Print

( ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಎಮ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್)

ಉಲೊವ್ಪ್, ಶಿಕಪ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಬಾಳ್ವೊಂಚಿ, ಸುದ್ರೊಂವ್ಚಿ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂದ್ವಾರಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಹೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ MLC ವಾ KMC. MLC ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  Media Language Co-relation ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  KMC ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  Konkani Media Co-relation.  ಮಾಧ್ಯಮ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್; ಮಾದ್ಯಮಾಂದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್; Mass Com.-ತ್ ವಾ ಜಮ್ಯಾ ಮಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. 


ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
ಖಂಚೆ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ಚೊಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಚಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ. ೮೧ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ (೧೯೩೩) ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾ ಸವೆಂ ೭ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ (ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಶ್ಟ್, ದೋರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಗುಲಾಬ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್, ದಿ ಗೋವನ್ ರಿವ್ಯೂವ್, ಪರ್‍ಜಳ್, ಆಮ್ಚೊ ಸೆವಾ ಧರ್ಮ್); ೧೦ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ (ಸುನಾಪರಾಂತ್, ಜಾಗ್, ಎಕ್ವಟಾವರ್‍ವಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್, ಬಿಂಬ್, ತ್ರಿಶೂಲ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ರಾಜ್‌ಹಂಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ರಿತು, ಸೊದ್, ಕೊಂಕಣಿ ಟೈಮ್ಸ್); ೨೧ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ನೆಮಾಳಿಂ (ರಾಕ್ಣೊ, ದಿವೊ, ಕುಟಮ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಜೆಜು ರಾಯ್, ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ, ದರ್‍ಶನ್, ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ, ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ, ಸೆವಕ್, ಕಾಜುಲೊ, ಉಜ್ವಲ್, ಅಮರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ದಯ್ವಿಕ್ ಅಮೃತ್, ದಯ್ವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್, ದಿರ್‍ವೆಂ, ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ, ಉಜ್ವಾಡ್, ಅರ್‍ಸೊ); ಅಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಂಯ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಥಾವ್ನ್ ೩೮ ನೆಮಾಳಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಣ್ಮಾಸಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ಆವ್ದಿ ಆಸುನ್ ಎಕಾ ಅಂದಾಜಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖರ್ಚೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ೫೦೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೫,೦೦೦ ವಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಿರಿ ಸಂಪದ, ಪಿಂತುರ್ ತಸಲಿಂ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಮಾಹೆತಿ ಪತ್ರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡುಪಿ-ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಧರ್‍ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ೧೬೨ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂನಿ ೯೯ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆದಾರುನ್ ೨,೫೦೦ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಛಾಪ್ಣಿ ಜಾತಾ. ಚಡ್‌ಶಿಂ ಪತ್ರಾಂ ೨೦೦೦-ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ೨೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೫೦ ಪಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಲೊಕಾ ಘರಾಂ ಪಾವಯ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಸುನಾಪರಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ೧೯೮೭ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ೧೦ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೫ ದೀಸ್ ೪ವ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಅರ್‍ದೆಂ/ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸಂಗ್ತಿ - ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ, ಶಿಕಪ್, ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂ, ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್ (ದೆಕಿಕ್: ಲಿಪಿ ವಾದ್) ಪರ್‍ಗಟ್ತಾತ್. ಆಯ್ತಾರಾ ೧೬ ಪಾನಾಂಚಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೊಯ್ಡ್ ಪುರವಣ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣೇತರ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
ಕರಾವಳಿರ್ ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್-ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಲ್ಹಾನ್-ಮಟ್ವ್ಯೊ ವರ್‍ದ್ಯೊ, ಒಳೊಕ್-ಝಳಕ್ ಛಾಪ್ತಾತ್. ಹರ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚೆ ಮುಕೆಲ್ ವರ್‍ದೆಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಉದಯವಾಣಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ, ಹೊಸ ದಿಗಂತ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ, ಜಯ ಕಿರಣ, The New Indian Express, The Hindu, Deccan Harold, Times of India  ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾತ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿರಿ, ಕೊನ್-ಕನ್ವರ್‍ಟರ್ ಸೊಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್‍ಬಾಂ ಬಾಬ್ತಿ ಮಟ್ವಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್.

