(ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 07 ವೆರ್ ಸಿಒಡಿಪಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ' ಪುಸ್ತಕ್  ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಿಣೆ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಲೇಕಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್)

 

 
ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಚಲ್ಚಾ ಲಗ್ನಾ ಸಮಾರಂಭಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ವಿಶಿಂ. ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ನ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ಆಚರಣಾಂ, ಪರಂಪರಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ
 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಕೆಕಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ವೆಳಾ-ಕಾಳಾ ಪರಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆ ಪರಿಗತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬದ್ಲಾತ್ತ್ ವೆತಾ. ಸಮಾಜೆಚಾ ಸದಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್-ಪೀವನ್, ಪೊಳಿಯೊ-ಪಕ್ವಾನಾಂ, ನ್ಹೆಸಣ್-ಪಾಂಗ್ರಣ್, ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ರೆಗ್ರೊ-ನಿಯಮಾಂ, ಸಂಗೀತ್-ಪದಾಂ, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ, ಲೋಕ್ ವೇದ್, ಲೋಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಘರಾಂತ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಗೃಹಾಂಚೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್, ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೆಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್, ಕುರ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ-ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ, ಕುರ್ಡೊ ಆಚಾರ್, ಸಜ್ಞಾ-ಸಂಕೇತ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿ, ಖೆಳ್-ಪಂದ್ಯಾಟ್, ಕಲಾ-ನಾಟಕ್, ಪುರಾಣಾಂ, ಗಿತಾಂ-ಕಾವ್ಯಾಂ, ಕತಾ-ಕವಿತಾ, ಭಾಸ್-ಬೊಲಿ, ಹಾಸ್ಯ್ ಪದಾಂ, ಉಡ್ಕ್ಯೊ-ನಾಚ್, ಗುಮ್ಟಾಂ ವ್ಹಾಜಪ್, ಫುಂಕ್ಚಿಂ-ಬಡಂವ್ಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲೆ ಘಟಕ್ ನಿಕ್ಳೊನ್ ವೆತಾನಾ ನವೆ ಆಂಕ್ರೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್.
 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ರೂಪ್. ತಿ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ-ರೀತ್. ರಿತಿ ಆನಿ ವಿದಿ ನಿಯಮಾಂಚಿ ಸಜವ್ಣಿ. ಪರ್ನ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ಝಣಿ, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಆನ್ಬೋಗ್, ಹವ್ಯಾಸ್, ಆಚರಣಾಂ, ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆನಿ ತೊಂಡ್ಪಾಟ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್, ಗಾದಿ, ಮಣ್ಣ್ಯೊ, ಹುಮಿಣ್ಯೊಂ, ಕಾಣಿಯೊಂ, ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಘಡ್ಪಾಂ, ರುಪ್ಣಿಂ, ಆಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚೊ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ.  ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುತಾಕ್, ಆಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾತ್ವಾಕ್, ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್, ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲೆಕ್, ಸಂತತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತತೆಕ್ ತೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಫಕತ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ; ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ಯೀ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಹಳೂ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚಾರ್ ಆಸಾ.
 
ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಪುರ್ವಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೃಶಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. ತೆ ಗಾದೆ ಕೊಸ್ತಾನಾ, ವೊಂಪ್ತಾನಾ, ಲಾಯ್ತಾನಾ, ಲುಂವ್ತಾನಾ, ಭಾತ್ ಬಡಯ್ತಾನಾ, ಕಾಂಡ್ತಾನಾ ಪುರಾಸಾಣ್ ವಿಸರ್ಚಾಕ್ ಪದಾಂ-ನಾಚಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿತಾಲೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಂತಿಗೊ, ಕಂತಾರಾಂ, ಕೀರ್ತನಾಂ ಸಂತತಿ ಥಾವ್ನ್ ತೋಂಡ್ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಿಸ್ರಾನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೆ.  ಬರ್ಪಿಂನಿಶಿಂ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ, ಪೊಟಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ವಾರ್ಯಾಕ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ಪಾಳ್ಣೆಂ ಧಲಯ್ತಾನಾ, ನಿದಾಯ್ತಾನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ರಾವಂವ್ಚಾಕ್ ಆನಿ ಖೆಳಯ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಭಾಸ್. ಸಾರಸ್ವತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ತಿ, ಪೃಕೃತೆಚಿ ಧುವ್ ತಿ, ಮರಾಠಿ ಭಾಸೆಚೆಕೀ ಪುರ್ವಿಲಿ. ತಿ ರುಚಿಕ್, ಸ್ವಾದಿಕ್, ರಂಗೀನ್, ಸೊಭಿತ್, ಗೊಡ್ಶಿ, ಮೊವಾಳ್-ಮ್ಹೊಂವಾಳ್, ತೆಲ್ತಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ, ಮದುರ್, ಸಾಕ್ರಿಳಿ, ಸೊಂಪಿ, ಸಾದಿ, ಸಲೀಸ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಊಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಚೀನ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ವೆದಿಕ್ ಭಾಸ್. ಸಂಸ್ಕೃತಾಚಿ ಝರ್. ಸಾರಸ್ವತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್. ಹೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ.  ಕಾಂಯ್ 6 ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾರಸ್ವತಿ ನಂಯ್ ದೆಗೆನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ ಸಾರಸ್ವತಾಂಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತಿ.  ಭೌಗೋಳಿಕ್ ಕಾರಾಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾರಸ್ವತಿ ನಂಯ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲಿ ತರೀ, ತೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಬಂಗಾಳಾ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕರಾವಳೆ ಹೆವ್ಶಿನ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಗೋಮಾಂತ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಶಾಂವಾ ವೆಳಿಂ ಹೆ ಭಾಸೆಕ್ ಕಠೀಣ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ, ತಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ ತಿ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ಲಿ.  ಗೋಮಾಂತ್ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂನಿ ತಸೆಂ ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹಣಾಂನಿ ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ.

