ಏಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಜಾಯಿ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಪಿಶ್ಶೆ ಜನಾಲೆ ಮನಾಂತು ಆಯ್ಯಿಲೇನ ರುಕ್ಕಾಚೆ, ಮಾತ್ಯೆಚೆ ಕಾಮ ಕರ್ತಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜನಾಂಕ ಕಾಮ ನಾ ಜಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ-ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರದೇಶಾಂತು ವಸ್ತಿ ಕೋರ್ನು ಆಸ್ಚೆ ಕುಡುಬಿ ಲೋಕು ತಣಾನಿ ಮಾಂದ್ರಿ ವಿಣ್ತಾಲೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಕ ತೀನಿ ಹಜಾರ್ ಮಾಂದ್ರಿಯೋ ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳಾಚೆ ಖರೀದಿ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತ ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳಾಚೆ ಮಾಂದ್ರಿಯೇ ಬದಲಾಕ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ವಾಪುರ್‍ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯನ್ ಕುಡುಬಿ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಮಾಂದ್ರೀಕ ಅತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ. ತಶ್ಶೀಂಚಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಡೇಚೆ ಕುಡುಬಿಯೋ ರುಕ್ಕಾಚೆ ಕೊಳ್ಂಬಿ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕೊಳ್ಂಬೀ ಕೋರೂಕ ತೀನಿ ದೋರ್ನು ಚಾರಿ ದಿಸಾಚೆ ಕಾಮ ಲಾಗ್ತ. ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸಾಚೆ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಗುನು ತಾಜ್ಜೆ ಮೋಲಯಿ ಚಳ್ಳಾ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಟಪ್ಪರ್‌ಮೇರ್ ಸಾಧನ ಚಡ ವಾಪುರ್‍ತಾ ತಕುನು ರುಕ್ಕಾಚೆ ಕೊಳ್ಂಬೀಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾ ಜಲ್ಲ. ಹೀ ಕಲಾ ನಾಶ ಜಾವ್ನೂಚಿ ಏತ್ತ. ಹೇ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಪ್ರಭಾವು. ಜಾಹೀರಾತು ಪೊಳೋವ್ನು ನವೇ ನವೇ ಮ್ಹಾಲ ಘರಾ ಎತ್ತನ ಹಾತ್ತಾನಿ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಸಾಧನ ಆಮ್ಕ ನಾಕ್ಕ ಜಾಲ್ಲ. ರುಕ್ಕಾಚೆ ಖೌಲೋ, ಲಾಟ್ಟೋಣಿ, ಬೆತ್ತಾಚೆ ಚಾಳ್ಣಿ, ಬೆತ್ತಾಚೆ ಕಾಂಟಿ, ಗೆರ್ಶಿ, ಕುರ್ವೆ ಅತ್ತ ಕೋಣಕಯಿ ನಾಕ್ಕ. ತಶ್ಶೀಂಚಿ ಕಾರವಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಕುಂಬಾರಾಂಚೆ ಮೆಣಮತ್ತೀನ ಬುಡ್ಕುಲೆ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅತ್ತ ಮಾತ್ತಿಯೇ ಬುಡ್ಕುಲೇಂತು ರಾಂದಪ ಕರ್ತಲೆಯಿ ನಾ, ಆನಿ ನೈಂಯ್ತು ಮೆಳ್ಚೆ ಮೇಣ್‌ಮತ್ತಿ ಹೊಳ್‌ಹೊಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಾಂದಿಲೆ ಮಿತಿ ತಾಂಕ ಮೆಳೂಕಯಿ ಮೇಳ್ನಾ. ಮೆಣಮತ್ತಿಯೇ ಗಣಪತೀ ಬದ್ಲಾಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟೊ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ಚೆ ಗಣಪತೀಕ ಚಡಡಿಮಾಂಡ್ ಆಶ್ಶಿಲೆ ವೊರ್ವಿ ಕುಂಬಾರಾಂಚೆ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ ಪಾವ ಜಲ್ಲಾಂಚಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸೈಲ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹಾಂವ್‌ಟನ್ ಕಾದಂಬರೀಂತು ಹಾಜ್ಜೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಅಸ್ಸ.

ಬಲಿಯೇಂದ್ರಾಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಚಾಂತು ಕಾರವಾರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಂಬಾರ ಭಾರೀ ಬುದ್ವಂತ ಲೋಕು. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತ ದೀವಾಳಿ ಪರಬ ಮಳ್ಯಾರಿ ಬೇಕರಿಚೆ ಸ್ವೀಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕಾಮೇಕ ದಿವ್ಚೆ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತ ಕಾರವಾರಾಂತು ವ್ಯಾಪಕ ಜಲ್ಲೆಲೆವರ್ವಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಾಕ ವೋರ್ನು ದಿವಾಳಿ ಪರಬ ಕರ್‍ತಲಿ ಉಣೆ ಜಾವ್ನು ತೀ ಕಲಾ ಅವನತಿಚೆ ವಾಟ್ಟೇರಿ ಅಸ್ಸ. ನವರಾತ್ರೀಂತು ಧಾಂಡಿಯಾ ರಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ನಾಚ್ ಅತ್ತ ಥಂಯ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಜಾತ್ತರಿ ಅಸ್ಸ. ಗುಜರಾಥಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಟಿ.ವಿ. ಮುಖಾಂತ್ರ ಪೊಳೋವ್ನು ಕಾರವಾರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲ್ಚೆ ವಾಟ್ಟೇರಿ ಅಸ್ಸ.

ಕೈಗಾರಿಕ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೀರ ಸ್ವಾಧೀನ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಭುಂಯ್ಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಂಬಾರ್ ಲೋಕಾಕ ಆತ್ತ ಜಾವ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಮಾತ್ತಿ ಸುದ್ದಾ ಮೆಳೂಕ ಕಷ್ಟ ಜಾಲ್ಲ. ಸಾನ್ ಮುಡ್ಗೇರಿ, ಮಾಜಾಳಿ ಅಸ್ಸಲೆ ಕಡೇನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಂವಾರಿ ಕುಂಬಾರ್ ಲೋಕಾಲೆ ಶಿತ್ತಾ ವಾಟ್ಟೆಶಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಭೂಂಯಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಜಾಲ್ಲಾ. ಎಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತು ಕಾರವಾರ್‍ಚೆ ಕುಂಬಾರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಗಣಪತಿ, ಬಲಿಯೇಂದ್ರ, ಮೂರ್ತಿಂಕ ಗೋಂಯ್, ರತ್ನಗಿರಿ ಅಸ್ಸಲೆ ಕಡೇನ ಚಾಂಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಶ್ಶಿಲಿ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತ ಮಾತ್ತಿಯೀನಾ, ಜನಾಂಕ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೂಯಿ ನಾಕ್ಕ. ಆನಿ ಕುಮಟಾ, ಅಂಕೋಲ ಕಡೇ ವಸ್ತಿ ಕೊರ್ಚೆ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜಾನ ಅತ್ತ ಸಾಯಿಬಾಬಾಲೆ ಆರಾಧನ ಕೋರೂಕ ಆರಂಭ ಕರ್‍ತರಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗ್ಮೊ, ತುಳಸೀ ಪೂಜಾ, ಗೋಪುಜಾ ಕಡೇನ ಶ್ರದ್ಧ ಉಣೆ ಜಾವ್ನು, ಸಾಯಿಬಾಬಾಲೆ ಭಜನಚಿ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣ ಜಾತ್ತ ಅಸ್ಸ.ತಶ್ಶೀಂಚಿ ಜೊಯಿಡಾ, ಉತ್ತರ ಕಾರವಾರಾ ಕಡೇನ ಕುಡುಬಿ ಲೋಕಾನ ವಾಡ್ಡೋವ್ನು, ತಾಜ್ಜೆ ಭಿಯ್ಯೇನ ತೇಲ ಕಾಡ್ಚೆ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಉಪ್ಪುಂಬೆ ರೂಕು ಅತ್ತ ಊಣೆ ಜಾಲ್ಲಾ. ಉಪ್ಪುಂಬೆ ತೇಲ ಅತ್ತ ಕೀಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಅತ್ತಾಚೆ ಜನಾಲೆಮನಾಂತು ಅಸ್ಸ ತಕುನು ತಾಜ್ಜೆ ಉತ್ಪಾದನ ರಾಬ್ಲ.