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂಗಾ ಜೊಕ್ತೊ ದಿಸ್ತಾ. ೩ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚೆಂ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪುರವಣಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ದೆಂ ಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‌ಚ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್  ಮದ್ಗಾತ್ ೫-೬ ಮಯ್ನೆಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆತಾಂ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ಬೊಲಿ, ಸಮುದಾಯ್, ಥಂಯ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಿತಾಂ-ಬಾಳ್‌ಗಿತಾಂ-ಶಿಶುಗಿತಾಂ, ಗೊಡ್ಡಿ-ಗೊಡ್ಶಿಂ, ಅದ್ಗತೊ-ಗಾದಿಯೊ, ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಅಮೃತ್ ವಾಣಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ- ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ, ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ, ದಕ್ಶಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕ್, ದೆಡ್ಡೊ-ದೆಡ್ಡಿ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಜೋಡು ಪದಾಂ-ಜಿಣ್ಯೆ ವಾದಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ-ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ತುಪೆಂ-ಜಿಣ್ಯೆ ಫಾಂತೆಂ, ವಿಗ್ಯಾನ್-ಹಾಸ್ಯ್ ರಸಾಯನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇರಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಬಾಂದ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆವಣ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವಜಣ್, ರಿತಿ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಳೊಕ್-ಝಳಕ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್-ವಿಶಿಶ್ಟತಾಯ್, ಕಾರ್‍ವಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್‍ವಾಡ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ.

ಶೃವ್ಯ್ ವಾ ಆಯ್ಕೊಪಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
೧೯೨೭-ಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೊಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿದ್ವಾರಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ರೇಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ೧೯೫೭-ಂತ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊ ಸೆವಾ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ. ದೇಶ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ೩೩೦ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕರ್‍ನಾಟಕ್, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚಿಂ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವೇಳ್ ದಿತಾತ್. ೧೯೭೬ ದಸೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿನ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ೭೦% ಲೊಕಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವೇಳ್ ದಿಲಾ. ೯೯% ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರಾನ್ ಪದಾಂ-ಗಿತಾಂ, ಚುಟ್ಕುಲೆ-ನಾಟ್ಕುಳೆ, ದರ್‍ಶನಾಂ-ಸಂದರ್‍ಶನಾಂ, ವಿಶೇಶಣಾಂ-ಸಂಭಾಶಣಾಂ, ಚರ್ಚಾ-ಗೋಶ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ವಾಚನ್, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಹಾಸ್ಯ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿಂ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ, ಯುವಜಣಾಂಚಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ  ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ೬೫ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿತಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ದೆಣಿಂ ಉಸೊಂವ್ಕ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಬಾವನ್‌ಯಿ ದಿಲಾಂ. ಸಮುದಾಯ್, ಬೊಲಿಂಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂವರ್‍ನಿಂ ಚಡ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿರ್ ಯುವವಾಣಿ ಕಲಾಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ.

ಜಯಶ್ರೀ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಯುಸೂಫ್ ಶೇಕ್, ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕಾರ್, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ವಾರ್‍ಯಾ ವರ್‍ದ್ಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ, ಗುಮ್ಟಾಂವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ ಡೊಕ್ಯೂಮೆಂಟರಿಸ್ ರಚುನ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾರಂಗ್ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ರೇಡಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್, ಧಾರ್‍ವಾಡ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಥಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ಜಾಯಿ ಮೊಗ್ರೆ, ಕಾರ್‍ವಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ನಿಗದಿತ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ದೃಕ್-ಶ್ರವಣ್/ಆಯ್ಕೊಪಾ-ಪಳೆವ್ಪಾ/ಟಿವಿ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
೨೦೦೪ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಬಾಣಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಜ್ ಪುರ್‍ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ನಾ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ವಿ೪, ದಾಯ್ಜಿ ವರ್‍ಲ್ಡ್ ೨೪ಘಿ೭ ತಸಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ, ಕರ್‍ನಾಟಕ ದೂರ್‌ದರ್‍ಶನಾರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್-ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಗೊಂಯ್ ದೂರ್‌ದರ್‍ಶನ್ ಸಾರ್‍ವಜನಿಕ್ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೨೦೧೨ ಮಾರ್‍ಚಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ೧೫ ಮಿನುಟಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೆ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿತಾ. ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ವರ್‍ತುಲಾಂತ್ ಡಿವೈನ್ ವರ್‍ಡ್ ಟಿವಿ ದಿಸಾಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ವೇಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್‍ತಾ.