ಆಜ್ ಸಾರಸ್ವತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಸೊನಾರ್, ಸುದಿರ್, ಗೌಡಿ, ಚಾರೊಡಿ, ಗುಡಿಗಾರ್, ಮೊಗೊರ್, ಖಾರ್ವಿ, ಭಂಡಾರಿ, ಕುಡ್ಮಿ, ನವಾಯತ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ...  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಿಯಾತ್ರ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ನಾಟಕ್, ಜಾಗೊರ್, ಮಾಂಡೊ, ಧಾಲೊ, ಫುಗ್ಡಿ, ಫಾದೊಸ್, ದುಲ್ಪೊದಾಂ, ನತಲಾಂ ಪದಾಂ, ಲಗ್ನಾ ಪದಾಂ, ತೊಣಿಯೊ, ಗುಮ್ಟಾಂ, ತಲ್ವಾಡಿ, ದೆಕ್ಣಿ-ದುರಯ್, ದಿವೊಲ್ಯಾ-ನಾಚ್, ರುಂಬಾ, ಪೊಲ್ಕಾ, ಬಾಯ್ಲಾ, ಸಿಗ್ಮೊ, ಸುವಾರಿ, ಯಕ್ಶಗಾನ್, ಹರಿಕಥಾ, ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ್, ಭಜನಾಂ, ಕೀರ್ತನಾಂ, ಕಂತಿಗೊ, ಜಾನಪದ್, ಲೋಕ್ ವೇದ್, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗೀತಾಂ, ಗಾಣಾಂ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಉಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾದಿ, ಮಣ್ಣ್ಯೊ ...... ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ತಿಚಿ ಕಲಾ ಆನಿ ತಿಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ.

'ಕೆನರಾ ಕರಾವಳೆಚೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಚಾ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಸಂಭ್ರಮಾಂ ವೆಳಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್' - ಹೆ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಆಬಾಚಾ/ಬಾಬಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಕಸಲೊ ತೊ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೋಮನ್, ಗ್ರೀಕ್, ಪೊರ್ತುಗೀಸ್, ಲಾತಿನ್, ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ತಸೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೊಕಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಂ ವೆಳಾರ್ ಚಲ್ಚಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಕ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಗಾಂಚ್ ರಚುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

'ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ರೀತ್-ರಿವಾಜ್, ಪರಂಪರಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ಆದ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚಿ' - ಹಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಚಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಜಾರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಲೇಕನಾಂವಳ್ 'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು' ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಂತು ಸೊಳಾ ಅಂಕೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಚಡಿತ್ ಸುದ್ರಾವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್  ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಜೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕೆಡೆಮಿ  ರೆಜಿಸ್ತ್ರಾರಾಕ್, ಅದ್ಯಕ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿತೊರಿಚೊ ಅಭಾರ್ ಮಾನ್ತಾಂ.

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾಂಕ್, ಕೇಟರಿಂಗ್ಸ್ಚಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾಂಕ್ ತಸೆಂ ಲಗ್ನಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ಹೆರಾಂಕ್ಯೀ ಥೊಡೆಂ ತರಿಂ ದುಕ್ತಲೆಂ, ತೊಪ್ತೆಲೆಂ, ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ, ಭಗ್ತೆಲೆಂ, ಚಿಡಾಯ್ತೆಲೆಂ, ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತರೀ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂತು ಬರೆಂ ಆಸಾ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾ ಭರಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಪುಣೀ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸುದ್ರಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಸಾರ್ಥ ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಲೊಂ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಯಾ, ವಿಕೃತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಜಿ ಕಿತೆಂ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತಿ ನಾಟಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಸುಮಧುರ್, ರುಚಿಕ್, ಗೊಡ್ಶಿ, ತೆಲ್ತಿ ಭಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚೊ ಆಮಿ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ .
     
      ಧನ್ಯವಾದ್.             
     ತುಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಂವ್. 

- ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್.

 

 

 

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]