( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಎಮ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್)

ಉಲೊವ್ಪ್, ಶಿಕಪ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಬಾಳ್ವೊಂಚಿ, ಸುದ್ರೊಂವ್ಚಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂದ್ವಾರಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಹೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ MLC ವಾ KMC. MLC ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  Media Language Co-relation ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  KMC ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  Konkani Media Co-relation.  ಮಾಧ್ಯಮ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್; ಮಾದ್ಯಮಾಂದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್; Mass Com.-ತ್ ವಾ ಜಮ್ಯಾ ಮಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. 


ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
ಖಂಚೆ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ಚೊಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಚಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ. ೮೧ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ (೧೯೩೩) ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾ ಸವೆಂ ೭ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ (ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಶ್ಟ್, ದೋರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಗುಲಾಬ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್, ದಿ ಗೋವನ್ ರಿವ್ಯೂವ್, ಪರ್‍ಜಳ್, ಆಮ್ಚೊ ಸೆವಾ ಧರ್ಮ್); ೧೦ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ (ಸುನಾಪರಾಂತ್, ಜಾಗ್, ಎಕ್ವಟಾವರ್‍ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್, ಬಿಂಬ್, ತ್ರಿಶೂಲ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ರಾಜ್‌ಹಂಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ರಿತು, ಸೊದ್, ಕೊಂಕಣಿ ಟೈಮ್ಸ್); ೨೧ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ (ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಮ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಜೆಜು ರಾಯ್, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ದರ್‍ಶನ್, ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ, ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ, ಸೆವಕ್, ಕಾಜುಲೊ, ಉಜ್ವಲ್, ಅಮರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದಯ್ವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ದಯ್ವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್, ದಿರ್‍ವೆಂ, ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ, ಉಜ್ವಾಡ್, ಅರ್‍ಸೊ); ಅಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಂಯ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಥಾವ್ನ್ ೩೮ ನೆಮಾಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ಆವ್ದಿ ಆಸುನ್ ಎಕಾ ಅಂದಾಜಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖರ್ಚೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ೫೦೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೫,೦೦೦ ವಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಿರಿ ಸಂಪದ, ಪಿಂತುರ್ ತಸಲಿಂ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಮಾಹೆತಿ ಪತ್ರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡುಪಿ-ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಧರ್‍ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ೧೬೨ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂನಿ ೯೯ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆದಾರುನ್ ೨,೫೦೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಛಾಪ್ಣಿ ಜಾತಾ. ಚಡ್‌ಶಿಂ ಪತ್ರಾಂ ೨೦೦೦-ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ೨೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೫೦ ಪಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಲೊಕಾ ಘರಾಂ ಪಾವಯ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಸುನಾಪರಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ೧೯೮೭ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ೧೦ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೫ ದೀಸ್ ೪ವ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಅರ್‍ದೆಂ/ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸಂಗ್ತಿ - ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ, ಶಿಕಪ್, ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂ, ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್ (ದೆಕಿಕ್: ಲಿಪಿ ವಾದ್) ಪರ್‍ಗಟ್ತಾತ್. ಆಯ್ತಾರಾ ೧೬ ಪಾನಾಂಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೊಯ್ಡ್ ಪುರವಣ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೇತರ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
ಕರಾವಳಿರ್ ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್-ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಲ್ಹಾನ್-ಮಟ್ವ್ಯೊ ವರ್‍ದ್ಯೊ, ಒಳೊಕ್-ಝಳಕ್ ಛಾಪ್ತಾತ್. ಹರ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚೆ ಮುಕೆಲ್ ವರ್‍ದೆಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಉದಯವಾಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ, ಹೊಸ ದಿಗಂತ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ, ಜಯ ಕಿರಣ, The New Indian Express, The Hindu, Deccan Harold, Times of India  ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾತ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿರಿ, ಕೊನ್-ಕನ್ವರ್‍ಟರ್ ಸೊಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್‍ಬಾಂ ಬಾಬ್ತಿ ಮಟ್ವಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್.