ಆಮ್ಗೆಲೆ ಖಾರ್ವಿ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ ದರ್ಯಾಕ್ ವೊಚ್ಚುನು ಮಾಸ್ಲಿ ಧೊರ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ಖಂಚೊಯಿ ಧಂದೊ ಗೊತ್ನ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮಾಸ್ಲಿ ಧರಪ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ ತಕೂನು ತಾಂಗೆಲೆ ನಾಡದೋಣಿಕ ಮಾಸ್ಲಿಯೋ ಮೆಳ್ಚೆ ಊಣೆ ಜಾಲ್ಲಾಂಚಿ. ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮಾಸ್ಲಿ ಧರಪ ಹೋಡ ಏಕ ಉದ್ಯಮ ಜಾವ್ನು ವಾಡ್ಲ. ದೇಶವಿದೇಶಾರ್ ಮಾಸ್ಲಿ ರಫ್ತು ಜಾತ್ತ. ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಹಾತ್ತಾಕ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಖಾರ್ವಿ ಭಾಂವ್ಡಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟಾಚೆ ಜಲ್ಲಾ. ಫುಡೆ ಖಾರ್ವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲೋಕು ಘರಾಂಘರ ವೊಚ್ಚುನು ಮಾಸ್ಲಿ ವಿಕ್ಕುನು ಚಾರಿ ಪೈಶೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತ್ತಾಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆ. ಜಲ್ಲ್ಯರಿ ತಾನ್ನಿಯಿ ಅತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾವ್ನು ಅತ್ತ ಡಿಗ್ರೀಕ ತಕೀತ ಕಾಮಯಿ ನಾ, ಮೂಳ ಧಂದೊಯೀ ನಾ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತೀಕ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂಚಿ. ಶಿಕ್ಕಿಲೆ ಚೆಲ್ಲಿಯೋ ಆಸ್ಪತ್ರಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗ್ಡೀಂತು ಸಾನ್‌ಸಾನ್ ಕಾಮಾಕ ಮೆಳ್ತರಿ ಅಸ್ಸಚಿ.

ಆಮ್ಗೆಲೆ ದೇಶಾಚೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಲೊಕ್ಡಾಂಚೆ ಕಾಮ ಕರ್ತಲೆ ಅಗರಿಯಾ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಜನಾಂಗ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಧಂದೊ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಲೊಕ್ಡಾಂಚೆ ಕಾಮ ಸೋಣು ಕಟ್ವಣ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೆ ಕಾಮಾಕ ದೆವ್ವಿಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಮುದಾಯಚೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಾಶ ಜತ್ತ ಆಸ್ಸುಚೆ ಪೊಳೋವ್ನು ಪರತ ಆಪ್ಣ್ಯಾಲೆ ಮೂಳ ಧಂದ್ಯಾಕಚಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಧಂದ್ಯಾಂತು ತಾನ್ನಿ ಆಸ್ತನ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವು ತಾಂಗೆಲೆ ಗಾದ್ದೊ ಕೋಸೂಚೆ ನಾಂಗೋರಾ ಧೋರ್ನು ಸಮಸ್ತ ಲೊಕ್ಡಾಂಚೆ ಸಾಮಾನಾಕ ಅಗರಿಯಾ ಜನಾಂಗಾಕಚಿ ಅವಲಂಬಿತ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಕೆದ್ದನ ಅಸ್ಸಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಭದ್ರತಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತ್ತಾ ತಕುನು ಚುಕ್ಲೆಗೀ ತೆದ್ದನ ತಾಂಕ ತಾನ್ನಿ ಅನಾಥ ಮೋಣು ಭೊಗ್ಗೂಕ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೇ ನಿಮಿತ್ತಿ ತಾನ್ನಿ ಪರತ ತಾಂಗೆಲೆ ಮೂಳ ಧಂದ್ಯಾಕ ಪರತ ಆಯ್ಲಿಂಚಿ. ಕಾಚು ಮಳ್ಳೆಲೆ ರುಕ್ಕಾಚೆ ಸಾರ ಕಾಣು ಉಂಡೊ ಬಾಂದುಚೆ ಕಲಾ ಕುಡುಬಿ ಲೋಕಾಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಮಹಾಪ್ರವಾಹಾಂತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಲೊಕಾಕ್ ಭರ್ಸುಚೆ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ಕುಳಕಸುಬು, ವೃತ್ತಿ ನೈಪುಣ್ಯ ನಾಶ ಜಾಲ್ಲಾ. ಕುಡುಬಿ, ಖಾರ್ವಿ ಲೋಕಾಂಗಲೆ ಜನನ, ಮರಣ, ಕಾಜಾರಾ ಸಂದರ್ಬಾಂತು ಫುಡೆ ತಾಂಗ್‌ತಾಂಗೆಲೆ ಜನಾಂಗಾಚೆ ಮುಖೇಲೀಲೆ ನಿರ್ದೇಶನಾರಿ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಅತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತಾಂಕ ಆಪ್ಪೋವ್ನು ಹ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರೈಸಿತಾಚಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆದ್ದನ ಪ್ರವೇಶು ಘೆತ್ತ್‌ಕೀ ತೆದ್ದನ ಮೂಳಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ದಲ್ತ. ತಶ್ಶೀಂಚಿ ಹಳಿಯಾಳಾಚೆ ಸಿದ್ಧಿ ಲೋಕಾಚಿ ಭಾಸ್, ಮೂಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂಗ್ಳೂರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ಬರೀ ಬದಲ್ತ ಅಸ್ಸ.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಾಂತು ಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಾಂಕ ಅನುಕರಣ ಕೊರ್ಚೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾನುಸರಣ ಕೊರ್ಚೆ ದಿಸ್ಸುನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಮಣ್ಕೆ ಶಿಷ್ಟವರ್ಗಾಂತು ಉತ್ತರಭಾರತಾಚೆ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಅನುಸರಣ ದಿಸ್ಸೂನು ಎತ್ತ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಾಂಲೆ ವಾರ್ಡಿಕೇಂತು ಅತ್ತ ಖಾಣ-ಜೆವಣಾಂತು ರುಮಾಲಿ ರೋಟಿ, ಪಾಲಕ್ ಪನೀರ್, ಪಲಾವ್ ಅಸ್ಸಲೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸ್ಸುನು ಎತ್ತ. ಕಾಸ್ ಮಾರ್ನು ಪುಡ್ವೆ ನೆಸ್ಚೆ ಕಡೇನ ವರೇತು ಶೇರ್‌ವಾನಿ, ಪೈಜಾಮಾ ಘಾಲ್ತಾ. ಮಾತ್ಯಾಕ ಟೊಪ್ಪಿಯೇ ಬದ್ಲಾಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತಾಚೆ ಶೈಲಿಚೆ ಪೇಟಾ ದವರ್‍ತಾ. ಅತ್ತಾಚೆ ಯುವಜಣಾ ಬರ್ಮುಡಾ, ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್, ಸ್ಕರ್ಟ್, ಚೂಡಿದಾರ, ಗಾಗ್ರಾ ಚೋಲಿ, ಕೂರ್ಗಿಸ್ ಶೈಲಿರಿ ಕಾಪ್ಡಾ ನೆಸಪ - ಅಶ್ಶಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ನೆಸಣಾಚೆ ಶೈಲಿ ಸೋಣು ಭಾರತಾಚೆ ಖಂಚೆಯಿ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ನೆಸಣ ಆಪ್ಣಾವ್ನು ಘೆತ. ಫುಡೆ ಪಾಂಚ ದೀಸು ಘರಾಂತು ಚೊಲ್ಚೆ ವಾರ್ಡಿಕ ಅತ್ತ ಹಾಲಾಂತು ಚಲ್ತಂ ಆಣಿ ಎಕ್ಕ ದೀಸ ಭಿತ್ತರಿ ಸಂಪ್ತ.

