2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ "ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್" ಕವಿತಾ ಪುಂಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ 1985ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಢೆಲ್ಲಿ) ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಜೆ. ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ 2014 ದಶೆಂಬರ್ 30 ವೆರ್ ಮುಂಬಯ್ ಚೆಂಬುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 82 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್.

1933 ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಯಸಾಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವೊಳಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ನವಿ ವ್ಹಕಲ್ (1977). ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್, ಕೊಶೆಡ್ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖುನ್, ಏಕ್ ದೇಂಟ್-ಏಕ್ ಪಾನ್, ನವೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಜೊರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ಏಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಸಾಹಸ್, ಸಪಣ್ ಪಾರ್ಕಿ ಜುಜೆ, ಫುತಿಫರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿಂ ಉಜ್ವಲ್ ರತ್ನಾಂ, ಜರ್‍ಲೊ ಗೋಮ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ನಾಟಕ್, ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಅನುವಾದ್, ಕವಿತಾ, ಕಾವ್ಯನಾಟಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಥಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪತ್ರ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲಾಂ. ದಿವೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ತೊ.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾಯಸಾನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. 19 ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಜೊನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೊರಾಯಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಜುಸ್ತಿನ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ, ಪೂತ್ ಮರ್ವಿನ್, ಜೋಸೆಫ್, ಹೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಂಕಾಂ, ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ. 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]