Print

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳುಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 20. ತೊ ದೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಯ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಭರಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರುಯಿ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ನೀ ಉರಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾಮಧೆಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಂವ್ಚಿ, ವಾಡಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ.

ಯೆಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಲೊಕಾಂಸಂಗಿಂ ಆಚರುಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಯಾಂ.

ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್