ತಶ್ಶೀಂಚಿ ವೊಕ್ಲೇಕ ಮಾಂಟ್ವೇಕ ಹಾಡ್ತನ ಏಕಕ ಕಡೇನ ಉತ್ತರ ಭಾರತಾಚೆ ಮೇನಾ ಪದ್ದತಿ ವಾಪುರುಕ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲ. ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಚಾರಿಲೋಕು ವೊಕ್ಲೇಕ ವಾಂವ್ನು ಹಾಡ್ತಾಚಿ. ಮೆಹಿಂದಿ, ಸಂಗೀತ ಮಳ್ಳೆಲೆ ನವೆ ನವೇ ಆಚರಣಯಿ ಅತ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜಾತ್ತ ಆಸ್ಸ. ದುಡ್ಡು ಆಶ್ಶಿಲ್ಯಾನಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚೂಕ ನವೆನವೆ ವಾಟ ಸೊದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ದುರ್ಬಳೆ ಲೋಕು ಆಪ್ಣ್ಯಾಂಕ ತಾಂಕನೀ ಜಲ್ಲಾರಿಯಿ ದುಡ್ವಾಳ್ ಲೋಕಾಕ್ ಅನುಕರಣ ಕೋರೂಕ ಆರಂಭ ಕರ್‍ತಾಚಿ ಆನಿ ನವೀ ಏಕಿ ಪದ್ಧತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತ್ತಾ. ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ವೊಕ್ಕದ, ವಿರ್ಶೆ, ಕಡೇತೇಲ- ಅಶ್ಶಿ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಂಗೆಲೆ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಲಾಗ್ಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅತ್ತ ಹೇ ಪೂರಾ ಅತ್ತಚೆ ಪೀಳ್ಗಿಕ ಗೂತ್ತೂಚಿ ನಾ. ಟಿ.ವಿ. ಜಾಹೀರಾತಾಂತುಲೆ ತೇಲ, ಕ್ರೀಮ, ಮೊಯ್ಶರೈಸರ್ ಹೇಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಂತು ಭರ್ಲಾ. ಅತ್ತ ಮ್ಹಾಂತಾರೇನ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ವೊಚ್ಚುನು ನಾವ್ಚೆ ಫುಡೆ ದೋಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡಕ ಘಾಲ್ನು ಖಂಚೆ ವಸ್ತು ಆಂಗಾಕ, ಖಂಚೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ಯಾಕ ಆನಿ ಖಂಚೆ ವಸ್ತು ಕಮೋಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಾಕ ಮ್ಹಣ್ ವಾಜ್ಜುನು ಘೆವ್ಚೆ ಬರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ ಭಾಂವ್ಡಾಂಗೆಲೆ ಕಾಜಾರಾಂತುಯಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವು ಚಳ್ಳ. ವೊಜೆ ಬಾಂದ್ಚೆ ತಸ್ಸಲೆ ಏಕ ಅಪ್ರುಬಾಯೆಚೆ, ಎಕಾಮೇಕಾ ಸಹಕಾರೀ ತತ್ವಾರಿ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಪುರಾತನ ಆನಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದ್ಧತ್ ಆಜಿ ನಾ ಜತ್ತ ಆಸ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ವೊಜ್ಜೆ ನಾಂವಾಂರಿ ಭಾಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ ಅಪ್ಪೋವ್ನು ಹಾಡ್ಚೆ ದೇಖಾವೆಚೆ ನಾಟಕಯಿ ಚಲ್ತ. ದೇಸೀ ರೂಪಾಚೆ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾ ಜಾಗೇರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಯಿ ಚಡ ಜತ್ತ ಅಸ್ಸ. ಗುರ್ಕಾರಾನ ಕೊಚೆ ಕಾಮ ಅತ್ತ ಎಂ.ಸಿ. ಕರ್‍ತಾ.

ಸೆಲ್‌ಫೊನ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ವೆಗ್ಳೆವೆಗ್ಳೆ ಆಪ್ಸ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಅಸ್ಸಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶ್ವಾಚೆ ಪ್ರಭಾವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಮಾಜ ವೈರಿಯಿ ಅತ್ತ ಪಳ್ಳ. ತೇ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಕ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಪ್ರಪಂಚಾಚೆ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಮಾಜಾಕ್ ತಾಜ್ಜೇಚ್ ಜಲ್ಲೆಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಲ್ಲಲೊ ಅಸ್ಸ. ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಘರಾಂ ಭಿತ್ತರಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ಸುನೂಯಿ ಘರಾ ಸದಸ್ಯ ಎಕಾಮೇಕ ಪರ್ಕೆಶಿ ಭೊಗ್ಗುಕ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ. ವಿಘಟಿತ ಕುಟುಂಬ, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತ್ತ ಜೊಡೂಕ ಹೇಚ್ಚಿ ಕಾರಣ ಮ್ಹೋಣ್ಯೆತ್.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ ರೇಡಿಯೊ ಆಯ್ಯಲೆ ಆರಂಭಾರಿ ದೊನ್ಶಿ ನಮೂನೇಚೆ ಬದಲಾವಣಾ ತಂಚೆ ಸಮಾಜಾವೈರಿ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ ಖಂಯ್. ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಪ್ರಭಾವೂಚಿ ಇತ್ಲೆ ಆಸ್ತನ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ಪ್ರಭಾವು ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಸಶ್ನಾ? ಬಳಾಧಿಕ್ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಾ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಹುಮುಖೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವಿನಾಶಾಚೆ ವಾಟ ಧರ್ಲಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತಾಚೆ ಅತಿರೇಕಾ ನಿಮಿತ್ತ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜಾತ್ತ ಆಸ್ಚೆ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ಪ್ರಭಾವಾ ನಿಮಿತ್ತಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಸ, ನಡವಳಿಕಾ ತಾಜ್ಜೆ ದೇಶೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಾಚೆ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಮಿ ಅಂತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈವೇವೈರಿ ಪಾಳ್ಳೆಂಚಿ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಭಾಸ್, ಚಾಲ್-ಚಲಾವಣ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಹೇಚ್ಚಿ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆ ದಬಾಜೇಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಮ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ನಿಪ್ಪುನು ಘೆವ್ಚಾಕ ಆಸ್ಚೆ ಏಕ ಮಾತ್ರ ವಾಟ. ಆಮ್ಮಿ ಮಾನಸಿಕ ಜಾವ್ನು ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕ ತೇ ರಕ್ಷಣ ದಿತ್ತ, ಆಸ್ರೊ ದಿತ್ತ. ಜಗತ್ತ್ಯಾಚೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಭಿನ್ನ ಜನಾಂಗಾಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೊ ನಾಶ ಜಾವ್ನು ಪೂರಾ ಎಕ್ಕ ರೀತಿಚೆ ರಿವಾಜಾಚೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾವ್ನು ವಾಡ್ತ ಆಸ್ಸುಚೆ ಭಾರೀ ದು:ಖಾಚೆ ಸಂಗತಿ. ಜೀವನಾಚೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮು ಆಮ್ಮಿ ಹೊಡಗುನು ಘೆತ್ತ ಆಸ್ಸಚಿ.

ಲಾಟಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಾರಿ, ಕೃತಕ ಕಾಳ್ಕಾಂತು ವಿಲೇಜ್ ನಾಂವಾಂಚೆ ಹೋಟ್ಲಾ ವಚ್ಚುನು ಅಮ್ಮಿ ಜೆವ್ತಾಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಹಳ್ಳೀಂತು ಆಮ್ಗೆಲೇಚ್ ಘರ್‌ದಾರ್ ಆಮ್ಕ ನಾಕ್ಕ ಜಾಲ್ಲ. ಮೂಳ ಘರಾಂತು ದೇವಾಕ ದಿವ್ವೊ ಜಳಯ್ತಲೊಯಿ ಆಜಿ ನಾ ಜಾಲ್ಲ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ವಕ್ಕದ, ಬಾಳಂತಿರೆ ವಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಶ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಾಂತಾರೆ ಅಂತರ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ ತಾಂಚೆ ವೊಟ್ಟೂಚಿ ತೇ ಅಪುರಬಾಯೇಚೆ ಜ್ಞಾನಯಿ ನಾಶ ಜತ್ತ ಅಸ್ಸ. ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಮಾಮಮ, ಅಜ್ಜಮ್ಮಾನ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಕಾಣಿಯೇ ಜಾಗೇರಿ ಅತ್ತ ಡೊರೋಮನ್, ಛೋಟಾ ಬೀನ್, ಹ್ಯಾರಿ ಪೋಟ್ಟರ್ ಹಾನ್ನಿ ಆಕ್ರಮಣ ಕೋರ್ನು, ತಾ ತಾ ತಿಂಗಣ ಜಾಗೇರಿ ಬಾಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಶಿಪ್ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ್ಪಾ ಏವ್ಲು ಬಸ್ಲಾ, ಆಮ್ಗೆಲೆ ವೊವ್ಯೊ, ವೇರ್ಸ್ ತಸ್ಸಲೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಜಾನಪದಯಿ ಅಮ್ಗೆಲೆಥಾವ್ನ್ ದೂರ ವತ್ತ ಅಸ್ಸ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಇಡ್ಲಿ, ಪೋಳೋ, ಶೆಂವಯಿ, ಉಂಡಿ, ಪತ್ರೊಡೊ, ಪಾತ್ತೊಳಿ ಪಶಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಚೈನೀಸ್ ಖಾಣ್‌ಜೆವಣಾಕ ಚಡ ಖಾಯ್ಶಿ ಆಸ್ಸ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಮಾಯಾಜಿಂಕೇಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಧಾಂವ್ತ ಧಾಂವ್ತ ಅತ್ತ ಏಕ ನವೇ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಉಬ್ಜಲ, ಭಾರತೀಯ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತೀಚೆ ಫ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹೋನು ಹಾಕ್ಕ ಆಪ್ಪೋವೇತ. ಎಕ್ಕ ಮಾಪಾಂತು ಒತ್ತುನು ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಹೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಕಾರ್‍ಸುನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಚೆರ್ಡುಬಾಳಾಂಕ ಆಮ್ಮಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಜಾಲೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಕ್ಕೈಲೆಲೆ ಮಣ್ಕೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿ ಶೋಕೇಸ್ ಪೀಸ್ ಆನಿ ಉತ್ಸವಾಂತು ಭಾಡ್ಯಾ ಹಾಣು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಚೆ ಹಂತಾಕ ಮಾತ್ರ ಉರ್ತಲ್ಕೀ ಮಳ್ಳೆಲೆ ಸಂಶಯು ಎತ್ತ ಆಸ್ತನ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಉದರ್‌ಗತಿ ಖಾತೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಪೈ. ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಮಣಿಪಾಲ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್‍ಚೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಗೆಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಆನಿ ವಿವಿಧ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ - ಹಾನ್ನೀ ಪೂರಾ ಆಶಾಕಿರಣ ಜಾವ್ನು ದಿಸ್ತಾಚಿ.

