Print

ಆಗಸ್ಟ್ 20 ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಚವ್ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್, 1958-71 ಪರ್ಯಾಂತ್ CYM ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವವಾವ್ರಾಕ್ ಬರಿ ದಿಶಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಫುಡಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡಿಸೊಜಾ ಬಾಪಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.


ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮೊನ್ಸಿಂಞರಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ``ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಸಭೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಲಿತುರ್‍ಜಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಸಕತ್ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್. ಸೊಜ್. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಸೋಜ್.

 


ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್, ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕುಮ್ಕೆ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ಫೆನ್  ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸರ್‍ಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕೂಡ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಶೆತಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ರಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

ವೆದಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಲುಲ್ಲುಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಜೊಸೆಫ್ ಮತಾಯಸ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ರೋಶನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಎಂ. ಆರ್. ಕಾಮತ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.
ಬಳ್ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಸಾವ್ಳಿ : ಮೊ| ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ

(ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 21-08-2015 ವೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯುವ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಮೊನ್ಸಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಜಾಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂಜಲಿ)

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿಂ ಸತ್ತಾರಾವೊ ಧಾಕ್ಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ತೆದಾಳಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಜ್ ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ಯೆತಾ, ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲೆಂ ಆನಾ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ಖಬರ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹನಿಸ್, ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ? ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ, ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಿಸ್ಪ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮೊನ್ಸಿಂಞರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ, ಉಲಯ್ಲೊಂ-ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮೊ| ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಸೋಜ್ 1926 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೇ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಪುತ್ತುರ್‌ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸೋಜ್ ಆನಿ ಆಂಜೆಲಿನ್ ಲೂಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲೆ. ಪುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕುಟಮ್ ತಾಂಚೆಂ.1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾಕ್ ತೆ ಯೆರೊಪಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಏಕ್‌ಕಡೆ ಪಳೆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಆದಿಂಚ್, ತೆಂಯ್ ಯುರೊಪಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದೆ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ.

1943ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣಿಂ ಪುತ್ತುರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1952 ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. 1952 ಮಾರ್ಚ್ 23, ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಂಕಾಂ ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್ಳಿ. 1955 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ 1958 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ರೊಮಾಂತ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಿ.

 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿರಾಯೆರ್ ತರ್ನ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಐವೈಸಿಎಮ್‌ಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತೆ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆಯ್ ತೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಚಡ್ಲಿಂ.1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಹಫ್ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ದೊಡ್ತಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಏಕ್ ದಿಶಾ ರುತಾ ಜಾಲಿ.
1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೆ. ಚಾಚ್ಯಾರ್-ಪಾಪಾಂಚ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಏಕ್‌ಚ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ರಚ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. 300% ವರ್ಗಣಿ ತಾಣಿಂ ಚಡಯ್ಲಿ. ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ತೆ ವರ್ಗಣಿದಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೆ. 1963 ತ್ ರಾಕ್ಣೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಕ್ ತಾಣಿಂ 200 ಪಾನಾಂಚೊ, ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಬರೆ ಲೇಖಕ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ತಾಣಿಂ ತರ್ಬೆತೆ-ಶಿಬಿರಾಂ, ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ, ಸಹಮಿಲನಾಂ ಚಲಯ್ಲಿಂ. ಸಾರಸ್ವತ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

1984 ಂತ್ ತಾಣಿಂ ಆಂಜ್ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್, ನವಿ ದಿಶಾ ಹಾಡ್ಲಿ. ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಸುಧ್ರಾಯ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಂಕಾಂ 1997 ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. 2001 ತ್ ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೆ. 1976 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ರ್‍ಯಾಲಿ ಉಬಿ ಕರುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ನಾ ಜಾಲೊ.

1980 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಿಲಾರ್‌ಚೊ 300 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಹಫ್ತೊಬರ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್‌ಚ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ 135 ಘರಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ. 1986 ತ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಘಾಲ್ಲಿ ಮಿನತ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಮಿನುಟಾಂ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ.
1996 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಮಾ| ದೊ| ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಸರ್‍ಕಾರಾಚ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂ ಬರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. 1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಲಿತ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ರ್‍ಯಾಲಿ ಉಬಿ ಕೆಲಿ. 1998 ತ್ ರಾಕ್ಣೊಕ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ವಾಮಂಜೂರ್‌ಚೆಂ ದೆವಾಳ್ ತಾಣಿಂ 5 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿಂ ಉಬೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಕಟ್ಟೊಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಂದ್ಲೆಂ. ತೆ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್, ಮಹಾನ್ ಮುಕೆಲಿ, ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ಚತುರ್ ಸಂಘಟಕ್. ಕಾರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚಿ ತಯಾರಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಮಾನ್, ವ್ಹಳಕ್-ಸಂಬಂಧ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಶಯಾಂನಿ  ತೆ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಭುಜಾಂ. ತೆ ಏಕ್ ಫರ್‌ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಈಶ್ಟಾಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಪಳಯ್ಲಿ. ತಾಂತೂಂ ಜುಜೆ ಎಕಾ ಋಷಿಬರಿ ಬಸ್ಲಾ, ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಲೆರ್, ಮರಿ ಭಾರತೀಯ್ ನಾರಿಬರಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾ, ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಾಳೊಕ್, ಖಾವೊಣ್, ಗೊರ್‍ವಾಂ, ತಟ್ಟಿ, ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಆನಿ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್!. ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣಿಂ ಭಾರತೀಕರಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.

ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಸಭೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಸಕತ್ ಮೊ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಫ್. ಸೊಜ್.
ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಮೊನ್ಸಿಂಞರ್ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಸೋಜ್.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್, ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕುಮ್ಕೆ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್  ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸರ್ಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕೂಡ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಶೆತಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.