"ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಶೆಥಂಯ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಕಲೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್.'' ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರಿ ಹಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಧಾರ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಡಾ. ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ.

 

 


ಮುಕಾರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ಹುಮೆದ್ ವಿಶೇಸ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಸಿಡಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ವಾಹನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ದೀಜೆ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ಐವಜ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಭಾಶೆಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಬದ್ಧತಾ ದಾಕಯ್ತಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ಐವಜ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಅನುಮತಿ ಗರ್ಜ್. ಅಕಾಡೆಮಿಂನಿ ಮನವಿ ದಿಲಿ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಎನ್.ಬಿ. ಕಾಮತ್, ಕಲೆಕ್ ಜೋನ್ ಎಂ.ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಆನಿ ಲೋಕ್‌ವೆದಾಕ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಮೈಂದೇರಿ , ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರ. ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ, ಶಾಂತಾ ಪಿ. ಕೊಲ್ಲೆ ಆನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಸಾವಂತ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ್ ರು. 10,000/-, ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ರು 5,000/- ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಾಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮೊತ್ಯಾಳೊ ಹಾರ್, ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟಾ, ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ.

 

 


ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಧಾರ್ವಾಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ವಿವಿಧತಾಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ತೆಂ ಆಮಿ ಉರಯ್ಜೆ ಆನಿ ವಾಡಯ್ಜೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ರಿಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಚೊ ಐವಜ್ ರು. ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ರು. 50,000/- ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಡೊ. ಚೇತನ್ ನಾಯಕಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ.
 
ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ.

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]