ತೇ ತಕುನು ಆಶಾ ಕೋರ್‍ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರ್‍ತಲಿ, ವರ್ತಲಿ, ವಡ್ತಲಿ, ಫುಲ್ತಲಿ, ಪರಮ್ಬಳ್ತಲಿ, ತಶೀ ಜಾವ್ವೊ, ಜೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ.

ಗ್ರಂಥ ಋಣ
೧. ಕೊಂಕಣದ ಕುಡುಬಿಯರು - ಸಂ: ಪ್ರೊ. ಎ.ವಿ. ನಾವಡ, ಪ್ರಕಾಶನ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
೨. ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ - ಸಂ: ಡೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ ಪ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
೩. ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ರಾಡ್ವಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೇಸಾ, ಶಾಂತಿಪುರ
೪. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್-ವಿಜ್ಞಾನ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಂಚೆ ತಪ್ಪಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಠ್
೫. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ - ಸಂ: ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ, ಪ್ರ: ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ
೫. ಒಂಟಿ ಧ್ವನಿ - ಡೊ. ನಿ. ಮುರಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಪ್ರ: ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು


ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ: ವಳಕ್

ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ. ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಪದಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್ಲಾ. 1981 ಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತು ಉದ್ಘೋಷಕಿ ಜಾವ್ನು ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ. ಸುಮಾರ್ ೧೮ ವರಸ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತು ಕಾಮ ಕೆಲ್ಲ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಖಾತೀರ ನಾಟ್ಕುಳೊ, ಕವನಾಂ, ರೂಪಕ - ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೇನ ರಚನ ಕೆಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸಭಾ ನಿರ್ವಹಣ ಕೆಲ್ಲ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದ್ ತಸ್ಸಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತು ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ ಆನಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಾಂತು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನ ಕೆಲ್ಲ. 2011 ಇಸ್ವಿಂತು ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಾಕ ಅಣಕಾರ್ ಕೋರ್ನು ನೂಪುರ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕಟ ಜಾಲ್ಲ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾನ್‌ಪಣಾಚೆ ಉಡ್ಗಾಸಾಂಕ ಗಾಂತುನು ಬರಯಿಲೆ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಪುಸ್ತಕಾಯಿ ೨೦೧೨ ಇಸ್ವಿಂತು ಪ್ರಕಟ ಜಾಲ್ಲ. ಹೀಣೆ ಕನ್ನಡ ತಕುನು ಕೊಂಕ್ಣಿಕ ಅಣಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಸಾನಿಕಾಣಿಯೊ ವಿವಿಧ ಕಥಾಸಂಕಲನಾಂತು ಆಯ್ಲಾಂಚಿ. ಅತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕನಕದಾಸಾಲೆ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೇಕ ಅನುವಾದ ಕೊರ್‍ಚೆ ಯೋಜನೇಚೆ ಕಾಮಾಂತು ಹೀವಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಣಕಾರಾ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಳಿ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ.

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]