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂಗಾ ಜೊಕ್ತೊ ದಿಸ್ತಾ. ೩ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚೆಂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪುರವಣಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ದೆಂ ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್  ಮದ್ಗಾತ್ ೫-೬ ಮಯ್ನೆಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆತಾಂ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ಬೊಲಿ, ಸಮುದಾಯ್, ಥಂಯ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಿತಾಂ-ಬಾಳ್‌ಗಿತಾಂ-ಶಿಶುಗಿತಾಂ, ಗೊಡ್ಡಿ-ಗೊಡ್ಶಿಂ, ಅದ್ಗತೊ-ಗಾದಿಯೊ, ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಅಮೃತ್ ವಾಣಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ- ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ, ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ, ದಕ್ಶಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್, ದೆಡ್ಡೊ-ದೆಡ್ಡಿ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಜೋಡು ಪದಾಂ-ಜಿಣ್ಯೆ ವಾದಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ-ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ತುಪೆಂ-ಜಿಣ್ಯೆ ಫಾಂತೆಂ, ವಿಗ್ಯಾನ್-ಹಾಸ್ಯ್ ರಸಾಯನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇರಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಬಾಂದ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆವಣ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಜಣ್, ರಿತಿ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಳೊಕ್-ಝಳಕ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್-ವಿಶಿಶ್ಟತಾಯ್, ಕಾರ್‍ವಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್‍ವಾಡ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ.

ಶೃವ್ಯ್ ವಾ ಆಯ್ಕೊಪಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
೧೯೨೭-ಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೊಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿದ್ವಾರಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ೧೯೫೭-ಂತ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊ ಸೆವಾ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ. ದೇಶ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ೩೩೦ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕರ್‍ನಾಟಕ್, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚಿಂ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವೇಳ್ ದಿತಾತ್. ೧೯೭೬ ದಸೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿನ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ೭೦% ಲೊಕಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವೇಳ್ ದಿಲಾ. ೯೯% ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾನ್ ಪದಾಂ-ಗಿತಾಂ, ಚುಟ್ಕುಲೆ-ನಾಟ್ಕುಳೆ, ದರ್‍ಶನಾಂ-ಸಂದರ್‍ಶನಾಂ, ವಿಶೇಶಣಾಂ-ಸಂಭಾಶಣಾಂ, ಚರ್ಚಾ-ಗೋಶ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಹಾಸ್ಯ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿಂ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ, ಯುವಜಣಾಂಚಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ  ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ೬೫ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ದೆಣಿಂ ಉಸೊಂವ್ಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಬಾವನ್‌ಯಿ ದಿಲಾಂ. ಸಮುದಾಯ್, ಬೊಲಿಂಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂವರ್‍ನಿಂ ಚಡ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿರ್ ಯುವವಾಣಿ ಕಲಾಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ.

ಜಯಶ್ರೀ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಯುಸೂಫ್ ಶೇಕ್, ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕಾರ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ವಾರ್‍ಯಾ ವರ್‍ದ್ಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ, ಗುಮ್ಟಾಂವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ ಡೊಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿಸ್ ರಚುನ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾರಂಗ್ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ರೇಡಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್, ಧಾರ್‍ವಾಡ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಥಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ಜಾಯಿ ಮೊಗ್ರೆ, ಕಾರ್‍ವಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ನಿಗದಿತ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ದೃಕ್-ಶ್ರವಣ್/ಆಯ್ಕೊಪಾ-ಪಳೆವ್ಪಾ/ಟಿವಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
೨೦೦೪ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಬಾಣಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಜ್ ಪುರ್‍ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ನಾ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ವಿ೪, ದಾಯ್ಜಿ ವರ್‍ಲ್ಡ್ ೨೪ಘಿ೭ ತಸಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ, ಕರ್‍ನಾಟಕ ದೂರ್‌ದರ್‍ಶನಾರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್-ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಗೊಂಯ್ ದೂರ್‌ದರ್‍ಶನ್ ಸಾರ್‍ವಜನಿಕ್ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೨೦೧೨ ಮಾರ್‍ಚಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ೧೫ ಮಿನುಟಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿತಾ. ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ವರ್‍ತುಲಾಂತ್ ಡಿವೈನ್ ವರ್‍ಡ್ ಟಿವಿ ದಿಸಾಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ವೇಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್‍ತಾ.

