“ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಜರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ಲಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಶಿರಸಿಂತ್ ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರಸಿ ನಗರ್‌ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಾರೀಬಾಗಿಲು ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ್‌ಶಾಳಾ ಶಿರಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ 10-09-2015 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ``ಭಾಸ್ ಉರೊಂವ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಿಸಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಯಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ‍್ಸಾ 25 ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಶಿರಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಿಡಿಪಿಐ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್  2007 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ ತರೀ, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಎದೊಳ್ ಮನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಭಾಸ್. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ರಾಜ್ಯಾನ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಣುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ದೆಕುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮನ್ ಕರಿಜೆ. ಆಮ್ಚೊ ಪುರ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಶಿರಸಿ ಬಿಇಒ ಬಿ.ವಿ. ನಾಯ್ಕ, ಕಾರ್‌ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾ. ನವೀನ್ ತಾವ್ರೊ, ಶಿರಸಿಚೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಮಾಧವ್ ರೇವಣ್‌ಕರ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಶಿರಸಿ ವಲಯಾಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ನೆಮ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಯ್‌ಭಾರಿ ಆಂಟನಿ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಕೂಡ್ಲ ಆನಂದ ಶಾನಭಾಗ ಹಾಣೆಂ ವಂದಿಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೆ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶೇಟ್ ಆನಿ ಡಾ ಅರವಿಂದ ಶಾನಭಾಗ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆವೆಮರಿಯಾ ಶಾಳಾ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಶಾಳಾಂನಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚೆವಿಶಿಂ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಲಾಂಕ್, ದುಬಾವಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಫುಡ್ಲಿ ವಾವ್ರಾವಳ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಶಾಳಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಘೆತ್ಲಿ.  

ಶಿರಸಿ, ಹಳಿಯಾಲ, ಜೋಯ್ಡಾ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಮುಂಡಗೋಡ ಹ್ಯಾ ಬಿಇಒ ವಲಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 110 ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]