ಕರ್‍ನಾಟಕಾ ದೂರದರ್‍ಶನಾಚೊ ಎಡಿಶನಲ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮಹೇಶ್ ಜ್ಯೋಶಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಂದನ ಉತ್ಸವ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮನ ತಸಲ್ಯಾ ಬಹು ಭಾಶಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರುಪಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ೬೦೦ ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಮಂಗಳೂರು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ದೆ| ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ್ ಅಶಿ ಕಾಣಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ೨೦೦ ಕಂತಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ೨೦೦೬ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ದೂರದರ್‍ಶನಾರ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೯ ಕಂತಾಂನಿ ತೆಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೮ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ (೨೦೦೬ ದಸೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್) ಲ| ಆಗ್ನೆಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್‍ಗದರ್‍ಶನಾರ್ ಹರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೆ ಟಿವಿ ಚಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪುನಾರಾವರ್‍ತಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಎದೊಳ್ ೪೨೦ ಕಂತ್ ಜಾಲೆ. ೨೦೧೪ ಜೂನಾಥಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್‍ಲ್ಡ್ 24x7 ಥಳೀಯ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಣಾಖಾಲ್  ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್-ಸಂಸ್ತೆ-ಮುಕೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲತ್ ಆಸಾ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೆಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಮಿಜಾರ್ ಹಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಿಜಯ್‌ನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರು. ೧.೭೫ ಲಾಕ್ ಇನಾಮಾಂಚೊ ಯೆಯಾ ಹಾಸಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ.

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ:
kittal.com, uzwaad.com, budkulo.com  ತಸಲ್ಯೊ ಥಳೀಯ್ ಖಬ್ರೆ-ಸಾಹಿತಿಕ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ರಾಕ್ಣೊ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಶ್ಟ್, ಕುಟಮ್, ದಿವೊ, ದಿರ್‍ವೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಂನಿ ನೆಮಾಳಿಂ ಪಿಡಿಎಫ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಸಾಯ್ಟಾಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ವಿತ್ರಾಯ್ತಾತ್. ಥಳೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೇತರ್ ಖಬ್ರೆ ಸಾಯ್ಟಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ, ಮನ್ಶಾಂ, ಯೋಜನಾಂಚೆರ್ ಭರೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತಾಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ಭರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗಟನಾನ್ (ಜೆಕೆಎಸ್) ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ತರ್‍ಬೆತಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚರಿತ್ರಾ, ವಾಡಾವಳ್, ಚಳ್ವಳ್ಯೊ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾಮಾನೆಸ್ತಾಂ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಟಿವಿ ನಾಂವಾರ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಟಿವಿ ಆಸಾ (ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ, ತುಳು ಸಾಂಗಾತಾ). www.prudentmedia.in ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಸಾರ್‍ತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಡಿಯೊ ರುಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನಿರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ಯಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಿ ಗೊಯೆಸಾನ್ ತಾಚಿ ೧೨ ಅಧ್ಯಯಾಂಚಿ ನವಾಲಿಕಾ ಖಾಂದ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಸಂಗೀತಾ ಸವೆಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನಿರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಲಿಪಿಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾರ್ ಚಾಕ್ಯೆತ್. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ತಾಣಾಂನಿ (SಓS) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಜಾಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಠೀಕಾ, ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟವ್ಣಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ.


ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ:

ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ:


ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್: ವಳಕ್

೧೯೬೯-ಂತ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಂತ್ ಜಲ್ಮ್.

೧೯೯೭ ಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಕ್ಷಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿಚ್ಯಾ ಮನಾಶಸ್ತಿರಾಂತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜೊಡ್ಲಾ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲಂಗಾರ್ ನಾಂವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರ್.

೨೦೦೫ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಆನಿ ಕಾಜುಲೊ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್.

೨೦೦೮-೧೨ ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನ್ಯೂ ಢೆಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ.

ಖುಬೆ ಮುಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ತಾಚೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪುಂಜೆ. ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಕ್ ೨೦೧೩ ವರ್‍ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಪಾಚ್ವಿ ಧರ್ತಿ ಸಿಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.