ಕರ್‍ನಾಟಕಾ ದೂರದರ್‍ಶನಾಚೊ ಎಡಿಶನಲ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮಹೇಶ್ ಜ್ಯೋಶಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಂದನ ಉತ್ಸವ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮನ ತಸಲ್ಯಾ ಬಹು ಭಾಶಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರುಪಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ೬೦೦ ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಮಂಗಳೂರು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ್ ಅಶಿ ಕಾಣಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ೨೦೦ ಕಂತಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ೨೦೦೬ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ದೂರದರ್‍ಶನಾರ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೯ ಕಂತಾಂನಿ ತೆಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೮ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ (೨೦೦೬ ದಸೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್) ಲ| ಆಗ್ನೆಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್‍ಗದರ್‍ಶನಾರ್ ಹರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೆ ಟಿವಿ ಚಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪುನಾರಾವರ್‍ತಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಎದೊಳ್ ೪೨೦ ಕಂತ್ ಜಾಲೆ. ೨೦೧೪ ಜೂನಾಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್‍ಲ್ಡ್ 24x7 ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಣಾಖಾಲ್  ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಸಂಸ್ತೆ-ಮುಕೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲತ್ ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೆಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಮಿಜಾರ್ ಹಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಿಜಯ್‌ನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರು. ೧.೭೫ ಲಾಕ್ ಇನಾಮಾಂಚೊ ಯೆಯಾ ಹಾಸಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ.

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
kittal.com, uzwaad.com, budkulo.com  ತಸಲ್ಯೊ ಥಳೀಯ್ ಖಬ್ರೆ-ಸಾಹಿತಿಕ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ರಾಕ್ಣೊ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಶ್ಟ್, ಕುಟಮ್, ದಿವೊ, ದಿರ್‍ವೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ ನೆಮಾಳಿಂ ಪಿಡಿಎಫ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಾಯ್ಟಾಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ವಿತ್ರಾಯ್ತಾತ್. ಥಳೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೇತರ್ ಖಬ್ರೆ ಸಾಯ್ಟಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಮನ್ಶಾಂ, ಯೋಜನಾಂಚೆರ್ ಭರೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತಾಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ಭರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನಾನ್ (ಜೆಕೆಎಸ್) ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ತರ್‍ಬೆತಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚರಿತ್ರಾ, ವಾಡಾವಳ್, ಚಳ್ವಳ್ಯೊ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾಮಾನೆಸ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಟಿವಿ ನಾಂವಾರ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಟಿವಿ ಆಸಾ (ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ತುಳು ಸಾಂಗಾತಾ). www.prudentmedia.in ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್‍ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಡಿಯೊ ರುಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನಿರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ಯಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಿ ಗೊಯೆಸಾನ್ ತಾಚಿ ೧೨ ಅಧ್ಯಯಾಂಚಿ ನವಾಲಿಕಾ ಖಾಂದ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಸಂಗೀತಾ ಸವೆಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನಿರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಲಿಪಿಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾರ್ ಚಾಕ್ಯೆತ್. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ತಾಣಾಂನಿ (SಓS) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಜಾಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಠೀಕಾ, ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟವ್ಣಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ.


ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ:

 • ಫಿಲ್ಮೀ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮುಕಾರ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ೧೯೫೦-ಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆಂವ್ಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಸವೆಂ ಎದೊಳ್ ೩೪ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಗೊಂಯ್-ಕರ್‍ನಾಟಕಾಂತ್ ನಿರ್ಮಾಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕವ್ಣೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಇಜಿದೊರ್ ದಾಂತಾಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚೊಲೊನ್‌ಚಿತ್ರಾಂ ಮಾತಾಳ್ಯಾರ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ೨೮೦ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ತಾಂತುಂ ೨೦೧೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಒಳಕ್-ಝಳಕ್, ಪದಾಂ-ವಿವರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್-ನಟ್-ನಟಿಯಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆರ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ.
 • ಆಜ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿಂ ೨೫೦ ತರ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುನವ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಸಾಳಕ್, ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ೮೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೨೦ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾ ಅಂದಾಜಾ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೮೫೮ ಥಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್‌ಚ್ ೭,೦೦೦ ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಅಂದಾಜಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಚೊ ಸಂಕೊ ಖಂಡಿತ್ ೩,೫೦೦ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಸಂಗ್ರಹ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ೧೮೫೮ ಥಾವ್ನ್ ೨೦೧೩ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೩,೩೫೪ ವಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹರ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ೪೦ ಥಾವ್ನ್ ೯೦ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಯಿ ಆಸಾತ್. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ಸಂಗ್ರಹಿತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ (೧೮೫೮-೨೦೧೦), ಕ.ಕೊ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪರ್‍ಗಟ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗ್ರಂಥಾಂಸೂಚಿ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ದಾಕ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
 • ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ೨೦೦೫-೨೦೦೮ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ, ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ವರ್ದೆಂವಿಶಿಂ ೨೧೦ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ.ಕೊ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಆ ಚಡ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ಹೆ ಭಾಶೆಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಯ್ತ್. ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿದ್ವಾರಿಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತರ್‍ಜುಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಭಾಸಾ ಗಾಂಚಾಂಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ದೆಕಿಕ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಚೊಕೊಲೆಟ್ಸ್ ನಾಂವಾರ್ ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾ. ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಜಮೊ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ರೇಯ್ಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲಾನ್ ೨೦೧೦-ಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾ. ಆಧುನಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕತೆಗಳು ನಾಂವಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ೨೪ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಡೊ| ಗೀತಾ ಶೆಣೈನ್ ಕನ್ನಡಾಕ್ ತರ್‍ಜುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ.
 • ಹರ್ ವರ್ಸಾ ೩೦ಥಾವ್ನ್ ೪೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ, ಗಿತಾಂ, ಕಂತಾರಾಂ, ನಾಟಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚ್ಯೊ ಆಡಿಯೊ ಸಿಡಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ.
 • ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃಶೆವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ನನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಹೀರಿದೆ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ವಿರೋದ್ ಡೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ಆಧುನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾವರ್‍ವಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮುಳಾವೆಂ ಸತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂನಿ ಆನಿ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತುಂ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಭಾಶಾ ಪ್ರವರ್‍ತಕ್ ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಂಸೊಧಕ್ ಎಡ್ವರ್‍ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ನಾ ಡಿಸೊಜಾ, ಭಾಶಾ ಪಂಡಿತ್ ವಿಲ್ಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಮತ್, ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ:

