Print

( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೊ. ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್)

 

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್:
ಲೊಕಾಚೆ ಜ್ಞಾನ್, ಕೌಶಲ್, ಮೊಲಾಂ, ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ಆನಿ ಸವಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಣ್. ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಚರ್ಚಾ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತರ್ಭೆತ್ಯೊ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಪೂರ್ವ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್, ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಂತ್ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವರ್ತೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ.

ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಭಾಷೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ ತರ್ಕ್, ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ, ಅರ್ಥ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಯುನೆಸ್ಕೊನ್ಚ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಂವಹನ್ ಸುಲಭ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಚಡ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಸುಲಭ್, ಬೈದಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಸಂಸೊಧ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಿರ್ವಿವಾದ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಚಲ್ತೆಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಹಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳುಂಕ್‌ಚ್ ಮಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಭಾಶೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಾಬ್ಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಪ್ರಗತಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್:
ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಮೈಸೂರ್ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ್ ರಚುನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ೨೦೦೬-೦೭ ಥಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆ. ೨೦೦೭-೦೮ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ೨೦೧೨ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್‍ಚಾಂತ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸುನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಖೊ  ಲ್ಹಾನ್ ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಹೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ೬೦ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ, ೨೭ ಪ್ರೌಢ್‌ಶಾಳಾಂನಿ ಆನಿ ೪ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸಾ. ೧೨೫ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಸವಲಾಂ:
ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಸಾಂ ಮಧೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕಠೀಣ್ ಸವಾಲ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್, ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತರೀ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಹೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾದ್ ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್.

ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಸಮಾಜೆ ವಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ
ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ತೆಂಯ್ ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ದೆಶಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಭಾಶಾ ವಿವಿಧತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮತೋಲನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಾಸ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ದಿಶ್ಟ್ಟಿಕೋನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಹನಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಭಾಸ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಗಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಭಾಸ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಉದೆತಾ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಸಮತೋಲನ್ ಉಬ್ಜಾತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರೊವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಪಾಠ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಬಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಪ್ರಬಲ್ ಭಾಶಾ ಮಧೆಂ ತಿಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸಲಾತಿ ವರ್ವಿಂ ಚಡಿತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ಳಾ.

ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಭವಿಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಭಾಸ್, ನವಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ವಾಡ್ತಾ. ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ. ತಿಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಲಾಬ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್-ಮುಖ್ಲೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್
ಖಂಡಿತ್ ಉಜ್ವಲ್ ಆಸಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಯಾ ಭಾಸ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೊ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಡಿತ್‌ಯಿ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಲಿಂ. ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರ್‌ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಆಖೇರ್:
ಪ್ರಬಲ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆಮಿ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್‌ದಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚೊ ಲೊಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥೆ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರಭಾವ್‌ಶಾಲಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಆಸಾ.


ಪ್ರೊ. ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಡಿಸೊಜಾ: ವಳಕ್

ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಾಯನ್ಸಾಂತ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಡಿಸೊಜಾ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ವಿಟ್ಲಾ, ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾವಿಶಿಂ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಠ್‌ಪುಸ್ತಕ್ ಸಮಿತಿಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾ.