ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 12-11-14 ವೆರ್ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಿಲೊ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಬಲೂನ್ ಉಬಂವ್ಚೆದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ನರ್ಸರಿ ಥಾವ್ನ್ ಚವ್ತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 6 ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 13 ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್, ಅರುಣ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಆನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕೆಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಮಾರೋಪ್:

"ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ವಾಡ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ವಾಡಯ್ಜೆ. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವರ್‍ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ" - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಯನ್ಸಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಪಾ ಆಳ್ವಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಕಾಜುಲೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲಿಂ ದೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಣಿಯೆ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕು. ಮೆಲ್ರಿಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆ, ಜೆ. ಎಫ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೊ 'ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಕೀರ್' ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪಿ. ದಿನೇಶ್ ಹಾಣೆ ಗೌರಿ ಮಲ್ಯ ಹಿಣೆ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ 'ಜಾದೂ ದೋಲ್' ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹಿಚ್ಯಾ 'ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಮ್' ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಅನುವಾದ್.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ "ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೆಂ ಮೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಆಚರಿತಾಂವ್. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಭಾಗೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿ ನಾಕಾ. ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾಸ್ ತಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭಾಸೊ ವಾಪರಾರ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ" - ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ನರ್ಸರಿ ಥಾವ್ನ್ ಚವ್ತೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ನ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗಾ ಶಾಳೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಜ್ಪೆಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಾಳೆಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ವಂದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸತೀಶ್ ರೈ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಶೆಲ್ಟನ್ ಆನಿ ಆಶ್ನಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್

 


ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ - 2014

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ 12-11-14 ರಂದು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೊಂಕಣಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮಕ್ಕಳೊಡಗೂಡಿ ಬಲೂನು ಹಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 5-7 ದ್ವೀತೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್, ಅರುಣ್ ಡಿಸೊಜಾ ಅಜೆಕಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಮತ್ತು ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.


ಸಮಾರೋಪ:

"ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಪಾ ಆಳ್ವಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಸಿಕ 'ಕಾಜುಲೊ' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪಾದಕ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ತಿಂಗಳಿಗೆರಡು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕು. ಮೆಲ್ರಿಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಜೆ. ಎಫ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬರೆದ 'ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಕೀರ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಸಿ.ಪಿ. ದಿನೇಶ್, ಗೌರಿ ಮಲ್ಯ ಅನುವಾದಿಸಿದ `ಜಾದೂ ದೋಲ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿ ಪುಸ್ತಕವು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಇವರ 'ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಮ್' ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ "ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಗಳು. ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬೇಡ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾಷೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ನ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಸೈಂಟ್ ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗಾ ಗೆ ದ್ವೀತೀಯ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯಿತು. ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಜ್ಪೆ ವಿಜಯಿಯಾದವು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಇವರು ವಂದಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸತೀಶ್ ರೈ, ಖಜಾಂಚಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶೆಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಆಶ್ನಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]