10.04.2016 ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್ ಹಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 07.04.2016 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಭವನಾಂತ್ ದನ್ಪರಾಂ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಲ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ `ಸುಕಿದಾಡ್ ‘ ಕಾದಂಬರಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
 
ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೋ,
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ವೆಳಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ. ದೆಕುನ್ `ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್, ವಾ `ಕಾದಂಬರೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕಾದಂಬರಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಚಿ  ಸಜೊವ್ಣಿ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್  ಸುಂದರ್ ಬಾಂದಪ್ ರಚುಂಕ್ ನಕ್ಷಾ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ.

ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾನಾ -  ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಿಂತುಂದಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ದಿಸ್ಚೆಂ, ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಥರಾವಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಆತುರಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ವಾಚ್ತಾಂ, ವಾಚ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ  ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್  ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ, ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಜೆ ತರ್ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಜೀವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ, ತಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಹಾಂವೆಂ  ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್  ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. `ಫೆಂಟಸಿ - ಕಾದಂಬರಿವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಆನಿ  ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಯ್ ದಿಸಾನಾ.

 

 

 

 

 


ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚ್ಯಾ ಸತಾಕ್ ವಾ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್  ಒಪ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಬರೊ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ನೀಜ್ ಆನ್ಭವ್, ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಕೆದ್ನಾಂ ಪ್ರ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್, ತೆದ್ನಾಂ ಆಪಾಪಿಂ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾತಾ.

ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್  ಮ್ಹಣ್. 1972 -ತ್ ಕಾಣಿಯ್ಯೊ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಚಡ್ ವೋಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದೊನ್ ನೀಳ್ಗತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ೧೯೮೧-ತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಥೊಡಿ ಖುಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ `ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್ ಯುನಿಟ್ ಘಾಲುನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಎಕ್ದಮ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕಮೆನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್, ಏSಈಅ ಲೋನ್, ಕೆಇಬಿ ಪವರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೊಂದೊಳಾಂನಿ ಗಳಾಯ್ ಜಾತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಮಿಶಿನಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಯ್ಶೆ ನಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾಲೆ.

ಹಿ ಸಲ್ವಣಿ `ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ `ಚೆಡುಂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್  ಆನಿ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಿ.

ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಕಾಣಿಯ್ಯೊ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ 1989-ತ್  `ಪಾಟಿಂ ಗಲ್ಪಾಕ್- ಕಾದಂಬರಿಕ್, ಕೊಂಕಣ್ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ `ಚೆಡುಂ ಕಾದಂಬರಿಕ್  ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಜಲ್ಮಾ ಶತಾಬ್ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲಿ.

`ಪಾಟಿ ಗಲ್ಪಾಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಹಜಾರ್ ಬೂಕ್ ಮುಗ್ದಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕುಟಮ್ ಪತ್ರಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. `ಚೆಡುಂ ದೋನ್ ಛಾಪೆ ಛಾಪ್ಲೆ, ಏಕ್‌ಯಿ ಪ್ರತಿ ಉರ್ಲಿ ನಾ.


ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚಿಜೆ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಬರೆಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯೊ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲ್, ವಿಧವ್, ಖಿಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ.


`ವಿಧವ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೂಕ್ ಜಾಲೊ. ಬೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿದ್ವಿಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಥೀಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. (1992)

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶೆಂಕಾರೆಂ `ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಫುಲ್ಲೆ.
ಗಜಾಲಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್, ವಾಚಪ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್, ಸಮ್ಜೊವ್ಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ಜಾಯ್.

ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ-ಜಿವೆ ಸೊದ್ನಾ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಎಕ್ ಬರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬರೊಂವ್ಕ್. ಇನ್-ಪೊರ್ಮೆಶನ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಸವಯೆಚೆ ವಾಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್.
ನವೆಂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಆಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ಯೊ ಸೊದ್ಚೆ ವಿಧಾನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಎಕ್ ಆಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಕುಸಾಂ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ವಾಚ್ಪಾಂಕ್ ರುಚ್ತಾ.

ಕಾದಂಬರಿ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್? ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ಸಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್? ತೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಕಾದಂಬರಿಂ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕ್ಚೆಬರಿ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಮಾತ್ರ್ ನೀಜ್ `ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭೊಗಾಪ್.

ಕಾದಂಬರಿಚೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ ಆತುರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಸುನ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂದಾಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತೆಂ ರುಚ್ತಾ ವಾ ನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್, ಜೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂದಾಜಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ವಾಚ್ಪಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಾಥಿಯೆಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಕಾದಂಬರಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ಸಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ. ಕಿತೆಂಗೀ ಆಧುರೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ಚಿ  ತಾಳ್ಣಿ ಹಾಡಿಜೆ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಸುಕಿದಾಡ್ ಹಾಂವೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಷಯ್ ಆರಾವ್ನ್, ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ.
ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ `ಆನ್-ವಾಂಟೆಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್- ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಆನ್-ವಾಂಟೆಡ್ ಜಾತಾತ್.  ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫೌಂಡರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜೋಬ್ಸ್‌ಯಿ ಆನ್-ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾನಾ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ  ಮನೋಭಾವ್ ಕಸಲೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಕ್ಲೊ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್, ಬರೆಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್? ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್‌ಯಿ, ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ತೊ ಚೆಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜೊ ಆನ್ಭವ್ ಆಸಾ. ತೊವಿ ಕುಡ್ಸಿಲಾ.
ತಶೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಕರಿಜೆ, ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ ಸಮಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂಕ್? ಆಮ್ಚಿಂ ನಾತ್ರಾಂ ಕೋಣ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಆನ್ಭವಾಚೆಂ, ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾಂ. ತಿ ವೋಡ್ ಆತಾಂಯ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಬರೆಂ ವಾಚಪ್, ಏಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಬರೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಎಕ್ ದಾಯ್ಜ್. ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಶೆಂಬೊರ್ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಮಾ, ಏಕ್ ಬರೊ ಈಷ್ಟ್ ಎಕಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಕ್ ಸಮಾ.

ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

`ಸುಕಿದಾಡ್’’ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ ವಾಚಾ.

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]