 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಸಮುದಾಯ್/ಬೊಲಿ/ಥಳೀಯತಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕಿಕ್: ರಾಕ್ಣೊ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಜಿಎಸ್‌ಬಿಂಚೆಂ.
 • ಹರ್ ಪತ್ರಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಬರ್‍ಪಾ ರೀತ್ ಆ ತೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವಿವರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒರ್‍ತೊಗ್ರಾಪಿಚೆ ಗೊಂದೊಳ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ.
 • ಆಮ್ಚಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ-ಬರ್ಪ್ಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಕಾಣಿ, ಲೇಕನ್, ವಿವರ್ ಮಾಂಡಪ್, ಖಬ್ರೆ-ಮಾಹೆತ್ ಚಾಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ರುಪಾರ್ ನಕಲ್ ಜಾತಾ.
 • ಎದೊಳ್ ೬೨ ಅಂಕೆ ಪರ್‍ಗಟ್ಲೆಲೆಂ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ, ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಬಿಂಬ್ ತಸಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಚಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್-ಭಾಶಿಕ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್.
 • ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ವ್ಯಾಕರಣ್-ಭಾಶೆ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಣಿ ಆಸಾ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತ್ಮ್‌ಕತಾ ಭಾರಿಚ್ ಪಾತಳ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸರ್‍ಕಾರಿ ಸೆವಾ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸೆವಾ, ಕೃಶಿ, ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಆಧುನಿಕ್ ಅವಿಶ್ಕಾರ್, ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾಹೆತ್, ಸಂಸೊದ್, ಪ್ರವಾಸ್ ಕಥನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಕಾರಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾತ್.
 • ಕೊಂಕ್ಣೆತರ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಬಾರ್‍ಶ್ಯೊ ವರ್‍ದ್ಯೊ ಥಳೀಯ್ ಪುರವಣಿಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಚಡ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಸುವಾತ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪಾನಾಂ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ.
 • ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ೧೦೦ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ (ಕಲಾಕಾರ್ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್, ರಾಜ್ಯ್-ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೊ ವೇಳ್ ಆತಾಂ ೬೦-೬೫ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಬವ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್!
 • ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಸಂಬಂದಿ ಸಾಯ್ಟಾಂ/ಟಿವಿಂನಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಆನಿ ಅಪ್‌ಡೆಟೆಡ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಣಿ ಮಾತ್ಶಿ ಉಣಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿರ್‍ಲೆಂ ಲೇಕನ್/ತಸ್ವೀರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ಆನಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ತಾಣಾಂನಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬರ್‍ಪಾಂ, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆದ್ನಾ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ, ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾಚೆರ್ ಖೊಡಿ, ಮೆರೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ ಠೀಕಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆ ಸಂದರ್ಬ್ ಆಸ್ತಾತ್.
 • ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭು ದೇಸಾಯಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಜ್ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೇಶ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಪ್ ಪರ್‍ಗಟ್ತಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಜೆರಾಲ್ ವಾಡಾವಳಿ ದಿಶೆನ್ ಪುರ್‍ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ಆಯ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಗರ್‍ಜ್. ತೆದ್ನಾ ಲಿಪಿ, ಬೊಲಿ, ಸುವಾತ್, ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. 
 • ಜೆರಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಪ್‌ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಬೊವ್ ಉಣಿ ಆನಿ ಪಾತಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
 • ಅದಿಕೃತ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ/ಬೆಸರ್‍ಕಾರಿ ಪರ್‍ಗಟ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಚಡ್ ಹಾಜ್ರಿ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ/ದಕ್ಶಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್-ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಮಾಹೆತ್ ಶೂನ್ಯ್. ೨೦೦೦ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಕೆನರಾ ೨೦೦ಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ೬೦೦ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಪೊಲಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪುನ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿ ತೀನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಆಸಾತ್.
 • ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಪಾನಾಂ, ಖಬ್ರೊ, ಲಿಕಿತಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೊಡ್ ಬೊವ್ ಉಣಿ.

ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್: ವಳಕ್

೧೯೬೯-ಂತ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂತ್ ಜಲ್ಮ್.

೧೯೯೭ ಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಕ್ಷಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿಚ್ಯಾ ಮನಾಶಸ್ತಿರಾಂತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೊಡ್ಲಾ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲಂಗಾರ್ ನಾಂವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರ್.

೨೦೦೫ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಕಾಜುಲೊ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.

೨೦೦೮-೧೨ ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯೂ ಢೆಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ.

ಖುಬೆ ಮುಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ತಾಚೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪುಂಜೆ. ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಕ್ ೨೦೧೩ ವರ್‍ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಪಾಚ್ವಿ ಧರ್ತಿ ಸಿಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]