ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ: 2014 ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ 2015 ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ.

 

for Annual Report 2014-15 Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for Annual Report 2014-15 Click here

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]